Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu

Cảm ơn bạn đã tải Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Nghị định về quản lý chất thải và phế liệu số 38/2015/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 24 tháng 04 năm 2015 về quản lý chất thải nguy hại, chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp.