Đơn đề nghị cấp giấy phép lái xe quốc tế

Bắt đầu từ 01/03/2016, Tổng cục Đường bộ Việt Nam chính thức cấp giấy phép lái xe quốc tế cho các công dân có nhu cầu sử dụng, Giấy phép lái xe này sẽ có hiệu lực lưu hành tại 85 quốc gia trên thế giới. Hồ sơ xin cấp GPLX quốc tế bắt buộc phải có Đơn đề nghị cấp giấy phép lái xe quốc tế. Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép lái xe quốc tế được ban hành kèm theo Thông tư 29/2015/TT-BGTVT quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành.

1. Mẫu Đơn đề nghị cấp bằng lái xe quốc tế

Cấp bằng lái xe quốc tế sử dụng ở 85 nước

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE QUỐC TẾ

APPLICATION FORM FOR ISSUANCE OF INTERNATIONAL DRIVING PERMIT

Kính gửi (To): Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải ..............)

(Directorate for Roads of Viet Nam (Transport Department ........)

Tôi là (Full name):.........................................................................................................................

Quốc tịch (Nationality):..........................................................................................

Ngày tháng năm sinh (Date of birth):...........................................................................

Hiện thường trú tại (Place of normal residence):...............................................................

Số hộ chiếu (Passport No.):...........................................................................................

Cấp ngày (Issuing date): ngày (date): .............. tháng (month)......... năm (year)........................

Hiện có giấy phép lái xe cơ giới đường bộ số (Current Driving Licence No.):..............................

Cơ quan cấp (Issuing Office):.......................................................................................

Tại (Place of issue):....................................................................................................

Cấp ngày (Issuing date): ngày (date): ...........tháng (month)..........năm (year).......................

Có giá trị đến (Valid until): ngày (date): ......... tháng (month)........ năm (year)......................

Lý do xin cấp giấy phép lái xe (Purpose of application for International Driving Permit):

....................................................................................................................................................

Gửi kèm theo đơn gồm có (Documents enclosed as follows):

- 01 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm, nền mầu trắng (01 colour photograph 3 x 4 cm, white panel).

Tôi xin đảm bảo lời khai trên đây là đúng sự thật.

I certify that all the information included in this application and attached documents is correct and true.

............, ngày (date) ... tháng (month) ... năm (year) ...

NGƯỜI LÀM ĐƠN (APPLICANT)

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Signature and Full name)

2. Cách điền Đơn đề nghị cấp bằng lái xe quốc tế

(1) Điền tên cơ quan nơi nộp hồ sơ: Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông Vận tải tỉnh…

(2) (3) (4)Họ tên, Quốc tịch, Ngày tháng năm sinh viết theo giấy Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân;

(5) Viết theo sổ hộ khẩu

(6) (7) Viết theo hộ chiếu

(8) Số giấy phép lái xe

(9) Điền tên cơ quan cấp giấy phép lái xe, có in rõ trên giấy phép lái xe

(10) Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cấp giấy phép lái xe

(11) (12) Ngày cấp, ngày hết hạn giấy phép lái xe

(13) Trình bày xin cấp giấy phép lái xe quốc tế.

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết khác tại mục Giao thông vận tải trong mục Biểu mẫu.

Đánh giá bài viết
1 2.932
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo