Thông tư 10/2018/TT-BCT

Thông tư 10/2018/TT-BCT - Hướng dẫn Nghị định 40/2018/NĐ-CP quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Thông tư này quy định về khung chương trình đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp.

Thuộc tính văn bản: Thông tư 10/2018/TT-BCT

Số hiệu10/2018/TT-BCT
Loại văn bảnThông tư
Lĩnh vực, ngànhThương mại
Nơi ban hànhBộ Công thương
Người kýTrần Tuấn Anh
Ngày ban hành24/05/2018
Ngày hiệu lực15/07/2018
BỘ CÔNG THƯƠNG
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 10/2018/TT-BCT
Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2018
THÔNG
QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 40/2018/NĐ-CP NGÀY 12
THÁNG 03 NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO
PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP
Căn cứ Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản hoạt
động kinh doanh theo phương thức đa cấp;
Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ v chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cạnh tranh Bảo vệ người tiêu dùng;
Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông quy định chi tiết một số điều của Nghị định số
40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản hoạt động kinh doanh theo
phương thức đa cấp.
Điều 1.Phạm vi điều chỉnh
Thông này quy định về khung chương trình đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp; việc
kiểm tra, cấp, thu hồi xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông này áp dụng đối với sở đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp, doanh nghiệp
bán hàng đa cấp, người nhu cầu kiểm tra, c nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp tổ
chức, nhân khác liên quan.
Điều 3. Khung chương trình đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp
Khung chương trình đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp (sau đây gọi chương trình
đào tạo) do sở đào tạo kiến thức pháp luật về n hàng đa cấp ban hành phải đảm bảo các nội
dung sau đây:
1. Thời lượng đào tạo: tối thiểu 08tiếng;
2. Khung chương trình đào tạo kiến thức pháp luật về bán ng đa cấp được quy định theo mẫu tại
Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 4. Mẫu đơn đề nghị kiểm tra, xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp
Đơn đề nghị kiểm tra, c nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp được thực hiện theo mẫu tại
Phụ lục 2ban hành m theo Thông này.
Điều 5. Quy trình tổ chức kiểm tra kiến thức pháp luật bán hàng đa cấp
Cục Cạnh tranh Bảo vệ người tiêu dùng tổ chức hoặc ủy quyền bằng văn bản cho sở đào tạo
kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp tổ chức đợt kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp
theo quy trình như sau:
1. Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ đăng kiểm tra, xác nhận kiến thức pháp luật bán hàng
đa cấp theo quy định tại khoản 1 Điều 39 Ngh định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018
của Chính phủ về quản hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.
2. Lên kế hoạch về thời gian, địa điểm, phương thức kiểm tra.
3. Thông báo kế hoạch kiểm tra.
4. Tổ chức kiểm tra.
5. Đánh giá kết quả kiểm tra.
6. Thông báo kết quả kiểm tra.
Điều 6.Hình thức kiểm tra đánh giá kết quả kiểm tra
1. Bài kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp được thực hiện dưới hình thức tự luận hoặc
trắc nghiệm trong thời gian tối thiểu 60 phút.
2. Điểm kiểm tra được chấm theo thang điểm 100, bài thi dưới 90 điểm đối với hình thức thi trắc
nghiệm dưới 75 điểm đối với hình thức thi tự luận không đạt u cầu.
Điều 7. Xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp
1. Xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp được thực hiện theo mẫu tại Phụ lục 3 ban
hành kèm theo Thông này cho những người đạt yêu cầu theo quy định tại khoản 2 Điều 39 Nghị
định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản hoạt động kinh
doanh theo phương thức đa cấp.
2. Trường hợp giấy xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp bị mất, bị rách hoặc bị tiêu
hủy, Cục Cạnh tranh Bảo vệ người tiêu dùng cấp lại xác nhận đã được cấp người đề nghị cấp
lại không phải hoàn thành lại khóa đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp.
Điều 8. Thu hồi xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp
1. Cục Cạnh tranh Bảo vệ người tiêu dùng thu hồi xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa
cấp trong trường hợp sau:
a) Phát hiện hồ đăng kiểm tra của người được cấp xác nhận thông tin gian dối;
b) Doanh nghiệp bán ng đa cấp chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp;
c) Người được cấp xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp chấm dứt hợp đồng lao động
hoặc đào tạo với doanh nghiệp n hàng đa cấp. Doanh nghiệp bán hàng đa cấp trách nhiệm
thông báo cho Cục Cạnh tranh Bảo vệ người tiêu dùng khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc
hợp đồng đào tạo với người được cấp xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp.
2. Trình tự, thủ tục thu hồi xác nhận kiến thức pháp luật về bán ng đa cấp:
a) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi xảy ra c trường hợp quy định tại khoản 1 Điều y,
Cục Cạnh tranh Bảo vệ người tiêu dùng ban hành gửi quyết định thu hồi Xác nhận kiến thức
pháp luật về bán hàng đa cấp tới doanh nghiệp. Xác nhận kiến thức pháp luật về bán ng đa cấp
chấm dứt hiệu lực kể từ ngày Cục Cạnh tranh Bảo vệ người tiêu dùng ban hành quyết định thu
hồi.
b) Cục Cạnh tranh Bảo vệ người tiêu dùng trách nhiệm công bố trên trang thông tin điện tử
của Cục Cạnh tranh Bảo vệ người tiêu dùng Bộ Công Thương việc thu hồi xác nhận kiến
thức pháp luật về bán hàng đa cấp của từng doanh nghiệp bán hàng đa cấp.
Điều 9. Hiệu lực thi hành
1. Thông này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 7 năm 2018.
Đánh giá bài viết
1 110
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo