Mẫu 03/BHYT: Danh sách học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm đối tượng khác

Mẫu 03/BHYT: Danh sách học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm đối tượng khác là mẫu để thống kê tình hình tham gia BHYT của học sinh, sinh viên. Mời các bạn tham khảo.

Mẫu 03/BHYT

..............(Tên cơ quan quản lý) ...................

...........(Tên cơ sở giáo dục).............

 

DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN

THAM GIA BHYT THEO NHÓM ĐỐI TƯỢNG KHÁC

STT

Họ tên

Ngày tháng năm sinh

Lớp

Mã thẻ BHYT

Thời hạn sử dụng của thẻ

Nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu

Từ

Đến

 

 

 

 

 

.../…/…

.../…/…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….., ngày ……tháng …… năm 20….

Người lập biểu

(ký, họ tên)

Thủ trưởng đơn vị

(ký, họ tên, đóng dấu)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Bảo hiểm trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 168
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo