Thông tư 15/2019/TT-BTNMT

Thông tư số 15/2019/TT-BTNMT

Thông tư 15/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen để nghiên cứu vì mục đích thương mại, phát triển sản phẩm thương mại.

Ngày 11/9/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 15/2019/TT-BTNMT quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen để nghiên cứu vì mục đích thương mại, phát triển sản phẩm thương mại. Theo đó, Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen để nghiên cứu vì mục đích thương mại, phát triển sản phẩm thương mại do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định thành lập đối với từng hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen để nghiên cứu vì mục đích thương mại, phát triển sản phẩm thương mại theo mẫu.

Tóm tắt nội dung Thông tư 15/2019/TT-BTNMT

Hội đồng thẩm định HS đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen gồm 07 - 09 người.

Hội đồng có số lượng thành viên từ 07 – 09 người, tổng số thành viên phải là số lẻ, trong đó: Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc lãnh đạo của Cơ quan thường trực thẩm định; Phó Chủ tịch Hội đồng và Ủy viên thư ký là các công chức của Cơ quan thường trực thẩm định.

Cuộc họp Hội đồng được tiến hành khi đáp ứng đồng thời các yêu cầu sau đây:

Thứ nhất, có sự tham dự của Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng khi được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền điều hành cuộc họp trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng vắng mặt.

Thứ hai, có sự tham gia của ít nhất hai phần ba tổng số Ủy viên Hội đồng theo quyết định thành lập và có ít nhất 01 Ủy viên phản biện.

Thứ ba, có sự tham gia của đại diện có thẩm quyền của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen hoặc người được ủy nhiệm bằng văn bản.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 28/10/2019.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯNG CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
_ Độc lập - Tự do - Hạnh pc
S: 1 5 /2019/TT-BTNMT
----
--------
:
-------
:
-------
Ni, ngày 11 tháng 9 năm 2019
THÔNG TƯ
Quy định v tổ chức hoạt động của Hi đồng thẩm định hồ sơ đề nghị
cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen để nghn cứu vì mục đích tơng mại,
phát triển sản phẩm thương mại
Căn c Lut Đa dạng sinh học s 20/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn c Ngh định s 59/2017/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2017 của
Chính ph v quản lý tiếp cận nguồn gen chia sẻ lợi ích từ việc s dụng
nguồn gen;
Căn c Ngh định s 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của
Chính ph quy định chc năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Bộ
Tài ngun và Môi trường;
Theo đ nghcủa Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trưng và V trưng V
Pháp chế;
Bộ trưởng B Tài nguyên Môi trường ban hành Thông tư quy định về tổ
chức và hoạt đng của Hội đng tham định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận
nguồn gen để nghiên cứu vì mục đích thương mại, phát triển sản pham thương mi,
Cơng I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư y quy định chi tiết khon 5 Điều 13 Nghđịnh số 59/2017/NĐ-
CP ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Chính ph vqun tiếp cận ngun gen và
chia sẻ lợi ích t vic sdng nguồn gen thuộc thm quyền cấp phép ca Bộ Tài
nguyên và Môi trường.
Điều 2. Đi ợng áp dụng
Thông tưy áp dụng đối với quan quản nhà ớc về môi trường, đa
dạng sinh học và tổ chức, nhân hoạt động ln quan đến thm đnh hồ
đề nghcấp Giấy phép tiếp cn nguồn gen để nghn cứu vì mục đích tơng
mại, phát trin sản phm thương mại.
Điều 3. Chức năng, nhiệm vvà quyền hạn của Hi đồng thẩm định hồ
đề ngh cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen để nghiên cứu vì mục đích
thương mại, phát triển sản phẩm thương mại
1. Hội đồng thm đnh hồ đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen để
nghn cu vì mục đích thương mại, phát triển sản phm thương mại (sau đây
gọi là Hội đồng) do Bộ tng Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định thành
lập đối với tng hồ đề nghị cấp Giấy pp tiếp cn nguồn gen để nghn cứu
mục đích thương mại, pt trin sản phm thương mại theo mu quy định tại
Ph lục số 01 ban hành kèm theo Thông này.
2. Hi đồng chức năng tư vn cho Bộ trưng B i nguyên và Môi
trường v việc xem xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy pp tiếp cận ngun gen để
nghn cu vì mục đích thương mại, phát triển sản phm thương mại (sau đây
gọi là Hồ ).
3. Các hot động ca Hội đồng thc hiện thông qua quan tng trực
thm định Hồ đề nghcấp Giấy pp tiếp cận nguồn gen để nghiên cứu
mục đích thương mại, phát trin sản phm thương mại (sau đây gọi Cơ quan
thường trực thm định). Trách nhim ca Cơ quan thưng trực thm đnh quy
định tại Điều 9 Thông tư này.
4. Hội đồng quyền u cầu quan thường trực thẩm định cung cấp
thông tin, tài liệu và nhng vn đề ln quan đến Hồ sơ để nghn cứu, thm định.
5. Thành viên Hi đồng hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, được ng
thù lao theo quy định ca pháp luật hiện hành.
6. Hi đồng t giải thể sau khi hoàn thành nhiệm v.
Điều 4. Nguyên tắc làm vic của Hi đồng
1. Hi đng m việc theo ngun tắc thảo lun tập thể, công khai, biểu
quyết và quyết đnh theo đa s.
2. Ý kiến của tng thành viên Hi đồng và ý kiến thm định của Hội đồ ng
được th hiện trong biên bản cuộc họp Hội đồng theo mẫu quy định tại Ph lục
số 02 bannh kèm theo Thông tư này.
3. Hi đồng kết lun theo 01 trong 03 mức đ:
a) Đng ý thông qua: khi ít nhất hai phn ba thành vn Hi đồng
phiếu đánh g đồng ý tng qua, trong đó phải ít nhất 01 Ủy vn Phn biện;
b) Đng ý thông qua vi điu kiện phải chỉnh sửa, bổ sung: khi ít nhất
hai phần ba số tnh viên Hi đồng phiếu đánh g đồng ý thông qua hoặc
đồng ý thông qua với điều kiện phi chỉnh sửa, bsung, trong đó phải ít nhất
01 y vn Phản biện;
c) Không đồng ý thông qua: khi trên một phn ba số thành viên Hội
đồng phiếu đánh g không đồng ý thông qua hoặc c02 y viên Phản biện
phiếu đánh giá kng đồng ý thông qua.
2
Cơng II
CƠ CU TỔ CHC VÀ HOT ĐNG CỦA HI ĐNG
Điều 5. Cơ cấu tổ chức của Hi đồng
Hội đồng số lượng thành viên từ 07 đến 09 người, tổng s tnh viên phải
s lẻ, trong đó:
1. Chtịch Hội đồng là l ãnh đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc l ãnh
đạo của Cơ quan thường trực thẩm định.
2. Phó chtịch Hội đồng và y viên thư ký là các công chc của quan
thường trực thẩm định.
3. Các Ủy vn gồm đại diện của Bộ Nông nghiệp và Pt triển nông thôn; c
Bộ liên quan; y ban nn dân cấp tỉnh nơi diễn ra hoạt động tiếp cận nguồn
gen và các chuyên gia, cán bộ khoa học có chuyên môn phù hp.
Điều . Trách nhiệm, quyền hạn của các thành vn Hi đồng
1. y viên Hội đồng:
a) Xem xét nghn cứu, đánh giá nội dung hồ sơ và các i liu ln quan do
quan thưng trc thm định cung cấp;
b) Tham gia các cuộc họp của Hội đồng, trường hợp không tham dự cuộc họp
Hội đồng, trách nhiệm gửi bản nhận xét đối với Hồ sơ cho quan thường trực
thẩm định trước khi cuộc họp được tiến hành ít nhất 01 ngày m việc;
c) Viết bn nhận xét và điền phiếu đánh g theo mẫu quy đnh tại Ph lục
số 03 và Ph lục số 04 ban nh kèm theo Thông tư này; trình bày bn nhnt
tại cuộc họp của Hi đồng;
d) ý kiến tham gia tại cuộc họp Hi đồng; bảo lưu ý kiến trong trưng
hợp ý kiến khác vi kết luận ca Hội đồng;
đ) Viết nhnt về Hồ đã được chnh sửa, bổ sung sau cuộc họp ca Hội
đồng khi yêu cu bằng văn bn ca Cơ quan thưng trực thm định;
e) Tham gia các hoạt đng liên quan đến hoạt động của Hội đồng khi
Ch tịch Hội đng hoặc Cơ quan thường trực thm địnhu cầu;
g) Chịu tch nhiệm trước quan thường trực thm định và tc pháp
luật vcác ý kiến nhận xét, đánh g đối với Hsơ và những nội dung ng việc
được phân công trong quá trình thm định; đảm bảo các quy định v bảo mật
thông tin trong Hồ sơ, q tnh thm định theo quy định ca pháp luật và
nộp lại các i liệu này khi yêu cu ca Cơ quan thưng trực thm đnh sau
khi hoàn thành nhiệm vụ.
2. Chủ tịch Hội đồng:
Ngoài tch nhiệm và quyền hn ca Ủy vn Hi đng quy định tại Khoản
1 Điều này, Ch tịch Hi đồng n tch nhiệm và quyền hn sau đây:
3
Đánh giá bài viết
1 23
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo