Mẫu phiếu đánh giá kết quả thực tập

Mẫu phiếu đánh giá kết quả thực tập

Mẫu phiếu đánh giá kết quả thực tập là mẫu phiếu đánh giá kết quả thực tập của sinh viên. Mẫu phiếu nêu rõ họ tên sinh viên, bộ phận thực tập, nội dung thực tập, khả năng ứng dụng của sinh viên vào thực tế, tinh thần kỷ luật của sinh viên thực tập, những ưu khuyết điểm của sinh viên trong quá trình tham gia thực tập tại công ty... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu đánh giá kết quả thực tập tại đây.

Mẫu lời cảm ơn dùng trong báo cáo thực tập tốt nghiệp

Mẫu giấy xác nhận thực tập

Mẫu bản cam kết thực tập

Mẫu phiếu đánh giá kết quả thực tập

Mẫu phiếu đánh giá kết quả thực tập

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu đánh giá kết quả thực tập như sau:

PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP

Họ và tên sinh viên: ............................................. Mã số SV: …….................................

Bộ phận thực tập: .........................................................................................................

Nội dung đề tài:

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….

1. Khả năng ứng dụng

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

2. Phẩm chất cá nhân:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

3. Tri thức, kỹ năng:

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

4. Khả năng hoà nhập, tính phối hợp

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

5. Tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

6. Thái độ

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

7. Đề xuất của bộ phận

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

8. Đề xuất của Phòng TCHCNS

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

9. Ý kiến của Tổng giám đốc:

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Chủ quản

Trưởng Phòng TCHCNS

Tổng giám đốc

Đánh giá bài viết
1 3.034
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo