Mẫu số C88-HD: Tổng hợp thanh toán đa tuyến ngoại tỉnh

Mẫu tổng hợp thanh toán đa tuyến ngoại tỉnh

Mẫu số C88-HD: Tổng hợp thanh toán đa tuyến ngoại tỉnh là mẫu bảng tổng hợp được lập ra để thanh toán đa tuyến ngoại tỉnh. Mẫu được ban hành theo Thông tư 102/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bảng tổng hợp thanh toán đa tuyến ngoại tỉnh

CƠ QUAN CẤP TRÊN:…………………….
BHXH……..(1)……..

Mẫu số: C88-HD
(Ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính)

TỔNG HỢP THANH TOÁN ĐA TUYẾN NGOẠI TỈNH

của…………(2)……………….Quý………..năm…………….

STT

Tên tỉnh, thành phố

Mã tỉnh, thành phố

Đa tuyến đến

Điều chỉnh/bổ sung kỳ trước

Phát sinh trong kỳ

Tăng

Giảm

Số lượt

Số tiền

Số lượt

Số tiền

Số lượt

Số tiền

A

B

C

1

2

3

4

5

6

A

CHI PHÍ TRONG NĂM

I.

Thanh toán tại cơ sở khám chữa bệnh

II.

Thanh toán trực tiếp tại cơ quan BHXH

III.

Chi chăm sóc sức khỏe ban đầu

B

CHI PHÍ NĂM TRƯỚC

I

Thanh toán tại cơ sở khám chữa bệnh

III

Thanh toán trực tiếp tại cơ quan BHXH

III.

Chi chăm sóc sức khỏe ban đầu

C

TỔNG CỘNG (A+B)


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


TRƯỞNG PHÒNG………….(3)
(Ký, họ tên)

Ngày ….tháng….. năm ....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: (1): Tên cơ quan thông báo đa tuyến

(2): Tên tỉnh, thành phố nhận thông báo

(3): Phòng thực hiện thông báo đa tuyến

Mẫu số C88-HD: Tổng hợp thanh toán đa tuyến ngoại tỉnh

Mẫu số C88-HD: Tổng hợp thanh toán đa tuyến ngoại tỉnh

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục bảo hiểm trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 60
0 Bình luận
Sắp xếp theo