Thông tư 108/2020/TT-BTC sửa Thông tư 45/2017/TT-BTC về thù lao đấu giá tài sản

Cảm ơn bạn đã tải Thông tư 108/2020/TT-BTC sửa Thông tư 45/2017/TT-BTC về thù lao đấu giá tài sản

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Thông tư 108 2020/TT-BTC được Bộ tài chính ban hành về sửa Thông tư 45/2017/TT-BTC về thù lao đấu giá tài sản.