Quyết định 888/QĐ-BHXH

Quyết định 888/QĐ-BHXH - Sửa đổi Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTNLĐ

Ngày 16/7/2018, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 888/QĐ-BHXH sửa đổi Quy trình thu bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017.

BẢO HIỂM HỘI
VIỆT NAM
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 888/QĐ-BHXH
Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2018
QUYẾT ĐỊNH
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU QUY TRÌNH THU BẢO HIỂM HỘI, BẢO
HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP, BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH
NGHỀ NGHIỆP; QUẢN SỔ BẢO HIỂM HỘI, THẺ BẢO HIỂM Y TẾ BAN
HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH S 595/QĐ BHXH NGÀY 14/4/2017 CỦA TỔNG
GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM HỘI VIỆT NAM
TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM HỘI VIỆT NAM
Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014;
Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008; Luật số 46/2014/QH13
ngày 13/6/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;
Căn cứ Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013;
Căn cứ Luật An toàn, V sinh lao động s 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu tổ chức của Bảo hiểm hội Việt Nam;
Căn cứ ý kiến góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung Quyết định số 595/QĐ-BHXH của Bộ Lao
động - Thương binh hội tại Văn bản số 2327/LĐTBXH-BHXH ngày 12/6/2018, Bộ
Y tế tại Văn bản số 3276/BYT-BH ngày 11/6/2018, Bộ Tài chính tại Văn bản số
6850/BTC-HCSN ngày 11/6/2018;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Thu, Trưởng Ban sổ - Thẻ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy trình thu bảo hiểm hội (BHXH), bảo
hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề
nghiệp (BHTNLĐ, BNN); quản sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định
số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm hội Việt Nam như
sau:
1. Sửa đổi, bổ sung Điểm 3.2 Khoản 3 Điều 7 như sau:
“3.2. Chi nhánh của doanh nghiệp hoạt động tại địa n nào thì đóng BHXH tại địa bàn
đó hoặc đóng tại Công ty mẹ.”
2. Sửa đổi, bổ sung Điểm 4.2 (phần kj: lãi suất tính lãi truy thu %) Khoản 4 Điều 38
như sau:
“k
j
: lãi suất tính lãi truy thu (%)
- Đối với truy thu BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN tại Điểm 1.1 Khoản
1 Điều này thời gian trốn đóng trước ngày 01/01/2016 thì k
j
được tính theo mức lãi
suất chậm đóng tính theo tháng áp dụng đối với năm 2016; thời gian trốn đóng từ ngày
01/01/2016 trở đi thì k
j
được tính theo mức lãi suất chậm đóng tính theo tháng áp dụng
đối với từng năm.
- Đối với truy thu BHXH bắt buộc tại Điểm 1.2 truy thu BHXH bắt buộc, BHTN,
BHTNLĐ, BNN tại Điểm 1.3 Khoản 1 Điều này thì k
j
được tính bằng mức lãi suất đầu
quỹ BHXH bình quân của năm trước liền kề năm tính truy thu.”
3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 6 Điều 46 như sau:
“6. Người lao động sổ BHXH bảo lưu quá trình đóng kể cả do BHXH Bộ Quốc phòng,
Bộ Công an cấp, đăng tham gia tiếp hoặc giải quyết chế độ. Phòng/Tổ quản thu
trách nhiệm đối chiếu nội dung đã ghi trên sổ BHXH với dữ liệu quá trình đóng do
BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân cung cấp.”
4. Sửa đổi, bổ sung Điểm 2.3 Khoản 2 Điều 47 như sau:
Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 17 chậm đóng BHYT từ 30 ngày trở lên thì đơn vị
sử dụng lao động phải chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 49 Luật BHYT sửa đổi, bổ
sung.
5. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục mẫu biểu (Phụ lục mẫu biểu
đính kèm).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành t ngày 01/7/2018.
Điều 3. Trưởng Ban Thu, Trưởng Ban Sổ - Thẻ, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn
vị trực thuộc Bảo hiểm hội Việt Nam; Giám đốc bảo hiểm hội các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VPCP (để b/c TTg CP, các Phó TTg);
- Các Bộ: LĐTB&XH, TC, YT, NV, TP, QP, CA;
- UBND tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- HĐQL - BHXHVN;
- TGĐ, các Phó TGĐ;
- BHXH BỘ QP, CAND;
- Lưu: VT, ST, BT(20b).
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Đình Liệu
PHỤ LỤC 01
CÁC LOẠI GIẤY TỜ LÀM CĂN C ĐỂ CẤP, GHI, ĐIỀU CHỈNH SỔ BHXH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 888/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của Tổng Giám đốc
BHXH Việt Nam)
1. Bãi bỏ Khoản 1.3, Mục 1, Phụ lục 01
2. Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 1.2 Mục 1 Phụ lục 01 như sau:
“a) Hồ kèm theo của người lao động thời hạn nước ngoài theo Hiệp định của
Chính phủ của người đi làm đội trưởng, phiên dịch, cán bộ vùng do nước ngoài trả
lương bao gồm:”
3. Sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng (-) thứ 3 Khoản 1.6 Mục 1 Phụ lục 01 n sau:
“1.6. - Trường hợp ghi xác nhận thời gian đóng BHXH theo quy định tại Khoản 2, Điều
23 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ, hồ bao gồm:
Đánh giá bài viết
1 2.078
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo