Thông tư 172/2020/TT-BQP chương trình bồi dưỡng kiến thức an ninh

Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

Ngày 30/12/2020, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư 172/2020/TT-BQP về chương trình, nội dung; chương trình khung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh.

Theo đó, Thông tư 172/2020/TT-BQP hướng dẫn sử dụng chương trình, nội dung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh như sau:

Chương trình, nội dung là quy định bắt buộc cho đối tượng bồi dưỡng; các cơ sở bồi dưỡng thường xuyên cập nhật những nội dung mới về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và địa phương về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh để biên soạn giáo án, bài giảng phù hợp với từng đối tượng bồi dưỡng;

Căn cứ chương trình, nội dung và thời gian bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh của từng đối tượng, cơ sở bồi dưỡng khi xây dựng kế hoạch được phép điều chỉnh thời gian cho từng chuyên đề bảo đảm mục tiêu, yêu cầu, tính khoa học, phù hợp với từng đối tượng bồi dưỡng, nhưng không được vượt quá tổng thời gian bồi dưỡng của từng đối tượng;

Các hoạt động bổ trợ gồm: Luyện tập vận hành cơ chế trong diễn tập khu vực phòng thi cấp tỉnh, cấp huyện và diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã; tham quan, nghiên cứu thực tế;

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

B QIIC PHÒNG CNG HA XẢ III CH NGHĨA VIT NAM
Dộc lp - T do - Hnh phúc
S:y^2, /2020/TT-BQP Ni, ny30 tháng n nỏm 2020
THÔNG T ư
Ban hành chương trinh, ni dung; chương trinh khung
bi diròìii kiến thc quc phòng vù an ninh
Căn c Lut Go dc quc phòng an ninh ngày 19 tháng 6 năm 2013;
Cân c Ngh định s I3/204/ND-CP ngy 25 tháng 02 ìâm 20ì 4 ca
Chính ph quy đnh chi tiẻt bin pháp thi ỉìành Lut Giáo dc quc phng
an ninh; Nghị địtìỉì s 139/2020/NĐ-CP ngày 27 thng II năm 2020 ca Chinh
phú sirư dổi, b sung mt s điu cùa Ngh đnh s 13/20H/ND-CP ngày 25
thng 02 năm 204 ca Chinh phũ (Ịuy đnh chi tiết vù bin pháp thi hành Luật
Giáo dc quc phòng và an ninh;
Cân c Ngh đnh s /64/2017ND-CP ngày 30 thng 12 năm 20ì 7 của
Chinh phù quy đnh chc nàng, nhiệm vụ, quyn hn và cơ cu tổ chc ca B
Quc phòng;
Theo đè ngh cùa Tng Tham mưii trtỉng;
B trưng B Qỉiồc phòng ban hành Thông tư ban hành chương trình, nộ
dung; chương trình khung bi (ỉtrttg kién thức quc phòngan ninh.
Điều I. Ban hành kèm theo rhông tư nậy Chưang trinh, nội dung bồi
dưng kiến thc quc phòng v an ninh cho đi tưiig trong cơ quan, t chc của
Nhàởc, tổ chúc chinh trị, t chức chinh trị - hi. doanh nghip ngoài klìu vực
nhà nưc, đơn vs nghip ngoài công lập; Chương trinh khung bồi dưng kiến
thc quc phòng và an ninh cho cá nhân liêu biẻu, ngưi có uy tin trong cng
đng dân cư.
Diu 2. Thông tư ny c hiệu lực k t ngày tháng ¿¿Iiãm 2021 và thay
thế Thông s 38/2014/TT-BQP ngày 30 tháng 5 năm 2014 cùa B trưng B
Quc phòng ban hãnh Chương trinh, ni dung; chương trinh khung bồi dưng
kiến thc quc phòng vã an ninh.
Điều 3. Tng Tham mưu trưng, Ch nhim Tòng cc Chinh trị Ọn
di nhân dãn Việt Nam; ngưi dng đu ban. b ng^oh Trung ương. Chú tịch
y ban nhân dân các cp, Thú trưng các cơ quan, tổ chc, đơn vị và cá nhân
liên quan chu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
Văn phòng uc hi;
- UB IAVM ri QVN. Cơ quan TW cùa các đon th;
- VKSND tồi cao, TAN D ti cao. Kiềm toàn NN;
- UBND các linh, thánh ph Irc thuc Trung ưcmg;
- Cc Thù tning BỌI» v ICNTCCT;
- Các đu mi trc thuc BQP;
BTL TPICM , Bộ CJ iọ s c c tinh. TP trc thuc TW ;
- van phòng BTTM, V Plip ch BP, C57;
- Cng r m r Chính phủ. cng TTĐT BQP. Công báo;
Cc Kiêm tra vân bàn QPPL, B<> Tư pháp;
. Lưu: VT, NC. Unn340.
Nơi nhn:
- Ban Bí thư TW ;
__
* Thù tưng. Phó TT Chinh phú km Ch lch Hi
đng GDQP&AN TW;
- van phng TW v các Ban ca Đãng;
* B, cơ quan ngang b, ca quan thuc Chinh ph;
- Hi đòng Dán tc và các y ban ca Quc hi;
* VAn phòng Tng Bi thư:
- VAn phòng Ch tch nưc;
B TRƯNG
Thưnglng Phan Văn (iiiing
3
QUC PHÒNG CNG HÒA XẢ I11 CH NGHĨA VIT NAM
Dộc lp - T do - llnli phúc
CHU ƠNG TRM I, NI DUNG
Bồi dưfrnj> kin thc quoc phông vù an ninh
cho doi tutrnR trong cơ quan, t chc c» Nhà nưc, t chc chinh tr,
tổ chc chính tr - xà hi, (loanh nghip ngoài khu vc nhà nưc,
đun vị s nghip nj»o;'ii CÔII* lập
(Ban hành kèm theo Thông tư s/?2-/2020/ĨT-BQP ngàyjtháng 12 nm 2020
cùa B trưng B Quc phòng)
I. MC TIÊU
1. Mc tiều chung
Bôi dưng quan điểm, dưng lối cũa Dàng, chinh sách pháp lut ca Nhà
nưc vê quc phòng, an ninh, kết hp phát trien kinh t - xà hi, hot dng đối
ngoi găn vi tàng cưng, cũng c quc phòng, an ninh. Nâng cao nhn thc,
vận dng có hiệu qu trong tô chc thc hin hai nhim v xây dng và bào vệ
Tô quòc Vit Nam xâ hi chú nghĩa trong tinh hình mi theo tng cương vị.
2. Mc tiêu c thc
a) Vê phàm cht chính tr: Rcn luyn phm cht, bãn nh chinh trị vng
vng, ycu nưc, yêu ch nghĩa xà hi.
b) Vc kiên thc: Bão đàm cho di tưng bi dưng nằm vng quan đicm
ca Đng, chinh sách, pháp lut cúa Nhà nưc vê quôc phng, an ninh; ngh
thut quân s Vit Nam; tinh hình, nhim v quc phòng, an ninh; khu vực
phòng th; phòng thú dãn s; kt hp phát triên kinh tê - xã hi vi tàng cưng,
cùng co quc phòng, an ninh; kết hp quc phòng, an ninh vi di ngoi.
c) vk nng: Bão dãni cho di tưng bồi dưng hiu bict và thc hiện
tốt nhiệm v quc phòng, an ninh nơi công tác, nai cư trú.
II. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG
1. Chương trinh, ni dung bi dưnj» kicn tliirc quc phòng và an
ninh cho ili (irnng I
a) Khi lưng kiến thc: 200 tiết (tương dương 25 ngày lãm việc).
b) Cau trúc chircmg trinh:
TT Ni (lung S tiết
1
uan điềm ca Đãng Cng sn Việt Nam v bào v T quc
trong nh hình mi
05
Đánh giá bài viết
1 216
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo