Mẫu cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm

Mẫu cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm

Mẫu cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm là mẫu bản cam kết của chủ cơ sở sản xuất cam kết về việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm do chủ cơ sở sản xuất. Mẫu nêu rõ thông tin của cơ sở, sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại đây.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm

Mẫu biên bản tiêu hủy sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

Mẫu cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm

Mẫu cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm

Nội dung cơ bản của mẫu cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------------

BẢN CAM KẾT BẢO ĐẢM VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
ĐỐI VỚI NGUYÊN LIỆU VÀ SẢN PHẨM THỰC PHẨM

Số:…………………………

Cơ sở:………………………………………………………………………………..………………...............

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………….................

Điện thoại:……………..............…… Fax: …………........………… Email:………………..…….............

CAM KẾT

Áp dụng cho sản phẩm:……………………………………………………………........………….................

Chúng tôi cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu thực phẩm và sản phẩm thực phẩm do cơ sở sản xuất, kinh doanh và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước người tiêu dùng và cơ quan quản lý nhà nước về những vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

................, ngày....tháng...năm...
CHỦ CƠ SỞ
(Ký tên và đóng dấu)
Đánh giá bài viết
1 38.247
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo