Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 2 môn Ngữ Văn THPT

Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 2 môn Ngữ Văn THPT là tài liệu hữu ích dành cho giáo viên tham gia tập huấn. Nội dung tài liệu là bồi dưỡng sử dụng phương pháp học và giáo dục phẩm chất, năng lực học sinh THCS.

Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh Ngữ Văn THPT

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
THÀNH PH H CHÍ MINH
CHƯƠNG TRÌNH ETEP
TÀI LIỆU HƯỚNG DN
BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN PH THÔNG CT CÁN
(Bi dưng trc tiếp)
MÔ ĐUN 2
S DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HC VÀ GIÁO DC
PHÁT TRIN PHM CHT, NG LC HC SINH TRUNG HC PH THÔNG
MÔN NG VĂN
Thành ph H Chí Minh - năm 2020
B(>
GIAO
Dl)C
VA DAO T
~0
TRVdNG
DAI
HOC
SV
PRAM
THANH
PH6
H6
cHi
MINH
CHVONG TRiNH ETEP
TAl
LI-E:U
HUONG
DAN
BOI DUONG GIAO VIEN PHO THONG
COT
CAN
(B&i
du6ng
trllc tiSp)
"
M
OD
UN
2
SU
DUNG
PHUONG
PHAP
DAY
HOC
VA
GIAO
DUC PHAT
TRIEN
. . . .
PHAM
ellA T, NANG
Ll/C
HQC
SINH
TRUNG
HQC
PHO
THONG
MONNGUVAN
l>~i
di ~
n
Ba
n bien
so
~n
Chu bien
PGS.
TS.
DU'O'ng
Thj
HB
ng
Hi~u
Thanh
phB
HB
Chi
Minh
-
nam
2020
Đánh giá bài viết
4 17.926

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo