Mẫu giấy phép trang bị vũ khí quân dụng

Mẫu giấy phép về việc trang bị vũ khí quân dụng

Mẫu giấy phép về việc trang bị vũ khí quân dụng là mẫu giấy phép được lập ra để cho phép về việc trang bị vũ khí quân dụng. Mẫu nêu rõ tổ chức được cấp phép, thông tin về thiết bị vũ khí... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu giấy phép về việc trang bị vũ khí quân dụng như sau:

BỘ CÔNG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: ................/GP

GIẤY PHÉP
TRANG BỊ VŨ KHÍ QUÂN DỤNG

Căn cứ Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Theo đề nghị của: ……………………………………………………………………………

BỘ CÔNG AN:

Cho phép tổ chức: …………………………………………………………………………...

Địa chỉ:……………………………………………….……………………………………....

Người dại diện:……………………………………..Chức vụ:………………………....……

Số CMND:……………………..ngày cấp…………………..nơi cấp……………………….

ĐƯỢC TRANG BỊ VŨ KHÍ QUÂN DỤNG

Loại, số lượng, nhãn hiệu:…………………………………………………………………...

Số vũ khí trên được mua tại:…………………………………………………………………

Hà Nội, ngày...tháng...năm...
TL. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN
(1)…………………..

Mẫu giấy phép về việc trang bị vũ khí quân dụng

Mẫu giấy phép về việc trang bị vũ khí quân dụng

Đánh giá bài viết
1 75
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo