Kế hoạch dạy học các môn học lớp 2 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

Kế hoạch dạy học là mẫu giáo viên để lập ra để lên kế hoạch giáo dục các môn học trong suốt một năm. Mẫu bao gồm các nội dung: Tuần/tháng, Chủ đề, Tên bài học, Tiết học, Nội dung điều chỉnh, bổ sung để giáo viên nắm được phục vụ tốt cho quá trình giảng dạy. Sau đây là Kế hoạch dạy học các môn học lớp 2 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống năm học 2021-2022, mời các thầy cô tham khảo và tải về.

KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHỐI LỚP 2
Năm học 2021 – 2022

I. Căn cứ xây dựng kế hoạch (chương trình môn học, hoạt động giáo dục,sách giáo khoa sử dụng tại nhà trường, các sách giáo khoa khác thực hiện môn học có trong danh mục được Bộ GDĐT phê duyệt, kế hoạch thời gian thực hiện chương trình các môn học của nhà trường, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học, hướng dẫn thực hiện các môn học của các cấp có thẩm quyền…)

II. Điều kiện thực hiện các môn học, hoạt động giáo dục (đội ngũ giáo viên, đặc điểm đối tượng học sinh,nguồn học liệu, thiết bị dạy học, phòng học bộ môn (nếu có); các nội dung về: giáo dục địa phương, giáo dục an toàn giao thông, chủ đề hoạt động giáo dục tập thể, nội dung thực hiện tích hợp liên môn,…)

III. Kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục

Kế hoạch dạy học bộ Kết nối tri thức lớp 2 môn Toán

Tuần, tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)

Ghi chú

Chủ đề/

Mạch nội dung

Tên bài học

Tiết học/

thời lượng

Tuần 1

Chủ đề 1: Ôn tập và bổ sung

Bài 1: Ôn tập các số đến 100

Tiết 1: Luyện tập/ 35 phút

Tiết 2: Luyện tập/ 35 phút

Tiết 3: Luyện tập/ 35 phút

Bài 2: Tia số. Số liền trước, số liền sau

Tiết 4: Tia số. Số liền trước, số liền sau/ 35 phút

Tiết 5: Luyện tập/ 35 phút

Tuần 2

Bài 3: Các thành phần của phép cộng, phép trừ

Tiết 6: Số hạng. Tổng/ 35 phút

Tiết 7: Số bị trừ, số trừ, hiệu/ 35 phút

Tiết 8: Luyện tập/ 35 phút

Bài 4: Hơn kém nhau bao nhiêu

Tiết 9: Hơn, kém nhau bao nhiêu/ 35 phút

Tiết 10: Luyện tập/ 35 phút

Tuần 3

Bài 5: Ôn tập phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100

Tiết 11: Luyện tập/ 35 phút

Tiết 12: Luyện tập/ 35 phút

Tiết 13: Luyện tập/ 35 phút

Bài 6: Luyện tập chung

Tiết 14: Luyện tập/ 35 phút

Tiết 15: Luyện tập/ 35 phút

Tuần 4

Chủ đề 2: Phép cộng phép trừ trong phạm vi 20

Bài 7: Phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20

Tiết 16: Phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20/ 35 phút

Tiết 17: Luyện tập/ 35 phút

Tiết 18: Luyện tập/ 35 phút

Tiết 19: Luyện tập/ 35 phút

Tiết 20: Luyện tập/ 35 phút

Tuần 5

Bài 8: Bảng cộng (qua 10)

Tiết 21: Bảng cộng/ 35 phút

Tiết 22: Luyện tập/ 35 phút

Bài 9: Bài toán về thêm, bớt một số đơn vị

Tiết 23: Giải bài toán về thêm một số đơn vị/ 35 phút

Tiết 24: Giải bài toán về bớt một số đơn vị/ 35 phút

Tiết 25: Luyện tập/ 35 phút

Tuần 6

Bài 10: Luyện tập chung

Tiết 26: Luyện tập/ 35 phút

Tiết 27: Luyện tập/ 35 phút

Bài 11: Phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20

Tiết 28: Phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20/ 35 phút

Tiết 29: Luyện tập/ 35 phút

Tiết 30: Luyện tập/ 35 phút

Tuần 7

Tiết 31: Luyện tập/ 35 phút

Bài 12: Bảng trừ (qua 10)

Tiết 32: Bảng trừ (qua 10)/ 35 phút

Tiết 33: Luyện tập/ 35 phút

Bài 13: Bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị

Tiết 34: Giải bài toán về nhiều hơn một số đơn vị/ 35 phút

Tiết 35: Giải bài toán về ít hơn một số đơn vị/ 35 phút

Tuần 8

Tiết 36: Luyện tập/ 35 phút

Bài 14: Luyện tập chung

Tiết 37: Luyện tập/ 35 phút

Tiết 38: Luyện tập/ 35 phút

Tiết 39: Luyện tập/ 35 phút

Chủ đề 3: Làm quen với khối lượng, dung tích

Bài 15: Ki - lô- gam

Tiết 40: Nặng hơn, nhẹ hơn/ 35 phút

Tuần 9

Tiết 41: Ki - lô- gam/ 35 phút

Tiết 42: Luyện tập/ 35 phút

Bài 16: Lít

Tiết 43: Lít/ 35 phút

Tiết 44: Luyện tập/ 35 phút

Bài 17: Thực hành và trải nghiệm với các đơn vị Ki - lô - gam, Lít

Tiết 45: Thực hành và trải nghiệm với các đơn vị Ki - lô - gam, Lít/ 35 phút

Tuần 10

Tiết 46: Thực hành và trải nghiệm với các đơn vị Ki - lô - gam, Lít (tiếp)/ 35 phút

Bài 18: Luyện tập chung

Tiết 47: Luyện tập chung/ 35 phút

Chủ đề 4: Phép cộng, phép trừ có nhớ trong phạm vi 100

Bài 19: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số

Tiết 48: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số/ 35 phút

Tiết 49: Luyện tập/ 35 phút

Tiết 50: Luyện tập/ 35 phút

Tuần 11

Bài 20: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số

Tiết 51: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số/ 35 phút

Tiết 52: Luyện tập/ 35 phút

Tiết 53: Luyện tập/ 35 phút

Tiết 54: Luyện tập/ 35 phút

Bài 21: Luyện tập chung

Tiết 55: Luyện tập/ 35 phút

Tuần 12

Tiết 56: Luyện tập/ 35 phút

Bài 22: Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số

Tiết 57: Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số/ 35 phút

Tiết 58: Luyện tập/ 35 phút

Tiết 59: Luyện tập/ 35 phút

Tiết 60: Luyện tập/ 35 phút

Tuần 13

Bài 23: Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số

Tiết 61: Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số/ 35 phút

Tiết 62: Luyện tập/ 35 phút

Tiết 63: Luyện tập/ 35 phút

Tiết 64: Luyện tập/ 35 phút

Tiết 65: Luyện tập/ 35 phút

Tuần 14

Bài 24: Luyện tập chung

Tiết 66: Luyện tập/ 35 phút

Tiết 67: Luyện tập/ 35 phút

Chủ đề 5: Làm quen với hình phẳng

Bài 25: Điểm, đoạn thẳng, đường thẳng, đường cong, ba điểm thẳng hàng

Tiết 68: Điểm, đoạn thẳng/ 35 phút

Tiết 69: Đường thẳng, đường cong, ba điểm thẳng hàng/ 35 phút

Bài 26: Đường gấp khúc. Hình tứ giác

Tiết 70: Đường gấp khúc. Hình tứ giác/ 35 phút

Tuần 15

Tiết 71: Luyện tập/ 35 phút

Bài 27: Thực hành gấp, cắt, ghép, xếp hình. Vẽ đoạn thẳng

Tiết 72: Thực hành gấp, cắt, ghép, xếp hình/ 35 phút

Tiết 73: Vẽ đoạn thẳng/ 35 phút

Bài 28: Luyện tập chung

Tiết 74: Luyện tập/ 35 phút

Chủ đề 6: Ngày - giờ, giờ - phút, ngày - tháng

Bài 29: Ngày - giờ, giờ - phút

Tiết 75: Ngày - giờ, giờ - phút/ 35 phút

Tuần 16

Tiết 76: Xem đồng hồ/ 35 phút

Bài 30: Ngày - tháng

Tiết 77: Ngày - tháng/ 35 phút

Tiết 78: Luyện tập/ 35 phút

Bài 31: Thực hành và trải nghiệm xem đồng hồ, xem lịch

Tiết 79: Thực hành và trải nghiệm xem đồng hồ, xem lịch/ 35 phút

Tiết 80: Thực hành và trải nghiệm xem đồng hồ, xem lịch (tiếp)/ 35 phút

Tuần 17

Chủ đề 7: Ôn tập học kì I

Bài 32: Luyện tập chung

Tiết 81: Luyện tập/ 35 phút

Bài 33: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20, 100

Tiết 82: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20/ 35 phút

Tiết 83: Luyện tập/ 35 phút

Tiết 84: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100/ 35 phút

Tiết 85: Luyện tập/ 35 phút

Tuần 18

Bài 34: Ôn tập hình phẳng

Tiết 86: Luyện tập/ 35 phút

Tiết 87: Luyện tập/ 35 phút

Bài 35: Ôn tập đo lường

Tiết 88: Luyện tập/ 35 phút

Tiết 89: Luyện tập/ 35 phút

Bài 36: Ôn tập chung

Tiết 90: Luyện tập/ 35 phút

Tuần 19

Tiết 91: Luyện tập/ 35 phút

Chủ đề 8: Phép nhân, phép chia

Bài 37: Phép nhân

Tiết 92: Phép nhân/ 35 phút

Tiết 93: Luyện tập/ 35 phút

Bài 38: Thừa số, tích

Tiết 94: Thừa số, tích/ 35 phút

Tiết 95: Luyện tập/ 35 phút

Tuần 20

Bài 39: Bảng nhân 2

Tiết 96: Bảng nhân 2/ 35 phút

Tiết 97: Luyện tập/ 35 phút

Bài 40: Bảng nhân 5

Tiết 98: Bảng nhân 5/ 35 phút

Tiết 99: Luyện tập/ 35 phút

Bài 41: Phép chia

Tiết 100: Phép chia/ 35 phút

Tuần 21

Tiết 101: Luyện tập/ 35 phút

Bài 42: Số bị chia, số chia, thương

Tiết 102: Số bị chia, cố chia, thương/ 35 phút

Tiết 103: Luyện tập/ 35 phút

Bài 43: Bảng chia 2

Tiết 104: Bảng chia 2/ 35 phút

Tiết 105: Luyện tập/ 35 phút

Tuần 22

Bài 44: Bảng chia 5

Tiết 106: Bảng chia 5/ 35 phút

Tiết 107: Luyện tập/ 35 phút

Bài 45: Luyện tập chung

Tiết 108: Luyện tập/ 35 phút

Tiết 109: Luyện tập/ 35 phút

Tiết 110: Luyện tập/ 35 phút

Tuần 23

Tiết 111: Luyện tập/ 35 phút

Tiết 112: Luyện tập/ 35 phút

Chủ đề 9: Làm quen với hình khối

Bài 46: Khối trụ, khối cầu

Tiết 113: Khối trụ, khối cầu/ 35 phút

Tiết 114: Luyện tập/ 35 phút

Bài 47: Luyện tập chung

Tiết 115: Luyện tập/ 35 phút

Tuần 24

Tiết 116: Luyện tập/ 35 phút

Chủ đề 10: Các số trong phạm vi 1000

Bài 48: Đơn vị, chục, trăm, nghìn

Tiết 117: Đơn vị, chục, trăm, nghìn/ 35 phút

Tiết 118: Luyện tập/ 35 phút

Bài 49: Các số tròn trăm, tròn chục

Tiết 119: Các số tròn trăm/ 35 phút

Tiết 120: Các số tròn chục/ 35 phút

Tuần 25

Bài 50: So sánh các số tròn trăm, tròn chục

Tiết 121: So sánh các số tròn trăm, tròn chục/ 35 phút

Tiết 122: Luyện tập/ 35 phút

Bài 51: Số có ba chữ số

Tiết 123: Số có ba chữ số/ 35 phút

Tiết 124: Luyện tập/ 35 phút

Tiết 125: Luyện tập/ 35 phút

Tuần 26

Bài 52: Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị

Tiết 126: Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị/ 35 phút

Tiết 127: Luyện tập/ 35 phút

Bài 53: So sánh các số có ba chữ số

Tiết 128: So sánh các số có ba chữ số/ 35 phút

Tiết 129: Luyện tập/ 35 phút

Bài 54: Luyện tập chung

Tiết 130: Luyện tập/ 35 phút

Tuần 27

Tiết 131: Luyện tập/ 35 phút

Chủ đề 11: Độ dài và đơn vị đo độ dài. Tiền Việt Nam

Bài 55: Đề - xi - mét. Mét. Ki-lô-mét

Tiết 132: Đề - xi - mét. Mét/ 35 phút

Tiết 133: Luyện tập/ 35 phút

Tiết 134: Ki-lô-mét/ 35 phút

Bài 56: Giới thiệu Tiền Việt Nam

Tiết 135: Giới thiệu Tiền Việt Nam/ 35 phút

Tuần 28

Bài 57: Thực hành và trải nghiệm đo độ dài

Tiết 136: Thực hành và trải nghiệm đo độ dài/ 35 phút

Tiết 137: Thực hành và trải nghiệm đo độ dài (tiếp)/ 35 phút

Bài 58: Luyện tập chung

Tiết 138: Luyện tập/ 35 phút

Tiết 139: Luyện tập/ 35 phút

Chủ đề 12: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000

Bài 59: Phép cộng (không nhớ)trong phạm vi 1000

Tiết 140: Phép cộng (không nhớ)trong phạm vi 1000/ 35 phút

Tuần 29

Tiết 141: Luyện tập/ 35 phút

Bài 60: Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 1000

Tiết 142: Phép cộng (có nhớ)trong phạm vi 1000/ 35 phút

Tiết 143: Luyện tập/ 35 phút

Tiết 144: Luyện tập/ 35 phút

Bài 61: Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000

Tiết 145: Phép trừ (không nhớ)trong phạm vi 1000/ 35 phút

Tuần 30

Tiết 146: Luyện tập/ 35 phút

Tiết 147: Luyện tập/ 35 phút

Bài 62: Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 1000

Tiết 148: Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 1000/ 35 phút

Tiết 149: Luyện tập/ 35 phút

Tiết 150: Luyện tập/ 35 phút

Tuần 31

Tiết 151: Luyện tập/ 35 phút

Bài 63: Luyện tập chung

Tiết 152: Luyện tập/ 35 phút

Tiết 153: Luyện tập/ 35 phút

Chủ đề 13: Làm quen với yếu tố thống kê, xác suất

Bài 64: Thu thập, phân loại, kiểm đếm số liệu

Tiết 154: Thu thập, phân loại, kiểm đếm số liệu/ 35 phút

Bài 65: Biểu đồ tranh

Tiết 155: Biểu đồ tranh/ 35 phút

Tuần 32

Tiết 156: Luyện tập/ 35 phút

Bài 66: Chắc chắn, có thể, không thể

Tiết 157: Chắc chắn, có thể, không thể/ 35 phút

Bài 67: Thực hành và trải nghiệm thu thập, phân loại, kiểm đếm số liệu

Tiết 158: Thực hành và trải nghiệm thu thập, phân loại, kiểm đếm số liệu/ 35 phút

Chủ đề 14: Ôn tập cuối năm

Bài 68: Ôn tập các số trong phạm vi 1000

Tiết 159: Luyện tập/ 35 phút

Tiết 160: Luyện tập/ 35 phút

Tuần 33

Bài 69: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100

Tiết 161: Luyện tập/ 35 phút

Tiết 162: Luyện tập/ 35 phút

Tiết 163: Luyện tập/ 35 phút

Bài 70: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000

Tiết 164: Luyện tập/ 35 phút

Tiết 165: Luyện tập/ 35 phút

Tuần 34

Tiết 166: Luyện tập/ 35 phút

Bài 71: Ôn tập phép nhân, phép chia

Tiết 167: Luyện tập/ 35 phút

Tiết 168: Luyện tập/ 35 phút

Tiết 169: Luyện tập/ 35 phút

Bài 72: Ôn tập hình học

Tiết 170: Luyện tập/ 35 phút

Tuần 35

Tiết 171: Luyện tập/ 35 phút

Bài 73: Ôn tập đo lường

Tiết 172: Luyện tập/ 35 phút

Tiết 173: Luyện tập/ 35 phút

Bài 74: Ôn tập kiểm đếm số liệu và lựa chọn khả năng

Tiết 174: Luyện tập/ 35 phút

Bài 75: Ôn tập chung

Tiết 175: Luyện tập/ 35 phút

Kế hoạch dạy học bộ Kết nối tri thức lớp 2 môn Tiếng Việt

Tuần, tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)

Ghi chú

Chủ đề/

Mạch nội dung

Tên bài học

Tiết học/

thời lượng

1

Em lớn lên từng ngày

Bài 1. Tôi là học sinh lớp 2

Tiết 1,2: Tập đọc: Tôi là học sinh lớp 2 /70 phút.

Tiết 1: Tập viết: Chữ hoa A /35 phút

Tiết 1: Nói và nghe: Những ngày hè của em/35 phút

Bài 2: Ngày hôm qua đâu rồi?

Tiết 3,4,: Tập đọc: Ngày hôm qua đâu rồi /70 phút

Tiết 1: Chính tả: Nghe- viết: Ngày hôm qua đâu rồi /35 phút

Tiết 1: Luyện từ và câu: Từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động; Câu giới thiệu/35 phút Tiết 1,2: Viết đoạn văn: Viết đoạn văn giới thiệu bản thân/70 phút

2

Bài 3: Niềm vui của Bi và Bống

Tiết 5,6: Tập đọc: Niềm vui của Bi và Bông/70 phút

Tiết 2: Tập viết: Chữ hoa Ă, Â/35 phút

Tiết 2: Nghe và nói: Kể chuyện Niềm vui của Bi và Bông/35 phút

Bài 4: Làm việc thật là vui

Tiết 7,8: Tập đọc: Làm việc thật là vui/70 phút

Tiết 2: Chính tả: Nghe- viết : Làm việc thật là vui/35 phút

Tiết 2: Luyện từ và câu: Từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động; câu nêu hoạt động/35 phút

Tiết 3,4: Viết đoạn văn: Viết đoạn văn kể một việc làm ở nhà/70 phút

3

Mái ấm gia đình

Bài 5: Em có xinh không?

Tiết 9, 10: Tập đọc: Em có xinh không/70 phút

Tiết 3: Tập viết: Chữ hoa B/35 phút

Tiết 3: Nói và nghe: Kể chuyện em có xinh không/35 phút

Bài 6: Một giờ học.

Tiết 11,12: Tập đọc: Một giờ học/70 phút

Tiết 3: Chính tả: Nghe- viết: Một giờ học /35 phút

Tiết 3: Luyện từ và câu: Từ ngữ chỉ đặc điểm; Câu nêu đặc điểm/35 phút

Tiết 5,6: Viết đoạn văn: Viết đoạn văn kể việc thường làm/70 phút

4

Bài 7: Cây xấu hổ

Tiết 13, 14: Tập đọc: Cây xấu hổ/70 phút

Tiết 4: Tập viết: Chữ hoa B/35 phút

Tiết 4: Nói và nghe: Kể chuyện cây xấu hổ/35 phút

Bài 8: Cầu thủ dự bị

Tiết 15, 16: Tập đọc: Cầu thủ dự bị/70 phút

Tiết 4: Chính tả: Nghe- viết: Cầu thủ dự bị /35 phút

Tiết 4: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về hoạt động thể thao, vui chơi; Câu nêu hoạt động/35 phút

Tiết 7,8: Viết đoạn văn: Viết đoạn văn kể một hoạt động thể thao hoặc trò chơi/70 phút

5

Đi học vui sao

Bài 9: Cô giáo lớp em

Tiết 17, 18: Tập đọc: Cô giáo lớp em/70 phút

Tiết 5: Tập viết: Chữ hoa D/35 phút

Tiết 5: Nói và nghe: Kể chuyện Cậu bé ham học/35 phút

Bài 10: Thời khóa biểu

Tiết 19,20: Tập đọc: Thời khóa biểu/70 phút

Tiết 5: Chính tả: Nghe- viết: Thời khóa biểu /35 phút

Tiết 5: Luyện từ và câu: Từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động; Câu nêu hoạt động/35 phút

Tiết 9,10: Viết đoạn văn: Viết thời gian biểu/70 phút

6

Bài 11: Cái trống trường em

Tiết 21, 22: Tập đọc: cái trống trường em/70 phút

Tiết 6: Tập viết: Chữ hoa Đ/35 phút

Tiết 6: Nói và nghe: Ngôi trường em/35 phút

Bài 12:Danh sách học sinh

Tiết 23,24: Tập đọc: Danh sách học sinh/70 phút

Tiết 6: Chính tả: Nghe- viết: cái trống trường em /35 phút

Tiết 6: Luyện từ và câu: Từ ngữ chỉ sự vật, đặc điểm; Câu nêu đặc điểm /35 phút

Tiết 11,12: Viết đoạn văn: Lập danh sách học sinh/70 phút

7

Bài 13: Yêu lắm trường ơi!

Tiết 25, 26: Tập đọc: Yêu lắm trường ơi/70 phút

Tiết 7: Tập viết: Chữ hoa E,Ê/35 phút

Tiết 7: Nói và nghe: Kể chuyện Bữa ăn trưa/35 phút

Bài 14: Em học vẽ

Tiết 27,28: Tập đọc: Em học vẽ/70 phút

Tiết 7: Chính tả: Nghe- viết: Em học vẽ/35 phút

Tiết 7: Luyện từ và câu: Từ ngữ chỉ đặc điểm; Câu nêu đặc điểm/35 phút

Tiết 13,14: Viết đoạn văn: Mở rộng vốn từ chỉ đồ dùng học tập; Dấu chấm, dấu chấm hỏi/70 phút

8

Bài 15: Cuốn sách của em

Tiết 29, 30: Tập đọc: Cuốn sách của em/70 phút

Tiết 8: Tập viết: Chữ hoa G/35 phút

Tiết 8: Nói và nghe: Kể chuyện Họa mi, vẹt và quạ/35 phút

Bài 16: Khi trang sách mở ra

Tiết 31,32: Tập đọc: Khi trang sách mở ra/70 phút

Tiết 8: Chính tả: Nghe- viết: Khi trang sách mở ra/35 phút

Tiết 8: Luyện từ và câu: Từ ngữ chỉ đặc điểm; Câu nêu đặc điểm; Dấu chấm, dấu chấm hỏi/35 phút

Tiết 15,16: Viết đoạn văn: Viết đoạn văn tả đồ dùng học tập/70 phút

9

Ôn tập giữa học kì 1

Tiết 33,34: Tập đọc: Ôn tập và kiểm tra GHKI T1+ T2/ 70 phút

Tiết 9: Tập viết: Ôn tập và kiểm tra GHKI T3/ 35 phút

Tiết 9: Nói và nghe: Ôn tập và kiểm tra GHKI T4/ 35 phút

Tiết 35,36: Tập đọc: Ôn tập và kiểm tra GHKI T5+ T6/ 70 phút

Tiết 9: Chính tả: Ôn tập và kiểm tra GHKI T7/ 35 phút

Tiết 9: Luyện từ và câu: Ôn tập và kiểm tra GHKI T8/ 35 phút

Tiết 17,18: Viết đoạn văn: Ôn tập và kiểm tra GHKI T9 + T10/ 70phút

10

Niềm vui tuổi thơ

Bài 17: Gọi bạn

Tiết 37, 38: Tập đọc: Gọi bạn/70 phút

Tiết 10: Tập viết: Chữ hoa H/35 phút

Tiết 10: Nói và nghe: Kể chuyện Gọi bạn/35 phút

Bài 18: Tớ nhớ cậu

Tiết 39,40: Tập đọc: Tớ nhớ cậu/70 phút

Tiết 10: Chính tả: Nghe- viết: Tớ nhớ cậu/35 phút

Tiết 10: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về tình cảm bạn bè. Dấu châm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than/35 phút

Tiết 19,20: Viết đoạn văn: Viết đoạn văn kể về một hoạt động em tham gia cùng bạn/70 phút

11

Bài 19: Chữ A và những người bạn

Tiết 41, 42: Tập đọc: Chữ A và những người bạn/70 phút

Tiết 11: Tập viết: Chữ hoa I, K/35 phút

Tiết 11: Nói và nghe: Niềm vui của em /35 phút

Bài 20: Nhím Nâu kết bạn

Tiết 43,44: Tập đọc: Nhím Nâu kết bạn/70 phút

Tiết 11: Chính tả: Nghe- viết: Nhím Nâu kết bạn/35 phút

Tiết 11: Luyện từ và câu: Từ ngữ chỉ đặc điểm, hoạt động. Câu nêu hoạt động/35 phút

Tiết 21,22: Viết đoạn văn: Viết đoạn văn kể về một giờ ra chơi/70 phút

12

Bài 21: Thả diều

Tiết 45, 46: Tập đọc: Thả diều/70 phút

Tiết 12: Tập viết: Chữ hoa L/35 phút

Tiết 12: Nói và nghe: Kể chuyện Chúng mình là bạn /35 phút

Bài 22: Tớ là Lê- Gô

Tiết 47,48: Tập đọc: Tớ là Lê- Gô/70 phút

Tiết 12: Chính tả: Nghe- viết: Đồ chơi yêu thích /35 phút

Tiết 12: Luyện từ và câu: Từ ngữ chỉ sự vật, đặc điểm; Câu nêu đặc điểm/35 phút

Tiết 23,24: Viết đoạn văn: Viết đoạn văn giới thiệu một đồ chơi/70 phút

13

Bài 23: Rồng rắn lên mây

Tiết 49, 50: Tập đọc: Rồng rắn lên mây/70 phút

Tiết 13: Tập viết: Chữ hoa M/35 phút

Tiết 13: Nói và nghe: Kể chuyện búp bê biết khóc /35 phút

Bài 24: Nặn đồ chơi

Tiết 51,52: Tập đọc: Nặn đồ chơi/70 phút

Tiết 13: Chính tả: Nghe- viết: Nặn đồ chơi/35 phút

Tiết 13: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ đồ chơi; Dấu phẩy/35 phút

Tiết 25,26: Viết đoạn văn: Viết đoạn văn tả đồ chơi/70 phút

14

Mái ấm gia đình

Bài 25: Sự tích hoa tỉ muội

Tiết 53, 54: Tập đọc: Sự tích hoa tỉ muội /70 phút

Tiết 14: Tập viết: Chữ hoa N/35 phút

Tiết 14: Nói và nghe: Kể chuyện Hai anh em/35 phút

Bài 26: Em mang về yêu thương

Tiết 55,56: Tập đọc: Em mang về yêu thương/70 phút

Tiết 14: Chính tả: Nghe- viết: Em mang về yêu thương/35 phút

Tiết 14: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về gia đinh, từ ngữ chỉ đặc điểm; Câu nêu đặc điểm/35 phút

Tiết 27,28: Viết đoạn văn: Viết đoạn văn kể một việc người thân…/70 phút

15

Bài 27: Mẹ

Tiết 57,58: Tập đọc: Mẹ/70 phút

Tiết 15: Tập viết: Chữ hoa O/35 phút

Tiết 15: Nói và nghe: Kể chuyện Sự tích cây vũ sữa/35 phút

Bài 28: Trò chơi của bố

Tiết 59,60: Tập đọc: Trò chơi của bố/70 phút

Tiết 15: Chính tả: Nghe- viết: Trò chơi của bố /35 phút

Tiết 15: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về tình cảm gia đình; Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than/35 phút

Tiết 29,30: Viết đoạn văn: Viết đoạn văn thể hiện tình cảm với người thân/70 phút

16

Bài 29: Cánh cửa nhớ bà

Tiết 61,62: Tập đọc: Cánh của nhớ bà/70 phút

Tiết 16: Tập viết: Chữ hoa Ô,Ơ/35 phút

Tiết 16: Nói và nghe: Kể chuyện Bà cháu/35 phút phút

Bài 30: Thương ông

Tiết 63,64: Tập đọc: Thương ông/70 phút

Tiết 16: Chính tả: Nghe- viết: Thương ông/35 phút

Tiết 16: Luyện từ và câu: Từ chỉ sự vật hoạt động; Câu nêu hoạt động/35 phút

Tiết 131,32: Viết đoạn văn: Viết đoạn văn kể việc đã làm cùng người thân/70 phút

17

Bài 31: Ánh sáng của yêu thương

Tiết 65,66: Tập đọc: Ánh sáng của yêu thương/70 phút

Tiết 17: Tập viết: Chữ hoa P/35 phút

Tiết 17: Nói và nghe: Kể chuyện Ánh sáng của yêu thương /35 phút

Bài 32: Chơi chong chóng

Tiết 67,68: Tập đọc: Chơi chông chóng/70 phút

Tiết 17: Chính tả: Nghe- viết: Chơi chong chóng/35 phút

Tiết 17: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về tình cảm gia đình; Dấu phẩy/35 phút

Tiết 33,34: Viết đoạn văn: Viết tin nhắn/70 phút

18

Ôn tập và đánh giá cuối học kì 1

Tiết 69,70: Tập đọc: Ôn tập và kiểm tra CHKI T1+ T2/ 70 phút

Tiết 18: Tập viết: Ôn tập và kiểm tra CHKI T3/ 35 phút

Tiết 18: Nói và nghe: Ôn tập và kiểm tra CHKI T4/ 35 phút

Tiết 71,72: Tập đọc: Ôn tập và kiểm tra CHKI T5+ T6/ 70 phút

Tiết 18: Chính tả: Ôn tập và kiểm tra CHKI T7+ T8/ 70 phút

Tiết 18: Luyện từ và câu: Kiểm tra định kì CHKI ( Phần Đọc- hiểu)/35 phút

Tiết 35,36: Viết đoạn văn: Kiểm tra định kì CHKI ( Phần viết)/70 phút

19

Vẻ đẹp quanh em

Bài 1: Chuyện bốn mùa

Tiết 73,74: Tập đọc: Chuyện bốn mùa/70 phút

Tiết 19: Tập viết: Chữ hoa Q/35 phút

Tiết 19: Nói và nghe: Kể chuyện Chuyện bốn mùa/35 phút

Bài 2: Mùa nước nổi

Tiết 75,76: Tập đọc: Mùa nước nổi/70 phút

Tiết 19: Chính tả: Nghe- viết: Mùa nước nổi/35 phút

Tiết 19: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về các mùa; Dấu chấm, dấu chấm hỏi/35 phút

Tiết 37,38: Viết đoạn văn: Viết đoạn văn tả một đồ vật/70 phút

20

Bài 3: Họa mi hót

Tiết 77,78: Tập đọc: Họa mi hót /70 phút

Tiết 20: Tập viết: Chữ hoa R35 phút

Tiết 20: Nói và nghe: Kể chuyện Hồ nước và mây/35 phút

Bài 4: Tết đến rồi

Tiết 79,80: Tập đọc: Tết đến rồi/70 phút

Tiết 20: Chính tả: Nghe- viết: Tết đến rồi /35 phút

Tiết 20: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về ngày Tết; Dấu chấm, dấu châm hỏi/35 phút

Tiết 39,40: Viết đoạn văn: Viết thhieepj chúc mừng/70 phút

21

Bài 5: Giọt nước và biển lớn

Tiết 81,82: Tập đọc: Giọt nước và biển lớn /70 phút

Tiết 21: Tập viết: Chữ hoa S/35 phút

Tiết 21: Nói và nghe: Kể chuyện Chiếc đèn lồng/35 phút

Bài 6: Mùa vàng

Tiết 83,84: Tập đọc: Mùa vàng/70 phút

Tiết 21: Chính tả: Nghe- viết: Mùa vàng/35 phút

Tiết 21: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về cây/35 phút

Tiết 41,42: Viết đoạn văn: Viết đoạn văn về việc chăm sóc cây cối/70 phút

22

Bài 7: Hạt thóc

Tiết 85,86: Tập đọc: Hạt thóc/70 phút

Tiết 22: Tập viết: Chữ hoa T/35 phút

Tiết 22: Nói và nghe: Kể chuyện Sự tích cây khoai lang/35 phút

Bài 8: Lũy tre

Tiết 87,88: Tập đọc: Lũy tre/70 phút

Tiết 22: Chính tả: Nghe- viết: Lũy tre/35 phút

Tiết 22: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về thiên nhiên; Câu nêu đặc điểm/35 phút

Tiết 43,44: Viết đoạn văn: Viết đoạn văn kể lại một sự việc đã chứng kiến hoặc tham gia/70 phút

23

Hành trình xanh của em

Bài 9: Vè chim

Tiết 89,90: Tập đọc: Vè chim/70 phút

Tiết 23: Tập viết: Chữ hoa U,Ư/35 phút

Tiết 23: Nói và nghe: Kể chuyện Cảm ơn họa mi/35 phút

Bài 10: Khủng long

Tiết 91,92: Tập đọc: Khủng long/70 phút

Tiết 23: Chính tả: Nghe- viết: khủng long/35 phút

Tiết 23: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về muông thú; Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than/35 phút

Tiết 45,46: Viết đoạn văn: Viết đoạn văn giới thiệu tranh ảnh về một con vật/70 phút

24

Bài 11: Sự tích cây thì là

Tiết 93,94: Tập đọc: Sự tích cây thì là/70 phút

Tiết 24: Tập viết: Chữ hoa V/35 phút

Tiết 24: Nói và nghe: Kể chuyện Sự tích cây thì là/35 phút

Bài 12: Bờ tre đón khách

Tiết 95,96: Tập đọc: Bờ tre đón khách/70 phút

Tiết 24: Chính tả: Nghe- viết: Bờ tre đón khách /35 phút

Tiết 24: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về vật nuôi; Câu nêu đặc điểm của các loài vật /35 phút

Tiết 47,48: Viết đoạn văn: Viết đoạn văn kể về hoạt động cuarcon vật/70 phút

25

Bài 13: Tiếng chổi tre

Tiết 97,98: Tập đọc: Tiếng chổi tre/70 phút

Tiết 25: Tập viết: Chữ hoa H35 phút

Tiết 25: Nói và nghe: Kể chuyện Hạt giống nhỏ/35 phút

Bài 14: Cỏ non cười rồi

Tiết 99,100: Tập đọc: Cỏ non cười rồi /70 phút

Tiết 25: Chính tả: Nghe- viết: Cỏ non cười rồi/35 phút

Tiết 25: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về bảo vệ môi trường; Dấu phẩy/35 phút

Tiết 49,50: Viết đoạn văn: Viết lời xin lỗi /70 phút

26

Bài 15: Những con sao biển

Tiết 101,102: Tập đọc: những con sao biển/70 phút

Tiết 26: Tập viết: Chữ hoa Y/35 phút

Tiết 26: Nói và nghe: Bảo vệ môi trường/35 phút

Bài 16: Tạm biệt cánh cam

Tiết 103,104: Tập đọc: Tạm biệt cánh cam/70 phút

Tiết 26: Chính tả: Nghe- viết: Tạm biệt cánh cam/35 phút

Tiết 26: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về các loài vật nhỏ bé; Dấu chấm, dấu chấm hỏi/35 phút

Tiết 51,52: Viết đoạn văn: Viết đoạn văn kể về việc làm để bảo vệ môi trường/70 phút

27

Ôn tập giữa học kì 2

Tiết 105,106: Tập đọc: Ôn tập và kiểm tra GHKII T1+ T2/ 70 phút

Tiết 27: Tập viết: Ôn tập và kiểm tra GHKII T3/ 35 phút

Tiết 27: Nói và nghe: Ôn tập và kiểm tra GHKII T4/ 35 phút

Tiết 107,108: Tập đọc: Ôn tập và kiểm tra GHKII T5+ T6/ 70 phút

Tiết 27: Chính tả: Ôn tập và kiểm tra GHKII T7/ 35 phút

Tiết 27: Luyện từ và câu: Ôn tập và kiểm tra GHKII T8/ 35 phút

Tiết 53,54: Viết đoạn văn: Ôn tập và kiểm tra GHKII T9 + T10/ 70phút

28

Giao tiếp và kết nối

Bài 17: Những cách chào độc đáo

Tiết 109,110: Tập đọc: Những cách chào độc đáo /70 phút

Tiết 28: Tập viết: Chữ hoa F( kiểu 2) /35 phút

Tiết 28: Nói và nghe: Kể chuyện Lớp học viết thư/35 phút

Bài 18: thư viện biết đi

Tiết 111,112: Tập đọc: Thư viện biết đi /70 phút

Tiết 28: Chính tả: Nghe- viết: Thư viện biết đi/35 phút

Tiết 28: Luyện từ và câu: Luyện tập sử dụng dấu câu; Dấu chấm , dấu chấm than, dấu chấm phẩy/35 phút

Tiết 55,56: Viết đoạn văn: Viết đoạn văn giới thiệu một đồ dùng học tập /70 phút

29

Bài 19:Cảm ơn anh hà mã

Tiết 113,114: Tập đọc: Cảm ơn anh hà mã/70 phút

Tiết 29: Tập viết: Chữ hoa J( kiểu 2)/35 phút

Tiết 29: Nói và nghe: Kể chuyện cảm ơn anh hà mã/35 phút

Bài 20: Từ chú bồ câu đến in- tơ- nét

Tiết 115,116: Tập đọc: Từ chú bồ câu đến in- tơ- nét /70 phút

Tiết 29: Chính tả: Nghe- viết: Từ chú bồ câu đến in- tơ- net /35 phút

Tiết 29: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về giao tiếp, kết nối; Dâu chấm, dấu phẩy/35 phút

Tiết 57,58: Viết đoạn văn: Viết đoạn văn tả một đồ dùng trong gia đình /70 phút

30

Con người Việt Nam

Bài 21: Mai An Tiêm

Tiết 117,118: Tập đọc: mai An Tiêm/70 phút

Tiết 30: Tập viết: Chữ hoa W( kiểu 2)/35 phút

Tiết 30: Nói và nghe: kể chuyện Mai An Tiêm /35 phút

Bài 22: Thư gửi bố ngoài đảo

Tiết 119,120: Tập đọc: Thư gửi bố ngoài đảo /70 phút

Tiết 30: Chính tả: Nghe- viết: Thư gửi bố ngoài đảo/35 phút

Tiết 30: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về nghề nghiệp/35 phút

Tiết 59,60: Viết đoạn văn: Viết lời cảm ơn các chú bộ đội hải quân /70 phút

31

Bài 23: Bóp nát quả cam

Tiết 121,122: Tập đọc: Bóp nát quả cam/70 phút

Tiết 31: Tập viết: Chữ hoa Z ( kiểu 2)/35 phút

Tiết 31: Nói và nghe: Kể chuyện Bóp nát quả cam/35 phút

Bài 24: Chiếc rễ đa tròn

Tiết 123,124: Tập đọc: Chiếc rễ đa tròn /70 phút

Tiết 31: Chính tả: Nghe- viết: Chiếc rễ đa tròn/35 phút

Tiết 31: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về Bác Hồ và nhân dân/35 phút

Tiết 61,62: Viết đoạn văn: Viết đoạn văn kể một sự việc /70 phút

32

Việt Nam quê hương em

Bài 25: Đất nước chúng mình

Tiết 125,126: Tập đọc: Đất nước chúng mình /70 phút

Tiết 32: Tập viết: Chữ hoa f( kiểu 2)/35 phút

Tiết 32: Nói và nghe: Kể chuyện Thánh Gióng /35 phút

Bài 26: Trên các miền đất nước

Tiết 127,128: Tập đọc: Trên các miền đất nước /70 phút

Tiết 32: Chính tả: Nghe- viết: trên các miền đát nước/35 phút

Tiết 32: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về sản phẩm truyền thống của đát nước; Câu giới thiệu/35 phút

Tiết 63,64: Viết đoạn văn: Viết đoạn văn giới thiệu một đồ vật được làm bằng tre hoặc gỗ /70 phút

33

Bài 27: Chuyện quả bầu

Tiết 129,130: Tập đọc: Chuyện quả bầu/70 phút

Tiết 33: Tập viết: Chữ hoa F,J,W( kiểu 2)/35 phút

Tiết 33: Nói và nghe: Kể chuyện chuyện quả bầu/35 phút

Bài 28: Khám phá đáy biển ở Trường Sa

Tiết 131,132: Tập đọc: Khám phá đáy biển ở Trường Sa /70 phút

Tiết 33: Chính tả: Nghe- viết: Khám phá đáy biển ở Trường Sa/ 35 phút

Tiết 33: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về các loài vật dưới biển; Dấu chấm, dấu phẩy/35 phút

Tiết 65,66: Viết đoạn văn: Viết đoạn văn kể về một buổi đi chơi /70 phút

34

Bài 29: Hồ Gươm

Tiết 133,134: Tập đọc: hồ Gương /70 phút

Tiết 34: Tập viết: Chữ hoa Z,f ( kiểu 2)/35 phút

Tiết 34: Nói và nghe: Nói về quê hương, đát nước em/35 phút

Bài 30: Cánh đồng quê em

Tiết 135,136: Tập đọc: Cánh đồng quê em /70 phút

Tiết 34: Chính tả: Nghe- viết: Cánh đồng quê em/35 phút

Tiết 34: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về nghề nghiệp/35 phút

Tiết 67,68: Viết đoạn văn: Viết đoạn văn kể về công việc của một người /70 phút

35

Ôn tập và đánh giá cuối học kì 2

Tiết 137,138: Tập đọc: Ôn tập và kiểm tra CHKII T1+ T2/ 70 phút

Tiết 35: Tập viết: Ôn tập và kiểm tra CHKII T3/ 35 phút

Tiết 35: Nói và nghe: Ôn tập và kiểm tra CHKII T4/ 35 phút

Tiết 139,140: Tập đọc: Ôn tập và kiểm tra CHKII T5+ T6/ 70 phút

Tiết 35: Chính tả: Ôn tập và kiểm tra CHKII T7+ T8/ 70 phút

Tiết 35: Luyện từ và câu: Kiểm tra định kì CHKII ( Phần Đọc- hiểu)/35 phút

Tiết 69,70: Viết đoạn văn: Kiểm tra định kì CHKII ( Phần viết)/70 phút

Kế hoạch dạy học bộ Kết nối tri thức lớp 2 môn Tự nhiên xã hội

Tuần, tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)

Ghi chú

Chủ đề/

Mạch nội dung

Tên bài học

Tiết học/

thời lượng

1

Gia đình

Các thế hệ trong gia đình

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

2

Nghề nghiệp của người lớn trong gia đình

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

3

Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

4

Giữ sạch nhà ở

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

5,6

Ôn tập chủ đề về Gia đình

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/35 phút

6,7

Trường học

Chào đón ngày khai giảng

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

7,8

Ngày hội đọc sách của chúng em

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

8,90

An toàn khi ở trường

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

9,10

Giữ vệ sinh trường học

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

10,11

Ôn tập chủ đề Trường học

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/35 phút

12

Cộng đồng địa phương

Hoạt động mua bán hàng hóa

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

13

Thực hành mua bán hàng hóa

Tiết 1/ 35 phút

13,14

Hoạt động giao thông

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

14,15

Cùng tham gia giao thông

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

15,16

Ôn tập chủ đề Cộng đồng đại phương

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/35 phút

17

Thực vật động vật

Thực vật sống ở đâu?

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

18

Động vật sống ở đâu?

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

19,20

Cần làm gì để bảo vệ môi trường sống của động vật và thực vật?

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/35 phút

20,21

Thực vật và động vật quanh em

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/35 phút

22,23

Ôn tập chủ đề Động vật và thực vật

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/35 phút

23,24

Con người và sức khỏe

Tìm hiểu cơ quan vận động

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

24,25

Chăm sóc, bảo vệ cơ quan vận động

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

25,26

Tìm hiểu cơ quan hô hấp

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

26,27

Chăm sóc, bảo vệ cơ quan hô hấp

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

27,28

Tìm hiểu cơ quan bài tiết nước tiểu

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

28,29

Chăm sóc, bảo vệ cơ quan bài tiết nước tiểu

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

29,30

Ôn tập về chủ đề Con người và sức khỏe

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/35 phút

31

Trái đất và bầu trời

Các mùa trong năm

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

32

Một số thiên tai thường gặp

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

33,34

Luyện tập ứng phó với thiên tai

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/35 phút

34,35

Ôn tập chủ đề Trái đất và bầu trời

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/35 phút

Kế hoạch dạy học bộ Kết nối tri thức lớp 2 môn Đạo đức

Tuần, tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)

Ghi chú

Chủ đề/

Mạch nội dung

Tên bài học

Tiết học/

thời lượng

1,2

Quê hương em

Vẻ đẹp quê hương em

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

3,4

Em yêu quê hương

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

5,6

Kính trọng thầy giáo,cô giáo và yêu bạn bè

Kính trọng thầy giáo,cô giáo

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

7,8

Yêu quý bạn bè

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

9,10

Quý trọng thời gian

Quý trọng thời gian

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Bổ sung :Tuần 9: Ôn tập giữa học kì 1. Tiết 1/ 35 phút

Tuần 10,11. Chủ đề: Quý trọng thời gian. Bài :Quý trọng thời gian. Tiết học: 1, 2. Thời lượng 35 phút

11,12

Nhận lỗi và sửa lỗi

Nhận lỗi và sửa lỗi

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tuần 12,13.Chủ đề: Nhận lỗi và sửa lỗi. Bài Nhận lỗi và sửa lỗi. Tiết 1,2. Thời gian 35 phút.

13,14

Bảo quản đồ dùng cá nhân và gia đình

Bảo quản đồ dùng cá nhân

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tuấn 14,15.Chủ đề: Bảo quản đồ dùng cá nhân và gia đình. Bài Bảo quản đồ dùng cá nhân. Tiết 1,2. Thời gian 35 phút.

15,16

Bảo quản đồ dùng gia đình

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tuần 16,17. Chủ đề: Bảo quản đồ dùng cá nhân và gia đình. Bài Bảo quản đồ dùng gia đình. Tiết 1,2.Thời gian 35 phút.

17,18

Thể hiện cảm xúc bản thân

Cảm xúc của em

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Bổ sung: Tuần 18: Ôn tập cuối học kì 1. Tiết 1/35 phút

Tuần 19,20. Chủ đề: Thể hiện cảm xúc bản thân. Bài: Cảm xúc của em. Tiết 1,2. Thời gian 35 phút.

19,20

Kiềm kế cảm xúc tiêu cực

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35phút,

Tuần 21,22.Chủ đề: Thể hiện cảm xúc bản thân. Bài: Kiềm chế cảm xúc tiêu cực. Tiết 1,2.Thời gian 35 phút.

21, 22

Tìm kiếm sự hỗ trợ

Tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nhà

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tuần 23,24. Chủ đề: Tìm kiếm sự hỗ trợ. Bài: Tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nhà. Tiết 1,2. Thời gian 35 phút

23,24

Tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở trường

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tuần 25,26. Chủ đề: Tìm kiếm sự hỗ trợ. Bài: Tìm kiếm

sự hỗ trợ khi ở trường. Tiết 1,2. Thời gian 35 phút

25,26

Tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở cộng đồng

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Bổ sung :Tuần 27: Ôn tập giữa học kì 2. Tiết 1/ 35 phút

Tuần 28,29. Chủ đề: Tìm kiếm sự hỗ trợ. Bài: Tìm kiếm

sự hỗ trợ khi ở cộng đồng. Tiết 1,2. Thời gian 35 phút

27,28

Tuân thủ quy định nơi công cộng

Tìm hiểu quy định nơi công cộng

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tuần 30, 31. Chủ đề: Tuân thủ quy định nơi công cộng. Bài: Tìm hiểu quy định nơi công cộng. Tiết 1,2. Thời gian 35 phút.

29,30

Em tuân thủ quy định nơi công cộng

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tuần 32, 33. Chủ đề: Tuân thủ quy định nơi công cộng. Bài: Em tuân thủ quy định nơi công cộng. Tiết 1,2. Thời gian 35 phút.

Bổ sung: Tuần 34: Ôn tập, kiểm tra cuối học kì 2. Tiết 1/ 35 phút

Tuần 35: Ôn tập, kiểm tra cuối học kì 2. Tiết 1/ 35 phút

Kế hoạch dạy học bộ Kết nối tri thức lớp 2 môn Hoạt động trải nghiệm

Tuần, tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)

Ghi chú

Chủ đề/

Mạch nội dung

Tên bài học

Tiết học/

thời lượng

1

Chủ đề 1. Em và mái trường mến yêu

Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia Lễ khai giảng

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

- Chơi trỏ chơi “Tôi có thể...”

- Nhận biết những việc làm thể hiện sự thân thiện, vui vẻ của bản thân

Tiết 1/35phút

Sinh hoạt lớp: Bầu chọn lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng,...

Tiết 1/35phút

2

Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia học tập nội quy nhà trường

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

- Tìm hiểu những việc làm để xây dựng hình ảnh của bản thân

- Đề xuất những việc làm để xây dựng hình ảnh bản thân

Tiết 1/35phút

Sinh hoạt lớp: Tham gia xây dựng nội quy lớp học

Tiết 1/35phút

3

Sinh, hoạt dưới cờ: Hoạt động vui Trung thu

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

- Lập bảng theo dõi việc làm của em để xây dựng hình ảnh bản thân

- Thực hành giao tiếp phù hợp với bạn bè

Tiết 1/35phút

Sinh hoạt lớp: Tham gia vui Trung thu ở lớp

Tiết 1/35phút

4

Sinh hoạt dưới cờ: Múa hát tập thể theo chủ đề “Em và mái trường mến yêu”

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

- Chia sẻ kết quả việc làm xây dựng hình ảnh đẹp của em

- làm món quà tặng bạn

Tiết 1/35phút

Sinh hoạt lớp: Rèn luyện nền nếp học tập và sinh hoạt ở trường Đánh giá hoạt động

Tiết 1/35phút

5

Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia chương trình “Vì một cuộc sống an toàn”

13

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

- Nghe kể câu chuyện về một tình huống bị lạc hoặc bị bắt cóc

- Nhận biết những địa điểm dễ bị lạc

- Nhận diện tình huống có nguy cơ bị bắt cóc

14

Sinh hoạt lớp: Chia sẻ cách giữ an toàn cho bản thân

Tiết 1/35phút

6

Chủ đề 2. Vì một cuộc sổng an toàn

Sinh hoạt dưới cờ: Nghe nói chuyện về an toàn giao thông

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

- Tìm hiểu về cách phòng tránh, bị lạc

- Tìm hiểu về cách phòng tránh bị bắt cóc

Tiết 1/35phút

Sinh hoạt lớp: Thực hành: Em tham gia giao thông an toàn

Tiết 1/35phút

7

Sinh hoạt dưới cờ: Văn nghệ theo chủ đề “Vì một cuộc sống an toàn”

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo đục theo chủ đề:

- Chơi trò chơi “Bingo”

- Xác định các bước xử trí khi bị lạc

Tiết 1/35phút

Sinh hoạt lớp: Thực hành những cách bảo vệ bản thân

Tiết 1/35phút

8

Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia tổng kết hoạt động chủ đề “Vì một cuộc sống an toàn”

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

- Xây dựng những lưu ý để phòng tránh bị lạc, bị bắt cóc

- Sắm vai thực hành cảch xử li tình huống khi bị lạc

Tiết 1/35phút

Sinh hoạt lớp: Chia sẻ những hiểu biết của em về cách phòng tránh bị lạc, bị bắt cóc Đánh giá hoạt động

Tiết 1/35phút

9

Chủ đề 3. Kính yêu thầy cô thân thiện với bạn bè

Sinh hoạt dưới cờ: Tháng hành động “Em là HS thân thiện”

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

- Hát bài hát về thầy cô và mái trưởng

- Làm sản phẩm theo chủ đề “Thầy cô trong trái tim em”

Tiết 1/35phút

Sinh hoạt lớp: Chia sẻ về sản phẩm đã làm theo chủ đề “Thầy cô trong trái tim em”

Tiết 1/35phút

10

Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia kể chuyện “Thầy cô trong trái tim em”

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

- Tìm hiểu những việc làm thể hiện sự kính yêu thầy cô

- Thực hành ứng xử với thầy cô

Tiết 1/35phút

Sinh hoạt lớp: Chơi trò chơi “Ong tìm chữ”

Tiết 1/35phút

11

Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo việt Nam

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

- Nghe và hát bài hát “Lớp chúng ta đoàn kết

- Tìm hiểu những việc làm thể hiện sự thân thiện với bạn bè

- Em cách hoà giải với bạn khi có mâu thuẫn

Tiết 1/35phút

Sinh hoạt lớp: Làm “Hộp thư niềm vui”

Tiết 1/35phút

12

Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia tổng kết tháng hành động “Em là HS thân thiện”

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

- Chơi trò chơi “Kết bạn”

- Thực hành tìm đến sự hỗ trợ khi hoà giải với bạn

Tiết 1/35phút

Sinh hoạt lớp: Tham gia “Hái hoa dân chủ” Đánh giá hoạt động

Tiết 1/35phút

13

Sinh hoạt dưới cờ: Hưởng ứng hoạt động giữ “Truyền thống quê em”

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

- Hát bài “Bầu và bí”

- Nhận biết những người gặp hoàn cảnh khổ khăn

Tiết 1/35phút

Sinh hoạt lớp: Xây dựng kế hoạch giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn

Tiết 1/35phút

14

Chủ đề 4. Truyền thống quê em

Sinh hoạt dưói cờ: Truyền thống quê em

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

- Chia sẻ điều em biểt về các hoạt động của cộng đồng nhằm giúp đõ những người gặp hoàn cảnh khỗ khăn

Tiết 1/35phút

Sinh hoạt lớp:

Tìm hiểu truyền thống quê em

Tiết 1/35phút

15

Sinh hoạt dưới cờ: Giao lưu tìm hiểu truyền thống quê em

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

- Chia sẻ những việc làm để giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khỏ khăn

- Chia sẻ vói nhũng người gặp hoàn cảnh khỏ khăn

Tiết 1/35phút

Sinh hoạt lớp:

Vẽ tranh theo chủ đề “Chú bộ đội bảo vệ quê hương”

Tiết 1/35phút

16

Sinh hoạt dưới cờ: Chào mừng ngày thảnh lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

- Trao gửi yêu thương với những bạn gặp hoàn cảnh khỏ khăn

- Thực hiện giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khỏ khăn

Tiết 1/35phút

Sinh hoạt lớp: Thục hiện kế hoạch quyên góp, giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn ở địa phương Đánh giá hoạt động

Tiết 1/35phút

17

Sinh hoạt duỗi cờ: Hội diễn văn nghệ chào năm mới

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề

- Chơi trò chơi “Đi chợ”

- Tìm hiểu việc sử dụng tiền trong trao đổi hàng hoá

Tiết 1/35phút

Sinh hoạt lớp:

Tìm hiểu một sổ đồ đùng để trang trí năm mới

Tiết 1/35phút

18

Sinh hoạt dưới cờ: Tỉm hiểu phong tục đỏn năm mới của địa phương

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề

- Tỉm hiểu hoạt động mua bán hàng hoá

- Nhận biết tiền Việt Nam

Tiết 1/35phút

Sinh hoạt lớp: Làm sản phẩm chuẩn bị cho Hội chợ Xuân

Tiết 1/35phút

19

Chủ đề 5. Chào năm mới

Chủ đề 6. Chăm sóc và phục vụ bản thân

Sinh hoạt đirói cờ: Tìm hiểu trang phục đón năm mới của một số dân tộc

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đềỉ

- Sử dụng các đồng tiền phù hợp đề mua sắm

- Thực hành mua sắm hàng hoá

Tiết 1/35phút

Sinh hoạt lởp: Tham gia chuẩn bị tổ chức Hội chợ Xuân

Tiết 1/35phút

20

Sinh hoạt dưới cờ: Tổng kết chủ đề “Chào năm mới”

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chỏ đề:

Mua sắm trong Hội chợ Xuân lớp em

Tiết 1/35phút

Sinh hoạt lớp: Chia sẻ cảm nhận sau khi tham gia Hội chợ Xuân Đánh giá hoạt động

Tiết 1/35phút

21

Sinh hoạt dưới cờ: Hưởng ửng phong trào “Chăm sóc và phục vụ bản tbân”

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

- Chơi trò choi ‘Tiếp sức”

- Nhận biết những việc nhà em có thể thực hiện

Tiết 1/35phút

Sinh hoạt lớp:

Tỉm hiểu việc làm chăm sóc và phục vụ bản thân

Tiết 1/35phút

22

Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia hoạt động “Gọn-Nhanh-Khéo”

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

- Tim hiểu cách làm một số công việc nhà phù hợp với lứa tuổi

- Làm dựng cụ gấp quần áo

Tiết 1/35phút

Sinh hoạt lớp: Rèn luyện thói quen chăm sóc và phục vụ bản thân

Tiết 1/35phút

23

Chủ đề 7. Yên thương gia đình - Quý trọng phụ nữ

Sinh hoạt dưới cờ: Tổng kết phong trào “Chăm sóc vả phục vụ bản thân”

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục tầeo chủ đề:

-Thực hành sắp xếp đồ dùng cá nhân ở lỏp - Sắm vai xử li tình huổng sắp xểp đồ dùng ngăn nắp, gọn gàng

Tiết 1/35phút

Sinh hoạt lớp: Chia sẻ những việc tự phục vụ bản thân và việc nhà em đã làm Đánh gỉá hoạt động

Tiết 1/35phút

24

Sinh hoạt dưới cờ: Múa bát chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8 - 3

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo đục theo chủ đề:

- Nhận biết những việc làm thể hiện sự quan tâm chăm sóc, lòng biết ơn với người thân trong gia đình

- Chia sẻ việc em đã làm thể hiện sự quan tâm chăm sóc, lòng biểt ơn vói ngưởi thân trong gia đình

Tiết 1/35phút

Sinh hoạt lớp: Tham gia chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3

Tiết 1/35phút

25

Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia hoạt động “Lởi nhắn nhủ yêu thương”

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

- Chia sẻ những hoạt động chung của gia đinh

- Lập thời gian biểu hoạt động chung của các thảnh viên trong gia đình

Tiết 1/35phút

Sinh hoạt lớp:

Làm thiệp hoặc món quà tặng người phụ nữ mà em yêu quý

Tiết 1/35phút

26

Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia hoạt động giao lưu với những phụ nữ tiêu biểu của địa phương

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề

- Chia sẻ thời gian biểu hoạt động chung của gia đình

- Xây dựng kế hoạch thực hiện một hoạt động chung của gia đình

Tiết 1/35phút

Sinh hoạt lớp: Vẽ tranh về gia đình

Tiết 1/35phút

27

Sinh hoạt duới cờ: Biểu điễn văn nghệ về chủ đề gia đỉnh

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề

- Múa dân vũ theo bài “Chung sống”

- Làm chiếc lọ “Kỉ niệm yêu thương”

Tiết 1/35phút

Sinh hoạt lớp: Chia sẻ về việc em đã làm thể hiện tình cảm dành cho người thân trong gia đình

Đánh giả hoạt động

Tiết 1/35phút

28

Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia phơng trào “Môi trường xanh - Cuộc sống xanh”

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề

- Chơi trò chơi “Khám phá địa danh”

- Giới thiệu cảnh đẹp của địa phương em

Tiết 1/35phút

Sinh hoạt lớp: Tỉm hiểu thực trạng vệ sinh môi trường nơi em sống

Tiết 1/35phút

29

Chủ đề 8, Môi trường xanh- Cuộc sống xanh

Sinh hoạt dưới cờ Truyền thông điệp “Chung tay bảo vệ môi trường”

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

- Chơi trò chơi “Chuyền hoa”

- Báo cáo kết quả tìm hiểu thực trạng vệ sinh môi trường quanh em

Tiết 1/35phút

Sỉnh hoạt lớp: làm chậu trồng cây từ đồ vậtđẩ qua sử đụng

Tiết 1/35phút

30

Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia hoạt động “Ngày hội đọc sách.”

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

- Nhận biết những đụng cụ phù hợp khi lao động

- Tìm hiểu cách sử dụng an toàn một sổ dụng cụ lao động

Tiết 1/35phút

Sinh hoạt lớp: Tham gia hoạt động “Đổi giấy lấy cây”

Tiết 1/35phút

31

Chủ đề 9.

Những người sống quanh em

Sinh, hoạt dưới cờ: Tham gia hoạt động làm kế hoạch nhỏ

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

Xây dựng kế hoạch giữ gìn vệ sinh môi trường ở trường

Tiết 1/35phút

Sinh hoạt lớp: Thực hiện một số việc làm để giữ gìn vệ sinh môi trường và bảo vệ cảnh quan

Đánh giá hoạt động

Tiết 1/35phút

32

Sinh hoạt dưới cờ: Kể chuyện “Gương người tôt, việc tốt

Tiết 1/35phút

Hoạt động gỉáo dục theo chủ đề:

- Chơi trò chơi “Nhìn hành động đoán nghề nghiệp”

- Giới thiệu nghề nghiệp của bố, mẹ, người thân

Tiết 1/35phút

Sinh hoạt lớp: Nghe hướng dẫn tìm hiểu nghề nghiệp của bố, mẹ hoặc người thân

Tiết 1/35phút

33

Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia kể chuyện về việc làm tốt của em

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chù đề:

- Chia sẻ về nghề nghiệp của bé, mẹ hoặc người thân

- Chia sẻ những đức tính liên quan đến nghề nghiệp của bố, mẹ hoặc người thân

Tiết 1/35phút

Sinh hoạt lớp: Hát về chủ đề nghề nghiệp

Tiết 1/35phút

34

Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia kỉ niệm sinh nhật Bác Hồ

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

- Sắm vai trải nghiệm vởi một số nghề

- Bày tỏ cảm xúc về nghề nghiệp của bố, mẹ hoặc người thân

Tiết 1/35phút

Sinh hoạt lớp: Trò chơi giải ô chữ về

nghề nghiệp

Đánh giá hoạt động

Tiết 1/35phút

35

Tuần Tổng kết

Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia cam kết “Mùa hè ý nghĩa và an toàn”

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

Làm thiệp chia tay bạn bè

Tiết 1/35phút

Sinh hoạt lớp: Múa hát tập thể chia tay thầy cô, bạn bè Đánh giá hoạt động

Tiết 1/35phút

IV. Tổ chức thực hiện

  1. Giáo viên (Giáo viên phụ trách môn học, giáo viên chủ nhiệm).
  2. Tổ trưởng (Khối trưởng).
  3. Tổng phụ trách đội.
Tổ trưởng Hiệu trưởng

Trên đây Hoatieu.vn đã giới thiệu tới các bạn Kế hoạch dạy học các môn học lớp 2 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống gồm đầy đủ 5 môn cơ bản đó là: Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên xã hội và Hoạt động trải nghiệm dành cho năm học 2021-2022. Qua đó các thầy cô sẽ nắm được các bước giảng dạy trong năm học mới này.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, Hoatieu.vn mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 2 sau để chuẩn bị cho chương trình sách mới năm học tới

Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Mời các thầy cô và các bạn tham khảo thêm các giáo án và tài liệu khác của bộ sách Kết nối tri thức lớp 2 trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu của Hoatieu.vn

Đánh giá bài viết
4 24.474
0 Bình luận
Sắp xếp theo