Mẫu số 09/KTTT: Biên bản làm việc về việc cung cấp thông tin

Mẫu số 09/KTTT: Biên bản làm việc về việc cung cấp thông tin

Mẫu số 09/KTTT: Biên bản làm việc về việc cung cấp thông tin là mẫu biên bản được lập ra khi có sự làm việc về việc cung cấp thông tin cho cơ quan thuế. Mẫu nêu rõ thông tin của đại diện cơ quan thuế, người cung cấp thông tin, nội dung làm việc... Mẫu biên bản được ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về biên bản làm việc về việc cung cấp thông tin tại đây.

Mẫu số 03/KTTT: Quyết định về việc thanh tra (kiểm tra) thuế

Mẫu số 07/KTTT: Thông báo về việc cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác thanh tra thuế

Mẫu số 06/KTTT: Kết luận thanh tra thuế

Mẫu số 09/KTTT: Biên bản làm việc về việc cung cấp thông tin

Mẫu số 09/KTTT: Biên bản làm việc về việc cung cấp thông tin

Nội dung cơ bản của mẫu số 09/KTTT: Biên bản làm việc về việc cung cấp thông tin như sau:

Mẫu số: 09/KTTT
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN

TÊN CƠ QUAN THUẾ

---------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

............, ngày.......... tháng ........ năm ......

BIÊN BẢN LÀM VIỆC
Về việc cung cấp thông tin

Căn cứ Thông báo số....../TB-... ngày ................ tháng ............. năm .................. của ...(tên cơ quan thuế) ................về việc yêu cầu cung cấp thông tin bằng trả lời trực tiếp phục vụ công tác thanh tra thuế.

Hôm nay, hồi ..... giờ ..... ngày ..... tháng ..... năm .........

Tại: .........................................................................................................................

I. Đại diện cơ quan thuế:

Ông/Bà: .................................................... - Chức vụ: .............................................

Ông/Bà: .................................................... - Chức vụ: .............................................

II. Người cung cấp thông tin:

Ông (bà): .................................................................................................................

CMND/hộ chiếu số: ..................................................................................................

Chức vụ: ............................ đại diện cho ..(tên tổ chức/cá nhân)................................

Mã số thuế: .............................................................................................................

Địa chỉ: ...................................................................................................................

III. Nội dung làm việc:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

IV. Các tài liệu người cung cấp thông tin cung cấp cho cơ quan thuế:

1. ...........................................................................................................................

2. ...........................................................................................................................

Biên bản này gồm có ..... trang, được lập thành .......... bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau. 01(một) bản được giao cho người cung cấp thông tin.

Sau khi đọc lại biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản, không có ý kiến gì khác và cùng ký xác nhận vào từng trang của biên bản hoặc có ý kiến bổ sung khác (nếu có) như sau: ...................................................................

NGƯỜI CUNG CẤP THÔNG TIN
(Ký, ghi rõ họ tên)

CÔNG CHỨC THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

1. Việc thu thập thông tin phải được thực hiện tại trụ sở cơ quan thuế.

2. Phần nội dung làm việc cần ghi đầy đủ các câu hỏi và các câu trả lời trong buổi làm việc.

3. Đối với các tài liệu người cung cấp thông tin cung cấp cho cơ quan thuế, người lập biên bản phải ghi rõ tên tài liệu, bản chính, bản sao.

4. Người có ý kiến khác phải tự ghi ý kiến của mình vào biên bản, nêu rõ lý do có ý kiến khác, ký và ghi rõ họ tên.

Đánh giá bài viết
1 2.687
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo