Thủ tục đăng ký giám hộ và đăng ký chấm dứt, thay đổi giám hộ

Thủ tục đăng ký giám hộ và đăng ký chấm dứt, thay đổi giám hộ giữa công dân Việt Nam và ng­ười n­ước ngoài cùng c­ư trú tại Việt Nam:

Mục đích: Đăng ký giám hộ và đăng ký chấm dứt, thay đổi giám hộ giữa công dân Việt Nam và ng­ười n­ước ngoài cùng c­ư trú tại Việt Nam.

Đối tượng áp dụng: Công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài, trước đây thường trú tại Việt Nam, người nước ngoài.

Hồ sơ gồm có:

* Đăng ký giám hộ:

+ Ng­ười đư­ợc cử làm giám hộ phải nộp giấy cử giám hộ (mẫu số 11a). Giấy cử giám hộ do ng­ười cử giám hộ lập; nếu có nhiều ngư­ời cùng cử một ngư­ời làm giám hộ, thì tất cả phải cùng ký vào giấy cử giám hộ.

+ Trong trư­ờng hợp ngư­ời đư­ợc giám hộ có tài sản riêng thì phải nộp danh mục tài sản.

* Đăng ký chấm dứt, thay đổi giám hộ:

+ Tờ khai đăng ký chấm dứt việc giám hộ theo mẫu (mẫu số 11b).

+ Quyết định công nhận việc giám hộ đã cấp tru­ớc đây.

+ Xuất trình các giấy tờ cần thiết để chứng minh đủ điều kiện chấm dứt việc giám hộ theo quy định của Bộ Luật Dân sự.

+ Trong tr­ường hợp ng­ười đư­ợc giám hộ có tài sản riêng, đã đ­ược lập thành danh mục khi đăng ký giám hộ, thì ng­ười yêu cầu chấm dứt việc giám hộ phải nộp danh mục tài sản đó và danh mục tài sản hiện tại của ng­ười đư­ợc giám hộ.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày (tính theo ngày làm việc), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tư­ pháp.

Căn cứ pháp lý: Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ; Quyết định số 04/2007/QĐ-BTP ngày 13/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Đánh giá bài viết
1 458
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo