Đơn đề nghị kiểm tra công tơ điện

Mẫu đơn đề nghị kiểm tra công tơ điện

Mẫu đơn đề nghị kiểm tra công tơ điện là mẫu đơn dùng trong trường hợp hộ gia đình thấy đồng hồ điện (công tơ điện) chạy không đúng với lượng tiêu thụ của gia đình mình. Đơn nêu rõ họ tên, địa chỉ nhà, số điện thoại, lý do đề nghị.... để công ty điện tiến hành kiểm tra, xem xét.

Nội dung cơ bản của Đơn đề nghị kiểm tra công tơ điện như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------------------------

……….., ngày…...tháng…… năm ….

ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA LẠI CÔNG TƠ ĐIỆN

Kính gửi: ĐIỆN LỰC….

Tên chủ hộ:………………………………………………………………………………………

CMTND số…………………………cấp ngày…………………………………….tại.............

Hộ khẩu thường trú:…………………………………… .đường:……………………………

Phường:…………………………………………………………Quận………………………….…

Điện thoại liên hệ:………………………………

Hợp đồng dịch vụ cung cấp điện số: ………………………… ký ngày:……………………………

Đề nghị Điện lực thực hiện:

 Kiểm tra công tơ  Kiểm định công tơ

Tại địa chỉ dùng điện:…………………………………………………………

Lý do:………………………………………………………………………………………

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn đề nghị kiểm tra công tơ điện

Mẫu đơn đề nghị kiểm tra công tơ điện

Đánh giá bài viết
2 9.428
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo