Mẫu quyết định xử lý kỷ luật

Mẫu Quyết định xử lý kỷ luật

Mẫu quyết định xử lý kỷ luật là mẫu quyết định được ban lãnh đạo của cơ quan, doanh nghiệp lập ra để quyết định về việc xử lý kỷ luật đối với nhân viên vi phạm nội quy, quy chế của công ty. Mẫu quyết định lấy quy chế của công ty, biên bản họp kỷ luật làm căn cứ và nêu rõ tên nhân viên bị kỷ luật. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định xử lý kỷ luật tại đây.

Mẫu biên bản xét kỷ luật lao động

Mẫu biên bản xử lý vi phạm kỷ luật lao động

Mẫu biên bản về việc vi phạm kỷ luật

Mẫu quyết định xử lý kỷ luật

Mẫu quyết định xử lý kỷ luật

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định xử lý kỷ luật như sau:

Mẫu 1:

CÔNG TY ……...
------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------------

Số: /QĐ-....

........., ngày ....tháng.....năm 20....

QUYẾT ĐỊNH
(Về việc xử lý kỷ luật)

- Căn cứ vào Quy chế nhân sự Công ty ……………………………….;

- Căn cứ vào đề xuất của ông(bà) ……………– Trưởng bộ phận ……………..;

- Căn cứ đề xuất của ông(bà) …………….................…………………………;

- Căn cứ vào nội dung cuộc họp xem xét xử lý vi phạmm kỷ luật đối với ông(bà)………………, ngày ….tháng ….năm của Hội đồng kỷ luật.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Điều chuyển ông(bà)…………sang vị trí ……………….. tại công ty ………………..Mọi vấn đề phát sinh liên quan đến vị trí Nhân viên ………….. của ông(bà)……….yêu cầu bàn giao đầy đủ tới ……………..

Điều 2. Ông(bà)…..sẽ chịu sự giám sát và đánh giá của ……………. trong thời gian thử việc ……tháng tại vị trí mới. Trong thời gian trên ông(bà)…….. có bất cứ vi phạm gì, Công ty có thể chấm dứt HĐLĐ với ông(bà)……..ngay tại bất kỳ thời điểm nào.

Điều 3. Mức lương: Ông(bà)…. Sẽ nhận mức lương bằng ……% lương chính thức …………trong thời gian ……. tháng trên.

Điều 4. Đề nghị cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hà Nội, ngày ……tháng …….năm 20.....

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Lưu: HCNS.

GIÁM ĐỐC

Mẫu 2:

TÊN CƠ QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------

Số: ............../QĐ-............

..........., ngày......tháng......năm 20........

QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ KỶ LUẬT

Giám đốc Công ty

- Căn cứ vào Bộ Luật Lao động;

- Căn cứ ...............................................................................................................

- Căn cứ Nội quy lao động của Công ty TNHH ....................................................

- Xét biên bản của Hội đồng xét kỷ luật công ty TNHH ........................................

- Xét hành vi của nhân viên ..................................................................................

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay thi hành kỷ luật Ông (Bà)giữ chức vụ............. bằng hình thức....... kể từ ngày

Điều 2: Ông (Bà)............................... và các Ông (Bà) phó giám đốc hành chính, và các bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

Đánh giá bài viết
2 28.256
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo