Mẫu nhận xét môn Thủ công tiểu học theo Thông tư 27

Mẫu nhận xét môn Thủ công tiểu học theo Thông tư 27 là các mẫu nhận xét đánh giá học sinh mới nhất hiện nay theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT về đánh giá học sinh tiểu học. Mời các thầy cô tham khảo.

Lời nhận xét theo thông tư 27

Giữa học kỳ II
Mức đạt đượcNhận xét điểm mạnh và các mặt cần rèn luyện
Mã nhận xétNội dung
THoàn thành sản phấm đẹp, sáng tạo.
HSản phẩm hoàn thành đạt yêu cầu.
HHoàn thành sản phẩm đạt yêu cầu.
THoàn thành sản phẩm nhanh, đẹp có sáng tạo.
THoàn thành sản phẩm nhanh, đẹp có sáng tạo.
HHoàn thành sản phẩm. Cần nhanh nhẹn hơn trong các thao tác kĩ thuật.
HHoàn thành sản phẩm theo yêu cầu.Cần nhanh nhẹn hơn trong các thao tác kĩ thuật.
HHoàn thành sản phẩm theo yêu cầu.Cần nhanh nhẹn hơn trong các thao tác kĩ thuật.
HHoàn thành sản phẩm theo yêu cầu.
TKhéo tay, luôn hoàn thành bài nhanh và đẹp. Có mắt thẩm mĩ tốt
THoàn thành sản phẩm nhanh, đẹp có sáng tạo.
TKhéo tay, luôn hoàn thành bài nhanh và đẹp. Có mắt thẩm mĩ tốt
TKhéo tay, luôn hoàn thành bài nhanh và đẹp. Có mắt thẩm mĩ tốt
HHoàn thành sản phẩm đạt yêu cầu.
THoàn thành sản phẩm đẹp có sáng tạo.
HSản phẩm hoàn thành đạt yêu cầu.
HNắm được quy trình gấp, cát dán. Sản phẩm hoàn thành.
HHoàn thành sản phẩm đạt yêu cầu.
TKhéo tay, luôn hoàn thành bài nhanh và đẹp. Có mắt thẩm mĩ tốt
HNắm được quy trình gấp, cát dán.Sản phẩm hoàn thành.
TNắm được quy trình gấp cắt dán.Hoàn thành sản phẩm đẹp sáng tạo.
THoàn thành sản phẩm nhanh, đẹp có sáng tạo.
HNắm được quy trình gấp, cát dán. Sản phẩm hoàn thành.
HNắm được quy trình gấp, cát dán. Sản phẩm hoàn thành.
TKhéo tay, luôn hoàn thành bài nhanh và đẹp.
TKhéo tay, luôn hoàn thành bài nhanh và đẹp. Có mắt thẩm mĩ tốt
TNắm được quy trình gấp cắt dán. Hoàn thành sản phẩm đẹp sáng tạo.
HHoàn thành sản phẩm đạt yêu cầu.
TNắm được quy trình gấp, cắt, dán. Sản phẩm hoàn thành sáng tạo đẹp.
HHoàn thành sản phẩm đạt yêu cầu.
HNắm được quy trình gấp, cát dán. Sản phẩm hoàn thành.
HNắm được quy trình gấp, cát dán. Sản phẩm hoàn thành.
HNắm được quy trình gấp, cát dán. Sản phẩm hoàn thành.
TKhéo tay, hoàn thành sản phẩm đẹp, sáng tạo.
HNắm được quy trình gấp, cắt dán. Sản phẩm hoàn thành.
THoàn thành sản phẩm nhanh, đẹp có sáng tạo.
TSản phẩm hoàn thành đẹp có sáng tạo.
TSản phẩm hoàn thành đẹp có sáng tạo.
HNắm được quy trình gấp, cát dán. Sản phẩm hoàn thành.
TNắm được quy trình gấp, cắt dán, sản phẩm đẹp.
TNắm được quy trình gấp, cắt dán, sản phẩm đẹp.
HSản phẩm hoàn thành đạt yêu cầu.
TCó khiếu thẩm mĩ thực hành gấp cắt dán sản phẩm đẹp.
TCó khiếu thẩm mĩ thực hành gấp cắt dán sản phẩm đẹp.
HSản phẩm hoàn thành đạt yêu cầu.
TCó khiếu thẩm mĩ thực hành gấp cắt dán sản phẩm đẹp.
HSản phẩm hoàn thành đạt yêu cầu.
TSản phẩm hoàn thành đẹp có sáng tạo.
TKhéo tay, luôn hoàn thành bài nhanh và đẹp. Có mắt thẩm mĩ tốt
TSản phẩm hoàn thành đẹp có sáng tạo.
HNắm được quy trình gấp, cắt dán, sản phẩm hoàn thành.
HNắm được quy trình gấp, cắt dán, sản phẩm hoàn thành.
HNắm được quy trình gấp, cắt dán, sản phẩm hoàn thành.
HNắm được quy trình gấp, cắt dán, sản phẩm hoàn thành.
TSản phẩm hoàn thành đẹp có sáng tạo.
TSản phẩm hoàn thành đẹp có sáng tạo.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong phần biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 120