Tải phụ lục 1, 2, 3 Hoạt động trải nghiệm 11 Cánh Diều file word

Phụ lục 1, 2, 3 Trải nghiệm hướng nghiệp 11 Cánh Diều file word. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết mẫu kế hoạch giáo dục Hoạt động trải nghiệm 11 Cánh Diều tổ chuyên môn, kế hoạch dạy học Hoạt động trải nghiệm 11 Cánh Diều giáo viên, mẫu phụ lục 2 Hoạt động trải nghiệm 11 Cánh Diều theo hướng dẫn của Công văn 5512 trong bài viết sau đây của Hoatieu.

Để xem trọn bộ Kế hoạch giáo dục Hoạt động trải nghiệm 11 Cánh Diều file doc, mời các bạn sử dụng nút tải về trong bài.

Kế hoạch giáo dục tổ chuyên môn Hoạt động trải nghiệm 11 Cánh Diều

Phụ lục I

(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

TRƯỜNG: THPT …….

TỔ NGỮ VĂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIỆP

KHỐI 11, NĂM HỌC 2023 - 2024

BỘ SÁCH: CÁNH DIỀU

I. Đặc điểm tình hình

1. Số lớp: 11 ; Số học sinh: 479

2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên:11; Trình độ đào tạo: Đại học: 11 ; Trên đại học:.............

Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Tốt: 11; Khá:................; Đạt:...............; Chưa đạt:........

3. Thiết bị dạy học:(Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)

STT

Thiết bị dạy học

Số lượng

Các bài thí nghiệm/thực hành

Ghi chú

1

- Thiết bị: Loa, micro, máy tính, máy chiếu, SGK, SGV

- Tranh liên quan đến nội dung bài học.

01 bộ

Chủ đề 1: Xây dựng và phát triển nhà trường.

2

- Tranh liên quan đến nội dung bài học.

- Phiếu phục vụ hoạt động học tập, thu thập thông tin …

01 bộ

Chủ đề 2: Quản lí bản thân.

3

- Thiết bị: Loa, micro, máy tính, máy chiếu, SGK, SGV

- Sưu tầm thông tin, tư liệu, tấm gương liên quan đến bài học

01 bộ

Chủ đề 3: Hoàn thiện bản thân.

4

- Thiết bị: Loa, micro, máy tính, máy chiếu, SGK, SGV

- Video về một số tấm gương hiếu thảo.

01 bộ

Chủ đề 4: Trách nhiệm với gia đình.

5

- Thiết bị: Loa, micro, máy tính, máy chiếu, SGK, SGV

- Tình huống, câu chuyện gắn với bài học

01 bộ

Chủ đề 5: Xây dựng cộng đồng văn minh.

6

- Thiết bị: Loa, micro, máy tính, máy chiếu, SGK, SGV

- Video liên quan đến vấn đề môi trường

01 bộ

Chủ đề 6: Bảo vệ môi trường, tài nguyên và cảnh quan thiên nhiên.

7

- Thiết bị: Loa, micro, máy tính, máy chiếu, SGK, SGV

- Tranh ảnh, video liên quan đến nội dung bài học

01 bộ

Chủ đề 7: Thế giới nghề nghiệp.

8

- Thiết bị: Loa, micro, máy tính, máy chiếu, SGK, SGV

- Video về một số ngành.

01 bộ

Chủ đề 8: Lựa chọn nghề nghiệp tương lai.

9

- Thiết bị: Loa, micro, máy tính, máy chiếu, SGK, SGV

- Tranh ảnh, video liên quan đến nội dung bài học.

01 bộ

Chủ đề 9: Rèn luyện theo định hướng nghề nghiệp.

4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)

STT

Tên phòng

Số lượng

Phạm vi và nội dung sử dụng

Ghi chú

1

2

...

II. Kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

1. Phân phối chương trình

HỌC KỲ I

Tuần

Chủ đề/Bài học (1)

Tiết

Loại hình hoạt động

Yêu cầu cần đạt

Người thực hiện

Tuần 1

Chủ đề 1: XÂY DỰNG VÀ

PHÁT TRIỂN

NHÀ TRƯỜNG

(12 tiết)

1

SHDC: Giới thiệu phương hướng xây dựng và phát triển nhà trường.

- Biết cách phát triển mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô, bạn bè.

- Hợp tác được với bạn để cùng xây dựng và thực hiện các hoạt động xây dựng và phát triển nhà trường.

- Tuân thủ kỉ luật, quy định của nhóm, tập thể trường, lớp, cộng đồng.

- Thực hiện các hoạt động theo chủ đề của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

- Đánh giá được hiệu quả của hoạt động phát huy truyền thống nhà trường.

Đoàn Thanh niên/ Giáo viên chủ nhiệm.

2

HĐGDTCĐ: Tìm hiểu các hoạt động xây dựng và phát triển nhà trường.

Giáo viên chủ nhiệm.

3

SHL: Chia sẻ các hoạt động xây dựng và phát triển nhà trường.

Giáo viên chủ nhiệm.

Tuần 2

4

SHDC: Giao lưu theo chủ đề Phát triển mối quan hệ tốt đẹp trong nhà trường.

Đoàn Thanh niên/ Giáo viên chủ nhiệm.

5

HĐGDTCĐ:

- Tìm hiểu cách phát triển mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô, bạn bè.

- Hợp tác với bạn để cùng xây dựng và thực hiện các hoạt động xây dựng và phát triển nhà trường.

Giáo viên chủ nhiệm.

6

SHL: Trao đổi kinh nghiệm trong phát triển mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô, bạn bè.

Giáo viên chủ nhiệm.

Tuần 3

7

SHDC: Chia sẻ kế hoạch hoạt động theo chủ đề của Đoàn thanh niên trong năm học.

Đoàn Thanh niên/ Giáo viên chủ nhiệm.

8

HĐGDTCĐ:

- Thực hành cách phát triển mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô, bạn bè.

- Tham gia hoạt động phát huy truyền thống nhà trường.

Giáo viên chủ nhiệm.

9

SHL: Thảo luận về các hoạt động của lớp phù hợp với chủ đề của Đoàn Thanh niên nhà trường.

Giáo viên chủ nhiệm.

Tuần 4

10

SHDC: Tổng kết các hoạt động xây dựng và phát triển nhà trường, phát huy truyền thống.

Đoàn Thanh niên/ Giáo viên chủ nhiệm.

11

HĐGDTCĐ:

- Tuân thủ kỉ luật, quy định của nhóm, lớp, trường, cộng đồng.

- Thực hiện các hoạt động theo chủ đề của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Giáo viên chủ nhiệm.

12

SHL: Trao đổi về quy định, nội quy của trường, lớp, cộng đồng.

Giáo viên chủ nhiệm.

Tuần 5

Chủ đề 2: QUẢN LÍ BẢN THÂN

(9 tiết)

13

SHDC: Toạ đàm về vai trò của quản lí cảm xúc.

- Quản lí được cảm xúc của bản thân và ứng xử hợp lí trong các tình huống giao tiếp khác nhau.

- Làm chủ và kiểm soát được các mối quan hệ với bạn bè ở trường cũng như qua mạng xã hội.

Đoàn Thanh niên/ Giáo viên chủ nhiệm.

14

HĐGDTCĐ:

- Tìm hiểu về cách quản lí cảm xúc và ứng xử hợp lí trong giao tiếp.

- Tìm hiểu về việc làm chủ và kiểm soát các mối quan hệ với bạn bè.

Giáo viên chủ nhiệm.

15

SHL: Học hỏi những cách quản lí cảm xúc và ứng xử phù hợp.

Giáo viên chủ nhiệm.

Tuần 6

16

SHDC:

- Tham gia các hoạt động rèn luyện khả năng quản lí cảm xúc.

- Chia sẻ cách làm chủ các mối quan hệ.

Đoàn Thanh niên/ Giáo viên chủ nhiệm.

17

HĐGDTCĐ:

- Rèn luyện khả năng làm chủ và kiểm soát các mối quan hệ với bạn bè.

- Rèn luyện quản lí cảm xúc và ứng xử hợp lí trong giao tiếp.

Giáo viên chủ nhiệm.

18

SHL: Trao đổi về cách suy nghĩ tích cực để quản lí cảm xúc.

Giáo viên chủ nhiệm.

Tuần 7

19

SHDC: Trao đổi về vấn đề làm chủ và kiểm soát mối quan hệ với bạn bè.

Đoàn Thanh niên/ Giáo viên chủ nhiệm.

20

HĐGDTCĐ: Duy trì việc quản lí cảm xúc và làm chủ mối quan hệ bạn bè.

Giáo viên chủ nhiệm.

21

SHL: Trao đổi về ý nghĩa của việc làm chủ và kiểm soát mối quan hệ với bạn bè.

Giáo viên chủ nhiệm.

Tuần 8

Chủ đề 3: HOÀN THIỆN

BẢN THÂN

(9 tiết)

22

SHDC: Trao đổi về cách thể hiện nét riêng và sự tự tin về điểm riêng của bản thân.

- Nhận diện được nét riêng và thể hiện được sự tự tin về đặc điểm riêng của bản thân.

- Phân tích được những điểm mạnh, điểm yếu của bản thân và biết điều chỉnh bản thân để thích ứng với sự thay đổi.

- Thể hiện được sự nỗ lực hoàn thiện bản thân, biết thu hút các bạn cùng phấn đấu hoàn thiện.

Đoàn Thanh niên/ Giáo viên chủ nhiệm.

23

HĐGDTCĐ:

- Khám phá nét riêng của bản thân.

- Thể hiện sự tự tin về đặc điểm riêng của bản thân.

Giáo viên chủ nhiệm.

24

SHL: Học hỏi những cách điều chỉnh bản thân để thích ứng với sự thay đổi.

Giáo viên chủ nhiệm.

Tuần 9

25

Đánh giá giữa học kì 1

Giáo viên chủ nhiệm.

26

HĐGDTCĐ:

- Phân tích điểm mạnh, điểm yếu của bản thân.

- Điều chỉnh bản thân để thích ứng với sự thay đổi.

Giáo viên chủ nhiệm.

27

SHL: Tranh luận về vấn đề: Chỉ có nhiều điểm yếu mới cần nỗ lực hoàn thiện bản thân.

Giáo viên chủ nhiệm.

Tuần 10

28

SHDC:

- Tham gia hội diễn Tài năng trẻ - Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Chia sẻ ý nghĩa của việc nỗ lực hoàn thiện bản thân trong cuộc sống.

Đoàn Thanh niên/ Giáo viên chủ nhiệm.

29

HĐGDTCĐ:

- Xác định biểu hiện của sự nỗ lực hoàn thiện bản thân.

- Nỗ lực hoàn hiện bản thân.

- Chủ động thu hút các bạn cùng phấn đấu hoàn thiện bản thân

Giáo viên chủ nhiệm.

30

SHL:

- Chia sẻ trải nghiệm và các bài học về nỗ lực hoàn thiện bản thân.

- Chia sẻ những câu chuyện thể hiện nỗ lực cải thiện điểm yếu, phát huy điểm mạnh của bản thân.

Giáo viên chủ nhiệm.

Tuần 11

Chủ đề 4: TRÁCH NHIỆM

VỚI

GIA ĐÌNH

(12 tiết)

31

SHDC: Trao đổi về mối quan hệ trong gia đình thời đại 4.0.

- Thể hiện được sự quan tâm, chăm sóc thường xuyên những người thân trong gia đình.

- Biết cách hoá giải những mâu thuẫn, xung đột xảy ra trong gia đình.

- Thể hiện sự tự giác và trách nhiệm tham gia các hoạt động lao động khác nhau trong gia đình.

- Thể hiện sự tự tin trong việc tổ chức, sắp xếp hợp lí công việc gia đình.

- Lập được kế hoạch chi tiêu phù hợp với thu nhập trong gia đình và thực hiện được mục tiêu tiết kiệm tài chính trong gia đình.

- Thực hiện được kế hoạch tài chính cá nhân một cách hợp lí.

Đoàn Thanh niên/ Giáo viên chủ nhiệm.

32

HĐGDTCĐ:

- Quan tâm, chăm sóc thường xuyên người thân trong gia đình.

- Thể hiện sự quan tâm, chăm sóc thường xuyên đến người thân.

Giáo viên chủ nhiệm.

33

SHL: Thảo luận ý nghĩa và sự cần thiết của việc tham gia hoạt động lao động trong gia đình.

Giáo viên chủ nhiệm.

Tuần 12

34

SHDC: Thi hùng biện về người chủ gia đình tương lai.

Đoàn Thanh niên/ Giáo viên chủ nhiệm.

35

HĐGDTCĐ:

- Lập kế hoạch chi tiêu phù hợp với thu nhập gia đình.

- Thực hiện kế hoạch tài chính cá nhân.

Giáo viên chủ nhiệm.

36

SHL: Chia sẻ những mẹo vặt để làm việc nhà hiệu quả.

Giáo viên chủ nhiệm.

Tuần 13

37

SHDC: Triển lãm đồ dùng gia đình làm từ vật liệu tái chế.

Đoàn Thanh niên/ Giáo viên chủ nhiệm.

38

HĐGDTCĐ:

- Tìm hiểu về cách hoá giải mâu thuẫn, xung đột trong gia đình.

- Thực hành hoá giải mâu thuẫn, xung đột trong gia đình.

Giáo viên chủ nhiệm.

39

SHL: Trao đổi về các cách thức quản lí tiền bạc hợp lí, tiết kiệm.

Giáo viên chủ nhiệm.

Tuần 14

40

SHDC: Toạ đàm về tiết kiệm tài chính trong gia đình.

Đoàn Thanh niên/ Giáo viên chủ nhiệm.

41

HĐGDTCĐ:

- Tự giác, trách nhiệm khi tham gia lao động trong gia đình.

- Tổ chức, sắp xếp hợp lí công việc gia đình.

- Trở thành người chủ gia đình tương lai.

Giáo viên chủ nhiệm.

42

SHL: Tìm hiểu những câu chuyện về người trẻ thành công nhờ sớm biết quản lí tài chính cá nhân.

Giáo viên chủ nhiệm.

Tuần 15

Chủ đề 5: XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG VĂN MINH

(12 tiết)

43

SHDC: Toạ đàm về thanh niên và trách nhiệm với cộng đồng.

- Biết cách xây dựng và phát triển các mối quan hệ với mọi người trong cuộc sống.

- Xây dựng được kế hoạch tổ chức hoạt động phát triển cộng đồng và đề xuất được giải pháp quản lí việc thực hiện hoạt động đó.

- Thể hiện được hành vi văn minh nơi công cộng và trách nhiệm của bản thân với cộng đồng.

- Xây dựng và thực hiện được kế hoạch truyền thông trong cộng đồng về vấn đề văn hoá mạng xã hội.

- Đánh giá được ý nghĩa của hoạt động phát triển cộng đồng.

Đoàn Thanh niên/ Giáo viên chủ nhiệm.

44

HĐGDTCĐ:

- Tìm hiểu cách xây dựng và phát triển các mối quan hệ với mọi người trong cộng đồng.

- Tìm hiểu về văn hoá mạng xã hội.

Giáo viên chủ nhiệm.

45

SHL: Trao đổi và chia sẻ quan điểm về “bệnh vô cảm” của thanh niên hiện nay.

Giáo viên chủ nhiệm.

Tuần 16

46

SHDC: Giao lưu với thanh niên tiêu biểu của địa phương về các hoạt động tình nguyện, các hoạt động phát triển cộng đồng tại địa phương.

Đoàn Thanh niên/ Giáo viên chủ nhiệm.

47

HĐGDTCĐ:

- Tìm hiểu hành vi văn minh nơi công cộng và trách nhiệm với cộng đồng.

- Thể hiện hành vi văn minh nơi công cộng và trách nhiệm của cá nhân với cộng đồng.

Giáo viên chủ nhiệm.

48

SHL: Chia sẻ về ý nghĩa của việc ứng xử văn minh và sống có trách nhiệm trong cộng đồng.

Giáo viên chủ nhiệm.

Tuần 17

49

SHDC:

- Tìm hiểu về văn hoá mạng xã hội.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch truyền thông về văn hoá mạng xã hội.

Đoàn Thanh niên/ Giáo viên chủ nhiệm.

50

Đánh giá cuối học kì 1.

Giáo viên chủ nhiệm.

51

Đánh giá cuối học kì 1.

Giáo viên chủ nhiệm.

Tuần 18

52

SHDC:

- Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động phát triển cộng đồng và đề xuất giải pháp quản lí việc thực hiện hoạt động.

- Đánh giá ý nghĩa của các hoạt động phát triển cộng đồng.

Giáo viên chủ nhiệm.

53

HĐGDTCĐ: Sơ kết học kì 1 toàn trường.

Đoàn Thanh niên/ Giáo viên chủ nhiệm.

54

SHL: Sơ kết học kì 1 của lớp.

Giáo viên chủ nhiệm.

............................

Phụ lục 2 Hoạt động trải nghiệm 11 Cánh Diều

Xem trong file tải về.

Phụ lục 3 Hoạt động trải nghiệm 11 Cánh Diều

Xem trong file tải về.

Mời bạn đọc tham khảo thêm các bài viết hữu ích khác tại mục Dành cho giáo viên thuộc chuyên mục Tài liệu nhé.

Đánh giá bài viết
1 905
0 Bình luận
Sắp xếp theo