Mẫu kế hoạch thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Mẫu kế hoạch thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

hoatieu.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết mẫu kế hoạch thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để bạn đọc cùng tham khảo. Mẫu kế hoạch thực hiện chỉ thị nêu rõ mục đích, yêu cầu thực hiện chỉ thị, nội dung thực hiện chỉ thị... Mời bạn đọc cùng tham khảo và có thể lập được kế hoạch thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW cho mình.

Bài thu hoạch học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Mẫu kế hoạch cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Bài thu hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

ĐẢNG BỘ .....................

ĐẢNG ỦY .....................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Số: ...................... .........., ngày....tháng....năm....

KẾ HOẠCH
thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của
Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"(sau đây viết tắt là Chỉ thị 05-CT/TW) và Kế hoạch số .................. ngày ..................... của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW,

Ban Thường vụ Đảng ủy ............................... xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Kế hoạch số ............. ngày ................. của Ban Thường vụ Thành ủy trong toàn Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố từ nay đến năm 2021 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ Khối, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, của từng cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.

- Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ quản lý các cấp đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố ..............

2. Yêu cầu

- Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố, nghị quyết của cấp ủy đảng và nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng cơ quan, đơn vị. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm và cả nhiệm kỳ.

- Nâng cao nhận thức và thống nhất hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức về tầm quan trọng, tính cấp thiết của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Các cấp ủy, tổ chức đảng, các đoàn thể, các cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm "trên trước, dưới sau", "trong trước, ngoài sau", "học đi đôi với làm theo" và chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên học tập và làm theo.

- Chú trọng công tác kiểm tra, đôn đốc, phát hiện, nhân rộng và biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời khắc phục những hạn chế, tránh hình thức, thiếu trung thực trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

- Thực hiện hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt của các tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW

1. Tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW và Kế hoạch thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp

- Tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị 05-CT/TW, Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư, Kế hoạch số 10-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; nghiên cứu, học tập một số chuyên đề theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy.

- Tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Tập trung vào một số nội dung chủ yếu:

+ Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và con người; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; về sức mạnh nhân dân, về khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân; về quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; về xây dựng, phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, công chức, viên chức và người lao động; về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức...

+ Đạo đức Hồ Chí Minh về tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, dân tộc lên trên tất cả; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tận trung với nước, tận hiếu với dân; hết lòng yêu thương đồng bào, đồng chí, yêu thương con người; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, tham nhũng, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"...

+ Phong cách Hồ Chí Minh trong công việc, trong cuộc sống, trong quan hệ với nhân dân: gần dân, sâu sát với dân, trọng dân, giản dị, nghiêm khắc với bản thân; phong cách "nói đi đôi với làm", phong cách quần chúng, dân chủ, tự mình nêu gương...

* Thời gian thực hiện: Hoàn thành việc tổ chức quán triệt, học tập và triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong quý III-2016 (trong Quý IV-2016, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Thành ủy sẽ hướng dẫn nội dung chuyên đề toàn khóa, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sẽ có hướng dẫn sau).

2. Xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cá nhân về làm theo và gương mẫu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm gương cho cán bộ, đảng viên, quần chúng noi theo.

- Mỗi đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch và tự giác làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, báo cáo kết quả với cấp ủy hoặc chi bộ, cơ quan, đơn vị nơi công tác.

* Thời gian thực hiện: Hoàn thành việc xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình, kế hoạch thực hiện của các cấp ủy trong quý IV-2016.

3. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ quan, đơn vị

- Các cấp ủy, tổ chức đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

- Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước" và Chỉ thị số 29-CT/TU, Chỉ thị số 43-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, chủ trương thực hiện thành phố "5 không, 3 có", thành phố "4 an"... Tập trung chỉ đạo giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm, góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị hằng năm và cả nhiệm kỳ.

- Kết hợp chặt chẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua của các cấp, các ngành, đoàn thể và của từng cơ quan, đơn vị.

- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị với phương châm "sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện".

* Thời gian thực hiện: Hoàn thành kế hoạch, hướng dẫn thực hiện trong quý III-2016.

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong sinh hoạt ở cơ quan, đơn vị; về kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; xây dựng các chương trình tuyên truyền về gương "người tốt, việc tốt", tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; các mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo.

- Trong công tác tuyên truyền, bên cạnh việc phát hiện, biểu dương các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, cần chú trọng phê bình, uốn nắn các nhận thức lệch lạc, việc làm thiếu gương mẫu, học không đi đôi với làm, bệnh hình thức, triển khai thực hiện không nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội.

5. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Hằng năm, các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Kế hoạch của Ban Bí thư, Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy và của Đảng ủy Khối gắn với sơ kết, tổng kết công tác xây dựng Đảng của các chi bộ, đảng bộ, các tổ chức đoàn thể kết hợp biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ.

- Trong công tác kiểm tra, giám sát, các cấp ủy đảng cần chú trọng đánh giá đúng thực chất công tác chỉ đạo triển khai, kết quả thực hiện của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sẽ tổ chức việc sơ kết hằng năm và tổng kết vào cuối nhiệm kỳ theo quy định.

* Thời gian thực hiện: Hoàn thành các kế hoạch, hướng dẫn thực hiệntrong quý IV-2016; các kế hoạch hằng năm hoàn thành vào quý IV năm trước đó.

6. Xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ rệt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tập trung thực hiện các nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kế hoạch số 10-KH/TU: Tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; phát huy vai trò, trách nhiệm và đổi mới phong cách lãnh đạo của người đứng đầu, vai trò tiên phong, gương mẫu và nêu gương của cán bộ, đảng viên.

- Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị theo tình hình, điều kiện, xác định rõ những nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là đổi mới phong cách, tác phong làm việc, thực hiện tốt công tác dân vận, gần dân, tôn trọng và lắng nghe đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc; "nói đi đôi với làm"; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tận tụy, gần dân, liêm khiết.

* Thời gian thực hiện:

- Các cấp ủy, tổ chức đảng xác định nội dung đột phá, xây dựng kế hoạch hằng năm sơ kết, báo cáo kết quả với cấp ủy cấp trên trong quý III-2016.

- Hoàn thành việc rà soát các quy chế, quy định cần sửa đổi, bổ sung, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trong quý IV-2016.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW do Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố, trực tiếp là đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối chỉ đạo trong toàn Đảng bộ Khối. Ở cơ sở, do cấp ủy, trực tiếp là đồng chí bí thư cấp ủy chỉ đạo.

2. Các cơ quan tham mưu giúp việc Đảng ủy Khối phối hợp triển khai thực hiện; các Ban, Văn phòng Đảng ủy Khối được phân công theo Thông báo số 21-TB/ĐUK giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đôn đốc, theo dõi các tổ chức cơ sở đảng trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kế hoạch của Ban Bí thư, của Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Hằng năm, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối phối hợp với Văn phòng Đảng ủy Khối tập hợp báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

3. Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh Khối căn cứ nội dung Chỉ thị 05-CT/TW và Kế hoạch này tổ chức quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thiết thực, hiệu quả phù hợp với cơ quan, đơn vị mình. Định kỳ hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (qua Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối).

Mẫu kế hoạch thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Đảng bộ trường

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ..................... ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Số: ...................... .........., ngày....tháng....năm....

KẾ HOẠCH
thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của
Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Thực hiện Kế hoạch số ..........., ngày .................. của ................... và Kế hoạch số ................, ngày .............. "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Ban Thường vụ Đảng ủy Trường .............................. ban hành kế hoạch triển khai, thực hiện trong toàn Đảng bộ Trường, từ nay đến năm 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Làm cho cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản Chỉ thị của Bộ Chính trị, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ Trường. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, các khoa, phòng, ban, trung tâm trong Nhà trường, trước hết là người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên, nhằm tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng, phát triển Nhà trường, Thủ đô, gắn với xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ Trường, chi bộ thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức nhà giáo có đủ năng lực, phẩm chất ngang tầm nhiệm vụ; chú trọng chỉnh đốn tác phong công tác của cán bộ, khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, phô trương; ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, bè phái, lợi ích nhóm.

2. Yêu cầu

- Các chi bộ đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm "trên trước, dưới sau", "trong trước, ngoài sau", "học đi đôi với làm theo". Người đứng đầu các cấp phải gương mẫu xây dựng kế hoạch học tập và làm theo; cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên theo chức năng, nhiệm vụ của mình, xây dựng và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch với chi bộ hoặc đơn vị nơi công tác. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng hàng năm và cả nhiệm kỳ.

- Đẩy mạnh thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và những nội dung đã được cụ thể hóa trong chương trình hành động của Thành ủy, Đảng ủy Khối, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường và trong sinh hoạt định kỳ của chi bộ; gắn với việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở các, phòng, khoa, ban, trung tâm, đơn vị trong Nhà trường.

- Thông qua các hình thức phong phú, thiết thực, sinh động, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, có hệ thống các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy đảng, ủy ban kiểm tra; phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến về thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; khắc phục bệnh thành tích, hình thức.

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt của từng tổ chức đảng trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

II. NỘI DUNG TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN

1. Tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

1.1. Nội dung tổ chức thực hiện

- Các chi bộ đảng tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu rộng, thường xuyên, có hệ thống trong cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên về nội dung chủ yếu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả phù hợp với tình hình của Nhà trường.

- Các chi bộ đảng xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Mỗi cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên xây dựng kế hoạch và tự giác làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; báo cáo làm theo với cấp ủy hoặc chi bộ nơi công tác.

- Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường (khóa VI), bí thư cấp ủy, Hiệu trưởng Nhà trường xây dựng kế hoạch cá nhân, gương mẫu trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên noi theo.

1.2. Tiến độ thực hiện

- Quý IV/2016: Hoàn thành việc hướng dẫn nội dung học tập cả giai đoạn (2016-2021).

- Việc hướng dẫn nội dung sinh hoạt chuyên đề cho các năm hoàn thành vào quý IV năm trước (căn cứ hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy và Đảng ủy Khối).

2. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ VI trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kip thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong Nhà trường.

2.1. Nội dung tổ chức thực hiện

- Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; 8 Chương trình công tác thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ Thành phố; Nghị quyết và các Chương trình công tác của Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội; Nghị quyết của Đảng bộ Trường.

- Gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03 của Ban Bí thư (khóa XII) về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và các Nghị quyết Trung ương khóa XII, các Chương trình công tác của Thành phố (khóa XVI), các chương trình, đề án của cấp ủy các cấp. Tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm tại các phòng, ban, khoa, trung tâm, các đơn vị trong Nhà trường.

- Kết hợp chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03 của Ban Bí thư (khóa XII), Kế hoạch số 18 của Thành ủy, Kế hoạch số 28 của Đảng ủy Khối và Kế hoạch của Đảng ủy Trường với các cuộc vận động, phong trào thi đua ở các cấp, các tổ chức cơ sở đảng.

- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức nghà giáo gắn liền với thực hiện Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế".

2.2. Tiến độ thực hiện

- Quý IV/2016: Hoàn thành việc xây dựng nội dung học tập là làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình, kế hoạch hành động của các cấp ủy.

3. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa và người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

3.1. Nội dung tổ chức thực hiện

- Đẩy mạnh tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng về các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; về các mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo; phát hiện, biểu dương, nhân rộng những nhân tố mới, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, gương "người tốt, việc tốt" trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và có sức thuyết phục. Tránh các việc làm thiếu gương mẫu, bệnh hình thức; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội.

- Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với việc thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước", Chương trình số 04-CT/TU của Thành ủy (khóa XVI) về "Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016-2020".

3.2. Tiến độ thực hiện

- Quý IV/2016: Hoàn thành các kế hoạch, hướng dẫn để triển khai thực hiện.

4. Tổ chức giảng dạy về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Căn cứ chương trình, giáo trình do các cơ quan Trung ương biên soạn, tổ chức tăng cường giảng dạy nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đảm bảo phù hợp với Nhà trường, gắn với yêu cầu đổi mới giáo dục đại học, gắn với mục tiêu xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

5. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

5.1. Nội dung tổ chức thực hiện

- Cấp ủy, chi bộ đảng thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03 của Ban Bí thư, Kế hoạch số 18 của Thành ủy, Kế hoạch số 28 của Ban thường vụ Đảng ủy khối và Kế hoạch của Đảng ủy Trường về nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Hàng năm tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm, năm 2021 tổ chức tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03 của Ban Bí thư, Kế hoạch số 18 của Thành ủy, Kế hoạch số 28 của Ban thường vụ Đảng ủy khối và Kế hoạch của Đảng ủy Trường, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phê bình, nhắc nhở đơn vị, cá nhân thực hiện chưa tốt.

5.2. Tiến độ thực hiện

Hoàn thành xây dựng chương trình, kế hoạch, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, chậm nhất trong quý IV/2016. Tổ chức triển khai theo kế hoạch hàng năm.

6. Xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

6.1. Nội dung tổ chức thực hiện

- Các chi bộ đảng tùy tình hình thực tiễn, xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, nâng cao ý thức, trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, thực hiện "nói đi đôi với làm", đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, chống bệnh thành tích, hình thức, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các biểu hiện suy đồi về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Xác định, đây là nội dung đột phá nhằm làm chuyển biến rõ nét hơn trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

- Gắn thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03 của Ban Bí thư, Kế hoạch số 18 của Thành ủy, Kế hoạch số 28 của Đảng ủy khối, Kế hoạch của Đảng ủy Trường với thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Thành ủy, Đảng ủy Khối, Kế hoạch của Đảng ủy Trường trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết Đại hội lần thứ II của Đảng bộ Khối và Nghị quyết lần thứ VI của Đảng bộ Trường.

6.2. Tiến độ thực hiện

- Quý IV/2016: Các chi bộ xác định nội dung đột phá, xây dựng kế hoạch thực hiện.

- Hàng năm, các chi bộ báo cáo kết quả về Đảng ủy Trường (qua Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường) để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Trường.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Việc lãnh đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03 của Ban Bí thư, Kế hoạch số 18 của Thành ủy, Kế hoạch số 28 của Ban thường vụ Đảng ủy khối do Ban Thường vụ Đảng ủy Trường và chi ủy các chi bộ đảng trực tiếp chỉ đạo và hướng dẫn.

2. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường là đơn vị giúp việc Ban Thường vụ Đảng ủy Trường trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05; hướng dẫn cụ thể về nội dung, chương trình học tập, nghiên cứu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với các chi bộ đảng trực thuộc; tham mưu xây dựng kế hoạch sơ kết hàng năm và tổng kết theo hướng dẫn của Trung ương.

3. Ban Tổ chức Đảng ủy Trường hướng dẫn, đưa nội dung học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ, bổ sung, cụ thể hóa tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hàng năm dựa trên kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội và hướng dẫn của Ban Tổ chức Đảng ủy Khối. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/06/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) "về trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp", gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

4. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường tham mưu giúp Ban thường vụ Đảng ủy Trường đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện và kết quả học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm hoặc kiểm tra đột xuất của các cấp ủy, các chi bộ đảng trực thuộc.

5. Căn cứ Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03 của Ban Bí thư, Kế hoạch số 18 của Thành ủy, Kế hoạch số 28 của Ban thường vụ Đảng ủy khối và Kế hoạch của Đảng ủy Trường, cấp ủy các chi bộ đảng trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Nhà trường.

Các chi bộ đảng quán triệt và thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này./.

Đánh giá bài viết
1 24.401
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo