Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia là mẫu đơn được các tổ chức doanh nghiệp gửi lên cơ quan có thẩm quyền đề nghị về việc cấp giấy chứng nhận hoạt động đánh giá, chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho tổ chức doanh nghiệp của mình. Mẫu được bạn hành kèm theo Thông tư 19/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Mời các bạn cùng xem và tải về mẫu đơn đề nghị tại đây.

Mẫu chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Đơn đề nghị cấp/cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Đơn đề nghị cấp/cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

Nội dung cơ bản của đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia như sau:

PHỤ LỤC 03
MẪU TÀI LIỆU THUỘC HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP ĐỔI, BỔ SUNG, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

.........(1).......
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: ...../...(2)...-...
V/v đề nghị cấp giấy chứng nhận hoạt động đánh giá,
cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia
..........(3)........., ngày ..... tháng ..... năm 20......

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

.......................................................................(1).....................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ............................(4).................................................................

Điện thoại/Fax: ..........................................E.mail: ....................................................

Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: .................................

ngày ... tháng ... năm ...... của ..............(5).................................................................

..........................(1)...................... xin gửi kèm theo công văn này bộ hồ sơ gồm có các giấy tờ và tài liệu sau:(6)

1. Bản sao quyết định thành lập

2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

3. Bản kê khai về cơ sở vật chất, trang thiết bị

4. Danh sách dự kiến những người trực tiếp thực hiện việc đánh giá kỹ năng nghề

Đề nghị Quý Bộ xem xét cấp giấy chứng nhận hoạt động, đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia đối với ................(1).................... /.

(10)

(7)
(8)
(9)

_______________

(1) Tên tổ chức đề nghị cấp giấy chứng nhận;

(2) Chữ viết tắt của tổ chức đề nghị cấp giấy chứng nhận;

(3) Địa danh tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương;

(4) Ghi địa chỉ của nơi đặt trụ sở chính của tổ chức đề nghị cấp giấy chứng nhận;

(5) Ghi tên cơ quan quyết định thành lập hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

(6) Đánh dấu X vào các ô thích hợp;

(7) Chức danh của người đứng đầu tổ chức đề nghị cấp giấy chứng nhận;

(8) Chữ ký của người đứng đầu và dấu của tổ chức đề nghị cấp giấy chứng nhận;

(9) Họ và tên của người ký;

(10) Nơi nhận và lưu theo quy định của văn bản hành chính.

Đánh giá bài viết
1 70
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo