Mẫu biên bản tai nạn rủi ro nghề nghiệp

Mẫu biên bản ghi chép tai nạn rủi ro nghề nghiệp

Mẫu biên bản ghi chép tai nạn rủi ro nghề nghiệp là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về tai nạn rủi ro nghề nghiệp. Mẫu nêu rõ thời gian lập biên bản, nội dung của biên bản... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản ghi chép tai nạn rủi ro nghề nghiệp như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

BIÊN BẢN
Tai nạn rủi ro nghề nghiệp

Họ và tên:.......................................................Tuổi:................... Giới tính: ……..

Nghề nghiệp:..........................................................................................................

Nơi công tác:.........................................................................................................

Hoàn cảnh xảy ra tai nạn: (tường trình chi tiết)

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Thông tin về vết thương, tình trạng phơi nhiễm:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Thông tin về nguồn lây nhiễm:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Đã xử trí như thế nào:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Tình trạng sức khỏe của cán bộ bị tai nạn:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

........., ngày...tháng...năm...

Cán bộ bị tai nạn

Người chứng kiến

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu biên bản ghi chép tai nạn rủi ro nghề nghiệp

Mẫu biên bản ghi chép tai nạn rủi ro nghề nghiệp

Đánh giá bài viết
1 1.260
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo