Mẫu biên bản học sinh vi phạm kỷ luật

Mẫu biên bản về việc học sinh vi phạm kỷ luật là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc học sinh vi phạm kỷ luật. Mẫu biên bản nêu rõ học sinh vi phạm, người lập biên bản, nội dung vi phạm... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản tại đây.

1. Mẫu biên bản học sinh vi phạm kỷ luật số 1

Mẫu biên bản học sinh vi phạm kỷ luật

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

BIÊN BẢN
(V/v xử lí học sinh vi phạm trên lớp)

Hôm nay, lúc…..giờ….phút, ngày…..tháng…..năm 201…...

Địa điểm: Tại phòng học lớp ....................................................................

Thành phần gồm:

Họ và tên giáo viên: .............................................. dạy môn: ..................

Họ và tên học sinh vi phạm: ....................................................................

Đã phạm lỗi:

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Học sinh vi phạm
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cán bộ lớp
Họ và tên
(Ký và ghi rõ họ tên)

Giáo viên
Họ và tên
(Ký và ghi rõ họ tên)

2. Mẫu biên bản học sinh vi phạm kỷ luật số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

BIÊN BẢN VI PHẠM KỶ LUẬT

1. Thời gian: Tiết .... thứ ..... ngày...tháng...năm...

2. Thành phần: Giáo viên bộ môn ..........., lớp trưởng, học sinh vi phạm

3. Địa điểm: Phòng học ....................... trường ........................................

4. Nội dung:

Giáo viên bộ môn ................. tiến hành lập biên bản vi phạm kỷ luật đối với học sinh ................................ lớp .......... vì đã vi phạm lỗi sau:

..................................................................................................................

..................................................................................................................

.........., ngày...tháng...năm...

Học sinh vi phạm

Lớp trưởng

Giáo viên bộ môn

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
7 26.078
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo