Mẫu giấy đi đường C16-HD, 04 LDTL, C06-HD mới nhất

Mẫu Giấy đi đường mới nhất 2020 được ban hành kèm theo thông tư 107/2017/TT-BTC,Thông tư 200/2014/TT-BTC,Thông tư 133/2016/TT-BTC và Quyết định 19/2006/QĐ-BTC,của Bộ Tài Chính.

Mẫu giấy đi đường là căn cứ để các cán bộ và người lao động làm các thủ tục cần thiết khi đi công tác và thanh toán công tác phí. Bạn có thể tải miễn phí mẫu giấy đi đường về, tham khảo sử dụng với đầy đủ các thông tin dành cho chuyến công tác như: tiền ứng, số ngày công tác, độ dài chặng đường... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy đi đường tại đây.

1. Mục đích lập giấy đi đường

Giấy đi đường là căn cứ để cán bộ và người lao động làm thủ tục cần thiết khi đến nơi công tác và thanh toán công tác phí, tàu xe sau khi về doanh nghiệp.

2. Cách viết giấy đi đường

Sau khi có lệnh cử cán bộ, người lao động đi công tác, bộ phận hành chính làm thủ tục cấp giấy đi đường. Người đi công tác có nhu cầu ứng tiền tàu xe, công tác phí… mang giấy đi đường đến phòng kế toán làm thủ tục ứng tiền.

 • Cột 1: Ghi nơi đi, nơi đến công tác.
 • Cột 2: Ghi ngày đi và ngày đến.
 • Khi đến nơi công tác, cơ quan đến công tác phải xác nhận ngày, giờ đến và đi (đóng dấu và chữ ký xác nhận của người có trách nhiệm ở cơ quan đến công tác).
 • Cột 3: Phương tiện sử dụng: Cần ghi rõ đi ô tô cơ quan, ô tô khách, tàu hỏa, máy bay …
 • Cột 4: Độ dài chặng đường từ nơi đi đến nơi đến.
 • Cột 5: Ghi thời gian công tác.
 • Cột 6: Ghi lý do lưu trú.
 • Cột 7: Lấy chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu của nơi cán bộ, người lao động đến công tác.

Khi đi công tác về người đi công tác xuất trình giấy đi đường để phụ trách bộ phận xác nhận ngày về và thời gian được hưởng lưu trú. Sau đó đính kèm các chứng từ trong đợt công tác (như vé tàu xe, vé phà, hóa đơn thanh toán tiền phòng nghỉ…) vào giấy đi đường và nộp cho phòng kế toán để làm thủ tục thanh toán công tác phí, thanh toán tạm ứng. Sau đó chuyển cho kế toán trưởng duyệt chi thanh toán.

Giấy đi đường và các chứng từ liên quan được lưu ở phòng kế toán.

3. Mẫu C16- HD: Giấy đi đường theo Thông tư 107/2017/TT-BTC

Đơn vị:.............

Bộ phận:......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu: C16- HD

Mã QHNS:....

=========&=========

 

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Họ và tên:....................................................................................................

Chức vụ: :....................................................................................................

Được cử đi công tác tại:..............................................................................

Theo công lệnh (hoặc giấy giới thiệu) số........ ngày..... tháng...... năm......

Từ ngày......... tháng........ năm......... đến ngày......... tháng........ năm........

 

Ngày...... tháng...... năm......

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Tiền ứng trước:

Lương...........................đ

Công tác phí.................đ

Cộng.............................đ

Nơi đi

Nơi đến

Ngày

Phương

tiện sử dụng

Số ngày

công tác

Lý do

lưu trú

Chứng nhận của cơ quan nơi công tác

(Ký tên, đóng dấu)

A

1

2

3

4

B

Nơi đi.........

 

 

 

 

 

Nơi đến......

 

 

 

 

 

Nơi đi.........

 

 

 

 

 

Nơi đến......

 

 

 

 

 

Nơi đi.........

 

 

 

 

 

Nơi đến......

 

 

 

 

 

 

1 - Tiền vé tàu, xe, máy bay:

Theo mức khoán:........................................................................................

 

Theo thực tế: ..............................................................................................

 

2 - Tiền thuê phương tiện đi lại:

Theo mức khoán:........................................................................................

Theo thực tế: ..............................................................................................

3 - Phụ cấp lưu trú:......................................................................................

4 - Tiền phòng ở:

Theo mức khoán:........................................................................................

Theo thực tế:...............................................................................................

 

 

Ngày ..... tháng ....... năm .........

 

Duyệt

Duyệt

 

Thời gian lưu trú được hưởng phụ cấp ........ ngày

Số tiền được thanh toán là:...........

 

Người đi công tác

Phụ trách bộ phận

Kế toán trưởng

 

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

4. Mẫu số 04-LĐTL: Mẫu giấy đi đường theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị: .......

Bộ phận: .....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Mẫu số 04-LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày
26/8/2016 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Số: ..................

Cấp cho: ...............................................................................................................

Chức vụ: ..............................................................................................................

Được cử đi công tác tại: ........................................................................................

Theo công lệnh (hoặc giấy giới thiệu) số .............. ngày ........... háng ............ năm ..........

Từ ngày..........tháng.......năm.......... đến ngày.........tháng........năm......

  Ngày....tháng.....năm....
  Người duyệt
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Tiền ứng trước

Lương ...............................đ

Công tác phí ......................đ

Cộng .................................đ

Nơi đi
Nơi đến
Ngày Phương tiện sử dụng Độ dài chặng đường Số ngày công tác Lý do lưu trú Chứng nhận của cơ quan (Ký tên, đóng dấu)
1 2 3 4 5 6 7

Nơi đi.....
Nơi đến...

           
Nơi đi.....
Nơi đến......
           
- Vé người ..............................................vé x.....................đ = ...........................đ
- Vé cước ...............................................vé x.....................đ = ...........................đ
- Phụ phí lấy vé bằng điện thoại ...............vé x.....................đ = ...........................đ
- Phòng nghỉ ...........................................vé x.....................đ = ...........................đ

1- Phụ cấp đi đường: Cộng .........................................đ

2- Phụ cấp lưu trú: ......................................................đ

Tổng cộng ngày công tác: ...........................................đ

 

  Ngày.......tháng.......năm......
  Duyệt
Số tiền được thanh toán là .........................
Người đi công tác
(Ký, họ tên)
Phụ trách bộ phận
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

5. Mẫu 04 - LĐTL: Mẫu giấy đi đường theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Mẫu số: 04 - LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Đơn vị:……..........…..

Bộ phận:….........…….

Mẫu số: 04-LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Cấp cho:.....................................................................................................................

Chức vụ:....................................................................................................................

Được cử đi công tác tại:.............................................................................................

Theo công lệnh (hoặc giấy giới thiệu) số..................... ngày .... tháng .... năm ....

Từ ngày ..... tháng .....năm ....... đến ngày..... tháng.... năm.......

 

Ngày .... tháng ..... năm .....

Người duyệt
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Tiền ứng trước

Lương...........................................đ

Công tác phí..................................đ

Cộng.............................................đ

Nơi đi...
Nơi đến...
Ngày Phương tiện sử dụng Độ dài chặng đường Số ngày công tác Lý do lưu trú Chứng nhận của cơ quan
(Ký tên, đóng dấu)
1 2 3 4 5 6 7
Nơi đi...
Nơi đến...
           
Nơi đi...
Nơi đến...
           

- Vé người.............................................. vé x.....................đ = ...........................đ

- Vé cước .............................................. vé x.....................đ = ...........................đ

- Phụ phí lấy vé bằng điện thoại................ vé x.....................đ = ...........................đ

- Phòng nghỉ............................................ vé x......................đ = ..........................đ

1- Phụ cấp đi đường: Cộng...................................................................................đ

2- Phụ cấp lưu trú: ..............................................................................................đ

Tổng cộng ngày công tác:.....................................................................................đ

  Ngày .... tháng .... năm ...
  Duyệt
Số tiền được thanh toán là...........................
Người đi công tác
(Ký, họ tên)
Phụ trách bộ phận
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

6. Mẫu giấy đi đường theo quyết định 19/2006/QĐ-BTC

Đơn vị:.........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Mẫu số: C06- HD

Bộ phận: .......

Mã ĐV có QH với NS:.........

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
=========&=========

 

 

 

(Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng BTC và sửa đổi, bổ sung theo TT số 185/2010/TT- BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Số: .........................

Cấp cho:.....................................................................................................................

Chức vụ: ....................................................................................................................

Được cử đi công tác tại:.............................................................................................

Theo công lệnh (hoặc giấy giới thiệu) số.......... ngày......... tháng......... năm............

Từ ngày......... tháng........ năm......... đến ngày......... tháng........ năm........................

 

Ngày...... tháng...... năm......

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Tiền ứng trước

Lương...........................đ

Công tác phí.................đ

Cộng.............................đ

Nơi đi 
Nơi đến

Ngày

Phương tiện sử dụng

Số ngày 
công tác

Lý do lưu trú

Chứng nhận của cơ quan nơi công tác (Ký tên, đóng dấu)

A

1

2

3

4

B

 

 

 

 

 

 

Nơi đi...

 

 

 

 

 

Nơi đến...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi đi...

 

 

 

 

 

Nơi đến...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi đi...

 

 

 

 

 

Nơi đến...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi đi...

 

 

 

 

 

Nơi đến...

 

 

 

 

 


- Vé người.........................................vé

x......................đ = .............................đ

- Vé cước ......................................... vé

x......................đ = .............................đ

- Phụ phí lấy vé bằng điện thoại...... vé

x......................đ = .............................đ

- Phòng nghỉ.....................................vé

x......................đ = .............................đ

1- Phụ cấp đi đường: cộng.....................................................đ

2- Phụ cấp lưu trú...................................................................đ

Tổng cộng ngày công tác:......................................................đ

 

Ngày ... tháng ... năm ...

Duyệt

Duyệt

Thời gian lưu trú được hưởng phụ cấp...............ngày

Số tiền được thanh toán là:.................

 

 

Người đi công tác

Phụ trách bộ phận

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

7. Mẫu giấy đi đường viết sẵn - Hướng dẫn viết giấy đi đường

CÔNG TY TNHH ...............
Bộ phận: Tài chính – Marketing
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Số: 22/GĐĐ

Cấp cho: Nguyễn Văn B

Chức vụ: Trưởng phòng Nhân sự

Được cử đi công tác tại: Công ty Cổ phần thương mại ABC

Theo công lệnh (hoặc giấy giới thiệu) số 22 ngày 30 tháng 6 năm 2020

Từ ngày 30 tháng 6 năm 2020 đến ngày 04 tháng 7 năm 2020

 

Ngày ... tháng .... năm 2020

Người duyệt
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Văn A

Tiền ứng trước

Lương: 10.000.000 VNĐ

Công tác phí 5.000.000 VNĐ

Cộng 15.000.000 VNĐ

Nơi đi

Nơi đến

Ngày Phương tiện sử dụng Độ dài chặng đường Số ngày công tác Lý do lưu trú Chứng nhận của cơ quan (Ký tên, đóng dấu)
1 2 3 4 5 6 7

Nơi đi: Phòng 22, tầng 2209 Toà nhà H, phường K, quận L, Thành phố P;

Nơi đến: Số 1190 đường LVT, phường LXT, quận BT, Thành phố LM

Ngày đi: 30/6/2020

Ngày đến: 30/6/2020

Ô tô công ty 105 km 06 ngày Nghiên cứu mở rộng thị trường  

Nơi đi…

Nơi đến…

           

– Vé người 02 vé x 300.000 VNĐ = 600.000 VNĐ

– Vé cước 0 vé x 0 VNĐ = 0 VNĐ

– Phụ phí lấy vé bằng điện thoại 0 vé x 0 VNĐ = 0 VNĐ

– Phòng nghỉ 01 vé x 6.000.000 VNĐ = 6.000.000 VNĐ

1- Phụ cấp đi đường: 4.000.000 VNĐ

2- Phụ cấp lưu trú: 4.000.000 VNĐ

Tổng cộng: 14.600.000 VNĐ

Ngày 04 tháng 7 năm 2020

Duyệt

Số tiền được thanh toán là: 14.600.000

Người đi công tác
(Ký, họ tên)
Phụ trách bộ phận
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

8. Lưu ý khi lập và sử dụng giấy đi đường

 • Trình bày rõ khoảng thời gian hoặc ngày, tháng, năm bạn đi công tác;
 • Trình bày rõ những khoản chi tiêu dự tính trong toàn bộ thời gian công tác, và trong quá trình công tác, bạn phải gửi tất cả những hoá đơn chứng từ đã chi tiêu hợp lý trong khoản thời gian này để sau này làm công tác khấu trừ chính xác;
 • Lý do và quyết định công tác bạn cần phải chuẩn bị để xuất trình trước khi xin giấy đi đường của bộ phận kế toán;
 • Khi có lệnh cử cán bộ công tác, bộ phận hành chính sẽ cấp giấy đi đường cho bạn. Bạn cầm giấy đi đường này đến bộ phận kế toán làm thủ tục ứng tiền vé tàu, xe, khách sạn,..
 • Khi đi công tác về, bạn cần xuất trình giấy đi đường để được xác nhận ngày về và thời gian được hưởng lưu trú. Sau đó xuất trình kèm theo hoá đơn chứng từ trong thời gian bạn đi công tác để được hưởng khấu trừ thanh toán phí và tiền tạm ứng trước cho bộ phận kế toán;
 • Kế toán trưởng sẽ là người duyệt chi cho bạn số tiền này;

Mời các bạn xem thêm các biểu mẫu Thuế - Kế toán - Kiểm toán trong mục biểu mẫu.

Đánh giá bài viết
17 252.941
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo