Thông tư 44/2020/TT-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6

Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6

Thông tư 44/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6.

Ngày 03/11/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 44/2020/TT-BGDĐT về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6.

Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6, bao gồm: Môn Ngữ Văn, môn Toán, môn Ngoại ngữ, môn Giáo dục công dân, môn Lịch sử và Địa lý, môn Khoa học tự nhiên, môn Công nghệ, môn Tin học, môn Giáo dục thể chất, môn Âm nhạc và môn Hoạt động trải nghiệm và thiết bị dùng chung.

Đối với môn Ngữ văn khi dạy các tác phẩm truyện, truyện truyền thuyết, cổ tích… yêu cầu phải bộ tranh minh họa các thành tố của văn bản truyện. Với môn Ngoại ngữ yêu cầu phải có máy vi tính hoặc máy tính xách tay để kết nối với các thiết bị ngoại vi để trình chiếu bài giảng.

Đối với môn Công nghệ, chủ đề về nhà ở yêu cầu phải có tranh về vai trò và đặc điểm của nhà ở, Tranh về kiến trúc nhà ở Việt Nam, Tranh về xây dựng nhà ở và Tranh về ngôi nhà thông minh. Đối với chủ đề thực phẩm yêu cầu phải có Tranh về phương pháp chế biến thực phẩm để minh họa, tìm hiểu và khám phá.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/12/2020.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Trang chủ: https://hoatieu.vn/ | Hotline: 024 2242 6188
Thư viện pháp luật Biểu mẫu Tài liệu
miễn phí
B GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
________
Số: 44/2020/TT-BGDĐT
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________
Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2020
THÔNG
Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6
___________
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ Giáo dục Đào tạo;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục sở vật chất V trưởng Vụ Giáo dục Trung học,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông ban hành Danh mục thiết bị dạy
học tối thiểu lớp 6.
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông này Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6, bao
gồm: Môn Ngữ Văn, môn Toán, môn Ngoại ngữ, môn Giáo dục công dân, môn Lịch sử Địa
lý, môn Khoa học tự nhiên, môn Công nghệ, môn Tin học, môn Giáo dục thể chất, môn Nghệ
thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật), môn Hoạt động trải nghiệm thiết bị dùng chung.
Căn cứ vào Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6 ban hành kèm theo Thông y,
các sở giáo dục đào tạo trách nhiệm chỉ đạo việc mua sắm, bảo quản sử dụng thiết bị
phục vụ dạy học tại các sở giáo dục cấp trung học sở bắt đầu từ m học 2021-2022.
Điều 2. Thông này hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 12 năm 2020.
Thông này thay thế những quy định về Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6 tại
Thông số 19/2009/TT-BGDĐT ngày 11/8/2009 Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối
thiểu cấp Trung học cơ sở.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục sở vật chất, Vụ trưởng Vụ Giáo dục
Trung học Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo; Chủ tịch Ủy
ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc sở giáo dục đào tạo; các tổ chức,
nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông này./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- y ban VHGDTTNNĐ của Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Kiểm toán Nhà nước;
- y ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- quan Trung ương các đoàn thể;
- Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- y ban Quốc gia đổi mới giáo dục đào tạo;
- Hội đồng Quốc gia Giáo dục Phát triển nhân lực;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Ngọc Thưởng
Trang chủ: https://hoatieu.vn/ | Hotline: 024 2242 6188
Thư viện pháp luật Biểu mẫu Tài liệu
miễn phí
- c Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc Chính phủ;
- Bộ trưởng;
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Công o;
- Cổng TTĐT của Chính phủ;
- Cổng TTĐT của Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Cục CSVC, Vụ GDTrH, Vụ PC (25b).
Trang chủ: https://hoatieu.vn/ | Hotline: 024 2242 6188
Thư viện pháp luật Biểu mẫu Tài liệu
miễn phí
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________
DANH MỤC
Thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6 - Môn Ngữ văn
(Ban hành kèm theo Thông số 44/2020/TT-BGDĐT ngày 03/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
____________
Số
TT
Chủ đề dạy
học
Tên thiết bị
Mục đích sử dụng
t chi tiết thiết bị
Đối tượng sử
dụng
Đơn
vị
Số lượng
Ghi chú
GV
HS
1
Chủ đề 1: Dạy đọc
1.1
Dạy các tác phẩm truyện, truyện truyền thuyết, cổ tích,
đồng thoại
Bộ tranh minh họa
hình ảnh một số
truyện tiêu biểu
Minh họa, phục vụ
cho hoạt động dạy
học đọc hiểu các
thể loại truyện
Bộ tranh minh họa hình ảnh một số truyện
tiêu biểu gồm: truyện hiện đại, truyện
truyền thuyết, truyện cổ tích, truyện đồng
thoại. Tranh kích thước (540x790)mm,
dung sai 10mm, in trên giấy couché, định
lượng 200g/m
2
, n láng OPP mờ. Bộ tranh
gồm 02 tờ :
- 01 tranh minh họa về một số nhân vật nổi
tiếng trong các truyện truyền thuyết cổ
tích (Thánh Gióng; Thạch Sanh,... );
- 01 tranh minh họa một số nhân vật truyện
x
Bộ
1 bộ/GV
Đánh giá bài viết
1 1.090
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo