Mẫu đơn xin mở thêm học phần

Mẫu đơn xin mở thêm nhóm học phần

Mẫu đơn xin mở thêm nhóm học phần là mẫu đơn được lập ra để xin với ban giám hiệu về việc mở thêm nhóm học phần. Mẫu đơn nêu rõ thông tin người làm đơn, số sinh viên tham gia nhóm học, học phần xin mở thêm... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin mở thêm nhóm học phần như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh Phúc
-----------------

ĐƠN XIN MỞ THÊM HỌC PHẦN

Kính gửi: ...............................

Tôi tên: ..................................... Mã số sinh viên: ......................................

Là sinh viên lớp: .................. khóa .............................................................

Hệ đào tạo: Dài hạn tập trung (chính quy) tại Trường ...............................

Thay mặt nhóm sinh viên có tên dưới đây, kính đề nghị Phòng Đào tạo, Ban chủ nhiệm Khoa, Ban chủ nhiệm Bộ môn xem xét mở thêm học phần:…………………………………………………… MSHP: ………… Tín chỉ: ........... vào học kỳ…….... năm học 20….. - 20……..

Danh sách sinh viên đăng ký học như sau:

TT

Mssv

Họ và tên SV

Chữ ký SV

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

........, ngày...tháng...năm...

Duyệt của Khoa

Duyệt của Bộ môn

Đại diện nhóm SV

Mẫu đơn xin mở thêm nhóm học phần

Mẫu đơn xin mở thêm nhóm học phần

Đánh giá bài viết
1 119
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo