Mẫu bản kê khai nhân sự xét nghiệm HIV của cơ sở xét nghiệm

Mẫu bản kê khai về nhân sự xét nghiệm HIV của cơ sở xét nghiệm

Mẫu bản kê khai về nhân sự xét nghiệm HIV của cơ sở xét nghiệm là mẫu bản kê khai được lập ra để kê khai về nhân sự xét nghiệm HIV của cơ sở xét nghiệm. Mẫu nêu rõ thông tin nhân sự của cơ sở xét nghiệm... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu bản kê khai về nhân sự xét nghiệm HIV của cơ sở xét nghiệm như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

……1……, ngày ….. tháng ….. năm 20…

Bản kê khai nhân sự xét nghiệm HIV của cơ sở xét nghiệm

TT

Họ và tên

Trình độ chuyên môn

Bằng cấp và chứng chỉ được đào tạo về xét nghiệm HIV

Số tháng kinh nghiệm về thực hiện xét nghiệm HIV

Vị trí đảm nhiệm

1

2

3

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(xác nhận của đơn vị)

1 Địa danh

Mẫu bản kê khai về nhân sự xét nghiệm HIV của cơ sở xét nghiệm

Mẫu bản kê khai về nhân sự xét nghiệm HIV của cơ sở xét nghiệm

Đánh giá bài viết
1 34
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo