Mẫu phiếu đánh giá viên chức y tế

Mẫu phiếu đánh giá viên chức y tế là mẫu phiếu đánh giá và xếp loại viên chức y tế cuối năm. Mẫu phiếu đánh giá và xếp loại viên chức nêu rõ thông tin cá nhân viên chức được đánh giá, viên chức tự đánh giá, đánh giá và xếp loại của cơ quan nơi viên chức công tác. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu đánh giá viên chức y tế tại đây.

Mẫu phiếu đánh giá xếp loại viên chức cán bộ y tế

1. Mẫu phiếu đánh giá viên chức y tế

Mẫu phiếu đánh giá viên chức y tế

Chi tiết mẫu phiếu đánh giá viên chức y tế như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC HÀNG NĂM

NĂM ..............

Họ tên viên chức: ....................................................................................................

Sinh ngày: ...............................................................................................................

Chức vụ chuyên môn: ..............................................................................................

Ngạch: ................. bậc lương: .............................. Hệ số: ........................................

Đơn vị công tác: .......................................................................................................

I. TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN

1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết:

Trong năm ........ tôi được phân công chức trách nhiệm vụ là ........... Tham gia đầy đủ các hoạt động của ngành và đơn vị phát động.

Trong công tác tôi luôn thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công. Thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của một viên chức trước tổ chức và các cấp quản lý. Chịu sự phân công công tác của tổ chức. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác không vi phạm nội quy, quy chế của ngành pháp luật của nhà nước. Luôn trung thực trong việc thực hiện nhiệm vụ, chịu trách về công việc được giao trước tổ chức. Luôn nêu cao tinh thần tự giác trong lao động, trong công tác, trong các hoạt động. Không ngừng nâng cao tinh thần tự học, tự bồi dưỡng, học hỏi từ đồng nghiệp để nâng cao năng lực trong công tác.

2. Việc quy định về đạo đức nghề nghiệp:

Là một viên chức trong ngành y tế tôi luôn ý thức sâu sắc về đạo đức, lối sống, cần kiệm liêm chính, công bằng trong công tác phục vụ người bệnh đến khám và điều trị. Không vi phạm những quy định của ngành, luật cán bộ công chức, viên chức. Luôn chia sẻ khó khăn với người bệnh và người nhà người bệnh đến điều trị.

- Trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày tôi luôn ý thức cao về sự lành mạnh đối với bản thân và luôn có sống giản dị, khiêm tốn, tiết kiệm chống lãng phí.

3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc quy tắc ứng xử của viên chức:

- Trong công tác tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc của mình trước tổ chức với tinh thần tự giác, khắc phục hạn chế, khó khăn để hoàn thành chức trách nhiệm vụ khi được tổ chức giao.

Trong công tác phục vụ người bệnh đến khám và điều trị tại đơn vị bản thân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc. Có thái độ hòa nhã, tận tụy trong công tác phục vụ người bệnh đến khám và điều trị người bệnh. Thường xuyên hướng dẫn, tư vấn cho người bệnh và người nhà người bệnh các thủ tục trong khám và điều trị tại đơn vị khi cần.

Luôn có thái đội tôn trọng đồng nghiệp. Luôn lắng nghe và bà bày tỏ quan điểm đúng đắn. Không bè cánh hay gây bất hòa. Luôn tôn trọng và lắng nghe ý kiến của mọi người. Có sống hòa nhã, trung thực giúp đỡ mọi người xung quanh bằng khả năng mình. Luôn thực hiện tốt nghĩa vụ của một viên chức trong cơ quan, phối kết hợp với đồng nghiệp, các tổ chức trong đơn vị để hoàn thành nhiệm vụ của bản thân cũng như góp phần hoàn nhành nhiệm vụ chung của tập thể.

Thực hiện tốt và có hiệu quả qui tắc ứng xử của cán bộ viên chức nói chung cũng như quy tắc ứng xử của cán bộ y tế nói riêng.

4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức:

Là Bí thư Chi đoàn Thanh niên Bệnh viện bản thân không ngừng học tập nâng cao nghiệp vụ công tác Đoàn. Tiếp thu và xử lý kịp thời những văn bản, nghị quyết của đoàn cấp trên lồng ghép hoạt động chuyên môn tại đơn vị với mục tiêu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của tập thể chi đoàn Bệnh viện và chi đoàn hoàn thành xuất sắc phong trào công tác đoàn năm .......... Luôn thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của một công dân trước pháp luật của nhà nước. Thực thi các nhiệm vụ khi được tổ chức điều động và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

II. TỰ XẾP LOẠI VIÊN CHỨC:

- Tự nhận xét, đánh giá: Hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ.

  .............., ngày....tháng....năm....
  Người tự nhận xét

III. Ý KIẾN TẬP THỂ ĐƠN VỊ: ............................................................................

..........................................................................................................................

IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI VIÊN CHỨC:

1. Nhận xét đánh giá:

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

2. Xếp loại: .......................................................................................................

Kết luận viên chức đạt loại: ................................................................................

2. Cách viết phiếu đánh giá viên chức y tế

Những nội dung cần có khi viết phiếu đánh giá viên chức y tế:

Ngoài quốc hiệu, tiêu ngữ, thời gian và tên phiếu đánh gái viên chức y tế các bạn cũng cần trình bày đầy đủ những thông tin sau

- Tên viên chức, ngày sinh, chuyên môn, ngạc, bậc lương, hệ số, đơn vị công tác.

- Tự nhận xét kết quả công tác, tu dưỡng, rèn luyện của bản thân

  • Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng đã ký kết
  • Việc quy định về đạo đứng nghề nghiệp
  • Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần với đồng nghiệp, quy tắc ứng xử của viên chức
  • Việc thực hiện các nghĩa vụ khác

- Tự xếp loại viên chức

- Ý kiến tập thể đơn vị

- Nhận xét, đánh giá và xếp loại viên chức

Tất cả những nội dung trên đều cần được trình bày rõ ràng, cụ thể và chính xác theo đúng thứ tự. Viết phiếu đánh giá viên chức phải đưa ra những đánh giá khách quan nhất cho chính công việc và bản thân mình.

Hình thức phiếu đánh giá viên chức y tế

a, Quốc hiệu và tiêu ngữ cần ghi chính giữa và in đậm rõ ràng

b, Địa điểm và thời gian ghi ở góc bên phải

c, Tên văn bản thường được ghi chính giữa, in to và đậm để làm nổi bật được nội dung phiếu đánh giá viên chức y tế

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
2 50.597
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo