Biên bản họp đề nghị tặng giấy khen khu dân cư văn hóa

Biên bản họp đề nghị tặng danh hiệu khu dân cư văn hóa

Biên bản họp đề nghị tặng giấy khen khu dân cư văn hóa là biểu mẫu biên bản họp được lập ra để đề nghị tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện... công nhận cho Khu dân cư có thành tích xuất sắc trong xây dựng Khu dân cư văn hóa 5 năm liên tục. Sau đây là nội dung mẫu biên bản họp, mời các bạn tham khảo.

Mẫu số 10

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BIÊN BẢN HỌP

Về việc xét, đề nghị tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa

Thời gian: …….giờ……… phút, ngày ....tháng ....năm …………

Địa điểm: ……………………………………………………………………..

Ủy ban nhân dân cấp xã …. tiến hành họp xét, đề nghị tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện... công nhận cho Khu dân cư có thành tích xuất sắc trong xây dựng Khu dân cư văn hóa 5 năm liên tục.

Chủ trì cuộc họp: ……………………………………………………………………..

Thư ký cuộc họp: ……………………………………………………………………..

Các thành viên .... tham dự (vắng…………….), gồm:

1. …………………………………………………Chức vụ: …………………………

2. …………………………………………………Chức vụ: …………………………

3. …………………………………………………Chức vụ: …………………………

4. …………………………………………………Chức vụ: …………………………

Sau khi nghe quán triệt về tiêu chuẩn, điều kiện và tóm tắt thành tích của Khu dân cư đề nghị khen thưởng; các thành viên tham dự họp thảo luận, biểu quyết (hoặc bỏ phiếu kín), kết quả nhất trí ……..%, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tặng Giấy khen cho khu dân cư sau:

STT

Tên khu dân cư

Cuộc họp kết thúc vào hồi ……..giờ ....phút, ngày ... tháng .... năm………

THƯ KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TRÌ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu biên bản họp đề nghị tặng danh hiệu khu dân cư văn hóa

biên bản họp tặng danh hiệu khu dân cư văn hóa

Đánh giá bài viết
1 563
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo