Đơn đề nghị cấp đổi giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô

Đơn đề nghị cấp đổi giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô 2017

Từ 01/01/2018, doanh nghiệp nhập khẩu ô tô phải có giấy phép kinh doanh nhập khẩu. Mẫu Đơn đề nghị cấp đổi giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô bao gồm các thông tin: Tên doanh nghiệp, trụ sở chính, điện thoại, fax....... Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.

TÊN DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……….

………….., ngày ... tháng ... năm...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH NHẬP KHẨU Ô TÔ

Kính gửi: Bộ Công Thương.

Tên doanh nghiệp:......................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:...................................................................................

Điện thoại: ……………………… Fax:.........................................................

Email.....................................................

Người liên hệ: …………………… Chức danh: ……………….. Điện thoại:......................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương) số ………. do ……………………….. cấp ngày ……. tháng …….. năm

Đã được cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô số ………………. ngày ….. tháng ….. năm....

1. Đề nghị Bộ Công Thương xem xét cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô các nội dung sau:

a) Thông tin cũ:......................................................................................

b) Thông tin mới:...................................................................................

2. Lý do điều chỉnh:...............................................................................

3. Hồ sơ kèm theo:................................................................................

……….(tên doanh nghiệp) xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số /2017/NĐ-CP ngày tháng năm 2017 của Chính phủ quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Mẫu đơn đề nghị cấp đổi giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô

Đơn đề nghị cấp đổi giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô

Đánh giá bài viết
1 49
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo