Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT chuẩn chương trình đào tạo giáo dục đại học

Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT

Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

Ngày 22/06/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

Cụ thể, đối với chương trình đào tạo đại học, thạc sĩ giữ nguyên khối lượng tín chỉ tối thiểu lần lượt là 120 tín chỉ, 60 tín chỉ; chương trình đào tạo tiến sĩ tối thiểu 90 tín chỉ với người có trình độ thạc sĩ, 120 tín chỉ với người có trình độ đại học thuộc cùng nhóm ngành. Đồng thời, bổ sung quy định về khối lượng tín chỉ tối thiểu đối với chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù trình độ bậc 7 là 150 tín chỉ.

Bên cạnh đó, chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù bậc 7 yêu cầu khối lượng thực tập 8 tín chỉ; giáo dục đại cương bắt buộc bao gồm các môn lý luận chính trị, pháp luật, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng-an ninh theo quy định hiện hành.

Ngoài ra, chuẩn chương trình đào tạo cho các ngành được xây dựng cho từng trình độ và theo từng lĩnh vực hoặc theo một số nhóm ngành phải đáp ứng yêu cầu sau đây: Phải căn cứ yêu cầu chung về công việc, vị trí việc làm tương lai của người tốt nghiệp các ngành đào tạo thuộc khối ngành; Có tham khảo, đối sánh với mô hình, chuẩn hoặc tiêu chuẩn đối với các chương trình đào tạo của các nước hoặc các tổ chức quốc tế liên quan;…

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 07/08/2021.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

ng
clro DUC
vA DAO
TAO
cgNG HoA
xA
ugr
cHU Ncnia
\{Er NAM
DQc
l$p -
Tg do -
H4nh
phfc
Se':
/l
I2I2vTT-BGDET
Hd
N)i,
ngdy 22
thdng
6 ndm 2021
THONG
TU
Quy
tlinh
vd
chuAn
chucrng
trinh
tlio t4o;
x6y
dgng, thAm
{Iinh
vir ban hinh
chuong
trinh
dio t4o
cic
trinh
tIQ
ctia
gir[o
dr;c dai hoc
Cdn cth LuQt
Gido duc ngdy
t4
thdng
6 ndm
20tg;
'
Cdn cfi LuQt
Gido d4c dqi
h7c
ngdy 18
thdng
6
ndm 2012;
Cdn
c{r Ludt
suo
d6i,
b6 sung
m/t
sd diiu
cila LuQt
Gido duc
dqi hoc
ngdy
l9
thdng
I I
ndm
2018;
Cdn c*
NShi
dinh
sd
6L/2017/ND-CP
ngdy 25
thdng
5 ndm
2017
ct)a
ch{nh
phfi
quy
dinh ch*c
ndng,
nhi€m
r,,,, quyin
hqn
vd
co
cau d
ch*c
cila 86
Gido dqc vd
Ddo
tao;
Cdn
cu NShi.dinh
sii
\41/2013/I{D-CP
ngdy
24
thdng
t0 ndm
2013
ct)a
Chinh
phil
quy
dinh
chi
tidt vd
hudng
din
thi hdnh
mlt s6
diiu
cila
Luqt
Gido duc
dai hgc,'
Cdn
cu Nshi
dinh
sd
gg/2019/ND-CP
ngdy
30 thdng
t2
ndm
2019
cila
Ch{nh phil
quy
dinh
chi tih
vd
hu6ng
ddn
thi
hdnh
mlt
s6 diiu
ct)a
LuQt
stha d6i,
bti sung
m\t
s6
diiu cila
LuQt
Gido duc
dsi hoc;
Theo
di ngh!
cila
Vq trudng
Vqt
Gido dqtc dgi
hgc,
BQ
trudng
BQ
Gido
duc vd
Ddo
tgo
ban
hdnh
Th6ng
ta
quy
dinh
vi
chudn
chaong
trinh
ddo tao;
xdy
dqng,
thiim
dinh vd
ban
hdnh
chuong
trinh
ddo
tao
cdc
trinh
d6
cila gido
d4c
dai
hqc.
Chuong
I
QUY
DINH
CHUNG
Didu
1. Phpm
vi tlidu
chinh
vn tl5i
tugmg
6p
dgng
1.
Th6ng
tu
ndy
quy
clinh
vd
chu6n
chucrng
trinh
ddo tao
c6c
trinh
clQ ctra
gi5o
dpc
dai hQc;
x0y
dung, thAm
dinh
vd
ban hdnh
chuAn
chucrng
trinh
ddo tpo
cho
c6c
linh
vgc
vd ngdnh
dio
tpo;
x6y
drmg,
thAm
dinh
vd
ban hdnh
chucrng
trinh
ddo t4o
c6c trinh
itQ cta
girio
duc
clpi hgc.
2. Th6ng
tu
ndy 5p
dpng
AOi
vOi
c6c
ccr
so
gi6o
dgc
dpi hgc,
co s<r
girio
dr,rc
kh6c
dugc
ph6p
ddo tpo
c6c trinh
d0 cira
gi6o
duc
dpi hgc,
viQn hdn
16m
vd
vien
do Thri
tudng
Chinh
phir
thdnh
lQp
theo quy
clinh
cira Ludt
Khoa
hoc
vd
COng
nghQ-iluqc
ph6p
ddo tpo
trinh
d0
ti6n
si
(sau
ddy
goi
chung
ld
co
scy ddo
tao)
vd
crlc t6
chric,
c6 nhdn
co
li6n
quan.
2
3.
Th6ng tu ndy
kh6ng
quy
dinh aOi
vOi
c6c
chucrng trinh
diro tpo do
co s0
diro tpo
nu6c ngodi c5p
bang t6t
nghiQp, bao
g6m
cA
chucrng trinh
1i6n k6t v6i
nu6c ngohi theo
quy
dinh
v6 hqp t6c, dAu
tu nu6c ngodi
trong linh
vgc
gi6o
dpc.
4.
C6c
chucrng trinh
ddro tpo thqc
hiQn theo
quy
dinh tai di6m
c,
kho6n 1,
Di6u 36Ludt Gi6o
dpc
dpi hgc
(d6
dugc
sua d6i, b6
sung
ndm.2O18)
phai
d6p
ring
ciic
quy
dinh
tpi Th6ng tu
nhy.
Di6u
2.
Gi
ithich ttr ngir
Trong Th6ng tu
ndy,
c6c tir
ngt dudi ddy dugc
hi6u nhu sau:
1.
Chucrng
trinh ddro
tpo fa
mQt hQ
th6ng
c6c
hopt AOng
gi6o
dpc, dlro
tpo
dugc thi6t
kC
vdr t6
chfc thuc
hi6n nhim
dpt
dugc c6c
muc ti6u ddo
t4o, hu6rng
tdi
A
^
-
t J r a
.
r r
r
.
r
^t
r +r
cdp
mot vdn bdng
gi6o
dgc dpi
hgc cho ngudi
hgc.
Chuong
trinh
diro t4o bao
g6m
muc ti6u,
kh6i luqng ki6n thirc, c6u
trirc, nQi dung,
phucrng
ph6p
vd
hinh thirc
d6nh
gi6
d6i
v6i m6n hgc, ngdnh hqc, trinh d0
ddo tpo, chuAn
dAu
ra
phu
hqp vdi
Khung trinh dQ
qu6c gia
ViQt
Nam.
2. Chu6n chucrng
trinh diro tpo ctra
mQt trinh dQ
gi6o
dpc
dpi hqc
ld nhimg
^;.
y6u
cAu chung, t6i
thi6u d6i v6i 6t ce chucrng
trinh diro
tpo ct;a cdc
ngdnh
(cdc
nh6m ngdnh, linh vgc) 6 trinh d0 d6; bao
g6m y6u
cAu
vd mpc ti6u, chuAn dAu
ra
(hay y6u
c6u dAu ra), chuAn dAu
vdo
(hay y6u
cAu dAu
vho), kfrOi
luqng hqc
tflp t6i
,
.;.
i , ,
'
thieu, cdu truc
vd nQi dung,
phucrng ph6p
gi6ng
dpy
vd d6nh
gi6
kdt
qui hgc tpp,
c6c di6u
ki6n thgc
hiQn
chucrng
trinh AC Uao
dim ch6t
lucr-ng ddo tpo.
3.
ChuAn
chucrng
trinh ddo tpo cira
mQt nghnh
(hoac
cua mQt
nhom ngdrnh,
m6t lInh vgc) o
mQt trinh dg
le nhirng
y6u
cAu chung,
tOi tni€u AOi
vOi tdt cir
chucrng
trinh ddo
tpo ctra nghnh d6
(hoac
nh6m ngdnh,
linh vgc d6),
phu
hqrp
v6i
chuAn
chuong trinh ddo
tpo trinh dQ tuong img.
4.
ChuAn dAu
ra ld
y6u
cAu cd.,
dpt vC
phAm
ch6t
vd
ndng lpc cira
nguoi hgc
sau khi
hodn
thdnh
mQt chuong trinh
dho tpo,
g6m
cA
yOu
cAu
tOi tfritlu
,O t itin
thfc,
k! n6ng,
mirc
d0
tp chti vd tr6ch
nhiQm ctra ngudi
hgc khi t6t
nghiQp.
5. ChuAn
dAu viro
(hay y6u
cAu dAu
vdo) cua
mQt
chucmg
trinh ddo
tpo
ldr
^
l i 1^
v
r r. ,
'
nhirng
yeu
cAu
t6i thi6u v6 trinh dQ, ndng lgc,
kinh nghiQm mir ngudi
hgc
c6n
c6
d6 theo
hoc
chucrng
trinh diro tpo.
6.
Chucmg
trinh dho tpo chuy6n sAu d{c tht trinh d0 bflc
7 li chucrng trinh clio
(.^x
t4o cua mQt so ngdnh chuy6n s6u d{c thir theo
quy
clinh cira Chinh
phu
vdi
y6u
c6u
nguoi
tot
nghi6p
dpt trinh dQ tucrng rmg bpc 7
theo Khung trinh clQ
qu6c gia
Vi€t
Nam; chucmg trinh
ddo
t4o chuyCn
s6u dflc tht]
trinh d0 bflc 8
lir
chucrng trinh
ddo t4o
cua
mdt
s6
ngdnh chuydn sdu d{c
thi
theo
quy
dinh cta Chinh
phri
v6i
y6u
cAu
ngudi t6t nghiQp dpt trinh
d6
tuong img b6c
8 theo Khung trinh clQ
qu6c
gia
ViQt
Nam.
7.
Chucrng
trinh dio tpo dinh hucrng nghiOn criu
c6 mpc tiOu vd
nQi dung
3
theo
huong
chuy6n
sdu
vA nguy6n
li,
li
thuytit
co
bdn trong
cric linh
vgc
khoa
hoc, ph6t
tri6n
c6c
c6ng
nghe
ngu6n
ldm
ndn
t6ng
di5
phat
trien
cric linh
vpc khoa
hoc
irng
dUng
vd
c6ng
nghe.
8.
Chucrng
trinh
ddo t4o
clinh huong
ring
dung
c6 muc
ti6u
vd nQi
dung theo
hu6ng ph6t
tri6n
k6t
qua
nghiCn
ciru co
b6n,
ung
dung
c6c
c6ng nghg
nguOn
thenh
citc
gihi
Ph6p
c6ng
nghe, quy
trinh
qudn
ly,
thi6t
k6
c6c
c6ng
cp hodn
chinh
phuc
vu nhu
cAu cla
dang
cia
con nguoi.
9.
Chuong
trinh
ddo
tpo
dinh
hudng
ngh6
nghiQp
c6 muc
ti6u
vd nQi
dung
theo
hudngtrangbi
nhirng
ki6n
thric
vd k!
ndng
chuy€n
s6ir,
ph5t
tri€n
nang
luc
ldm
vi€c
gin
vdi
m6t
nh6m
chirc
danh ngh€
nghiCp
cp th6.
10.
Linh
vr,rc
ddo
tao
ld
tflp
hqp
mQt
s6 nhom
ngdnh
ddo
tpo
co
nhirng
d6c
di6m
chung
vA
chuy6n
m6n
ho{c
ngh6
nghiQp,
tucmg
ring
vdi Danh
mpc giiio
dpc,
ddo
t4o
c6p
II
thuQc
Danh
muc giiio
dpc,
ddo tao
cira ne
ttrOng gi6o
dpc
qJO.
d6n
I 1.
Nhom
ngdnh
ddo tao
ld
tpp
hqp
m6t
s6 ngdnh
ddo
t4o
co nhirng
d6c
di6m
chung
vd
chuycn
mon,
tucrng
irng
v6i
Danh
muc
gi6o
dpc,
ddo
tpo
.ip ru
thuQc
Danh
mpc
gi6o
duc,
dio t4o
cira hQ
th6ng
gi6o
dpc
qu6c
d6n.
12.
M6n
hgc,
hsc
phAn
(sau
d0y
ggi
chung
ld
hoc
phAn)
ld
m6t
tpp
hqp
hopt
it0ng gi6ng
day
vd
hoc
t6p
dugc
tni6t
t<tf
nhim
thuc
hiQn
m6t
s6
muc
ti€u
hgc
tpp
cp th6,
trang
bi cho
nguoi
hgc
nhirng
ki6n
thfc,
k!
nang
thu6c
m6t pham
vi
chuy€n
m6n
hgp
trong
chuong
trinh
ddo tpo.
MQt
hqc phAn
th6ng
thuong
duoc
t6
chric
gi6ng
day,
hgc
tpp
trong
mQt
hgc
kj,.
13.
Thdnh
phAn
cira
mdt
chucrng
trinh
ddo
t4o
ld
mQt
nh6m
hgc
phin
vit
circ
hoat
d6ng
hgc
tpp,
nghiCn
ciru khSc
co
d{c
cli6m
chung
vd
chuyen
m6n;
c6
vai trd
16
n6t
trong
thgc
hiQn
m6t
nh6m
mpc
ti€u
vd
y6u
c6u clAu
ra
cta
chucrng
trinh
dio
tao-
Chc
thdnh phAn
ducvc
sir
dung
OC ttri6t
k€
c6u
truc
t6ng
thi5
cua
chucrng
trinh
ddo
tpo,
nhu
gi6o
duc
dai
cucrng,
khoa
hgc
co
b6n,
co
so
vd
cot
loi
ngdnh,
thuc
tdp
vd
tr6i
nghiQm,
nghicn
cuu khoa
hgc
vd
c6c
thdnh phAn
kh6c.
Di6u
3.
Mgc
dich
ban
hinh
chu6n
chuong
trinh
tlio
t?o
1.
ChuAn
chucrng
trinh
ddo
tpo
ld
cin
cf
d6:
a)
B0
Girio
dqc
vd
Ddo
tao
ban
hdnh
c6c
quy
clinh
v€
mo
ngdnh
ddo
tao,
x6c
clinh
chi ti6u
tuyr5n
sinh
vd td
chric
tuy6n
sinh,
t6
chuc
vd
qu6n
lj,ddo
tao,
li6n
th6ng
trong
ddo
tpo,
c6c ti6u
chuAn
d6nh
gi6
vdkiCm
rlfnh
chuong
trinh
ddo tpo;
b)
co
scv
ddo
tao
xdy
d\mg,
thAm
dinh,
ban
hdnh,
thuc
hiQn,
d6nh
gi6
vit
chi
ti6n
chuong
trinh
ddo
tao;
xdy
dpg
cilc
quy
tlinh
vC tuy6n
sinh,
iO
.nfrc
vd
qu6n
l;i
ddo
tao,
cong
nhQn
vd
chuy6n
doi
tin
chi
cho
ngudi
hgc,
c6ng
nhpn
chucrng
trinh
ddo tao
c:&;a
cic
co
s0
ddo
tpo
kh6c;
thuc
hi6n
trdch
nhiQm
giii
trinh
v6
ch6t
lugng
chucrng
trinh
ddo
tpo;
c)
C6c
co
quan
qu6n
l1i
nhd
nudc
co thAm
quyiin
thanh
tra,
ki6m
tra
vd
Đánh giá bài viết
1 344

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo