Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ

Thông tư số 23 2021 BGDĐT

Ngày 30/8 năm 2021 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ.

Theo đó, hình thức đào tạo chính quy áp dụng cho cả chương trình định hướng nghiên cứu và chương trình định hướng ứng dụng. Thông tư này cũng bổ sung quy định công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ.

Ngoài ra phương thức tuyển sinh gồm thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển.

Nội dung chi tiết Thông tư số 23 2021 BGDĐT mời các bạn xem trên file PDF hoặc sử dụng file Tải về.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

BO GIRO DUC VA DAO TAO CONG HOA XA MX CHU NGHIA VlIT NAM
Do, c 14p - Tv do - Hunh ph&
QUY
CHE TUYEN SINH VA DAO
TAO TRINH DO THAC Si
(Ban hanh kern theo Thong ttr se
r
ica /2021/TT-BGDDT ngayi0thang 8 natn 2021
cita Bo twang BY3Gigo dyc va Dao tao)
Chuang I
QUY
DINH CHUNG
Dieu 1. Pham vi dieu chinh va doi tuong
di)
dung
1.
Quy the nay quy dinh tuyen sinh, to chirc va quan dao tao trinh thac
si, cap bang thac si.
2.
Quy the nay ap dung doi vai
cac co so
giao dnc dai h9c,
the co so
giao
dpc khac &roc phep dao tao trinh de thac si
(sau
day
g9i chung la
co sa ciao tao);
cac to chdc, ca nhan có lien quan.
;
3. Quy the nay la can cu
co
dao tao
xay
dung va ban hanh
cac
quy dinh
chi tit ve tuyen sinh, to chdc va quan
VT
dao tao trinh de thac si,
cap
hang thac si
ap citing tai co sa dao tao (sau day g9i la quy the cna co so dao tao).
4. Quy the nay khong ap dung d6i vai viec tuyen sinh, to chdc dao tao nhfing
chuong trinh dao tao thac si do co ser giao dnc nude ngoai cap bang (bao gom ca
cac chuong trinh lien ket dao tao yen mac ngoai theo quy dinh ve hop tac, dau to
cua nuot ngoai trong linh vgc giao (Inc).
Dieu 2. Chuang trinh dao tao
1.
Chuong trinh dao
tao
thac si do ca see dao tao xay dung, thdm dinh va ban
hanh theo dinh huemg nghien cdu hoac dinh huOng 1mg dung, dap i.mg yeu cau cda
Khung trinh do quoc gia Viet Nam va quy dinh ve chuan chuong trinh dao tao cda
BO Giao due va Dao tao.
2.
Chuong trinh dao tao &roc thgc hien
a
cdp bang thac si theo quy dinh oda
Quy che nay; khong cap them met van bang giao dnc dai hoc khac.
,
3. Chuong trinh dao tao ap dung chung d6i
cac hinh
phucmg thdc
to chirc dao tao va doi tuong ngtrai h9c khac nhau.
4. Chuong trinh dao tao phai quy dinh:
a) Danh muc nganh phd hop dOi vai ngued hoc da tot nghiep trinh de dai hoc
(hoac trinh do tuong duong tra len);
2
,
b) Nhimg ngoai ngit &roc chap nhan trong chuan d'au vao va chuan dau ra;
yeu cau ngoai ngir dau vao va ngoai nga dau ra del von moi ngoai hoc phai clang
met ngon nga.
5.
Chuang trinh dao tao phai bao gem nhimg nei dung bat buec theo quy dinh
caa Be Gido due va Dao tao.
6.
Chuong trinh dao tao throe day va h9c bang tieng ntrac ngoai phai tuan thu
cac quy dinh do Thu tuemg Chinh phi' ban hanh.
7.
Nhu'ng thay doi, dieu chinh lien quan den chuong trinh dao tao dugc thvc
hien theo quy dinh hien hanh va cong be cho h9c vien trtrac khi dp dyng.
Dieu 3. Hinh thfrc va thoi gian dao tan
1.
Hinh thirc dao tao chinh quy dp dung cho chuong trinh dinh huong nghien
cola va chuong trinh dinh huong ung dung. Hinh thirc dao tao vim lam vita h9c ap
dung cho chuong trinh dinh huong img dyng. Thai gian to eh& hoat dang giang
day dei vai moi hinh thac dao tao thvc hien theo Quy the dao tao trinh de dai h9c
dm BO Giao due va Dao tao.
2.
Doi veyi moi hinh thac dao tao, co so dao tao cung cap ke hoach hoc tap chuan
toan kh6a cho tang chuong trinh dao tao de dinh huong cho hoc vien. Thai gian dao
tao dugc quy dinh nhu sau:
a)
Thai gian theo ke hoach h9c tap chuan toan kh6a phai pha hop voi thai
gian quy dinh trong Khung co cau thong gido dvc quoc dan, dong thai bao dam
da so hoc vien hoan thanh chuong trinh dao tao;
b)
Thai gian theo ke hoach hoc tap chuan toan khoa dei vai hinh thirc dao tao
vita lam vita h9c dai hon it nhat 20% so vai hinh thac dao tao chinh quy caa ding
chuong trinh dao tao;
c)
Thai gian tai da de hoc vien hoan thanh kh6a hoc dugc quy dinh trong quy
the caa co sa dao tao nhtmg khong vugt qua 02 lan thai gian theo ke hoach h9c tap
chuan toan khoa d6i vai moi hinh thac dao tao.
Dieu 4. Ging nkan ket qua h9c tap va chuyen dai tin chi
s
1. Nguai hoc dugc xem xet ding nhan va chuyen dei tin chi caa met hoc
phan khi da hoc met chuong trinh dao tao thac si khac hoac da tot nghiep met chuong
trinh dao tao chuyen sau dac thu theo quy dinh tai Dieu 14 Nghi dinh se 99/2019/ND-
CP ngay 30 thong 12 nom 2019 dm Chinh phu quy dinh chi ti6t va huong dAn thi
hanh met se dieu cua Luat sfra dei, be sung met se dieu cua Luat Gido dvc dai h9c.
SO tin chi &lac cong nhan va chuyen dei khong \wort qua 30 tin chi.
2. Sinh vien dang h9c chuong trinh dao tao dai h9c (hoac trinh de tuong duong
trey len) c6 hoc tkre tinh theo diem trung binh tich luy xep loai kha trey len va cac dieu
kien klik do co ser dao tao quy dinh c6 the dugc clang 4 hoc tithe met so hoc phan
Đánh giá bài viết
1 776

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo