Thông tư 01/2023/TT-TANDTC quy định về điều kiện bổ nhiệm Hòa giải viên của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Ngày 09/3/2023, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Thông tư 01/2023/TT-TANDTC quy định chi tiết về điều kiện bổ nhiệm Hòa giải viên của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Theo đó, người được bổ nhiệm làm Hòa giải viên phải có hiểu biết về phong tục tập quán, có uy tín trong cộng đồng dân cư, cụ thể là người hiểu biết về văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán, dân tộc, có mối liên hệ chặt chẽ và có ảnh hưởng trong dòng họ, dân tộc và cộng đồng dân cư...

Thông tư 01 2023 TANDTC

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Số: 01/2023/TT-TANDTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2023

THÔNG TƯ
Quy định chi tiết về điều kiện b nhiệm Hòa giải viên của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

_______________________________

Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân ngày 24 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; được sửa đi, b sung ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án ngày 16 th á ng 6 năm 2020;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản l ý khoa học Tòa án nhân dân tối cao;

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành Thông tư quy định chi tiết về điều kiện bổ nhiệm Hòa giải viên của Luật Hòa giải, đi thoại tại Tòa án.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định chi tiết về điều kiện bổ nhiệm Hòa giải viên theo quy định tại Điều 10 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người được đề nghị bổ nhiệm Hòa giải viên.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 3. Xác định chuyên gia, nhà chuyên môn khác quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Chuyên gia, nhà chuyên môn khác là người được đào tạo chuyên sâu, có kỹ năng thực hành công việc, có kinh nghiệm thực tiễn, lý luận chuyên sâu về một lĩnh vực cụ thể.

Ví dụ: chuyên gia tâm lý học, chuyên gia tài chính, chuyên gia sở hữu trí tuệ,...

Điều 4. Xác định người có hiểu biết về phong tục tập quán, có uy tín trong cộng đồng dân cư quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Người có hiểu biết về phong tục tập quán, có uy tín trong cộng đồng dân cư là người hiểu biết về văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán, dân tộc; có mối liên hệ chặt chẽ và có ảnh hưởng trong dòng họ, dân tộc và cộng đồng dân cư; có khả năng quy tụ, tập hợp đồng bào trong phạm vi nhất định, được người dân trong cộng đồng tín nhiệm, tin tưởng, nghe và làm theo.

Ví dụ: già làng, trưởng bản,... tại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số là người có uy tín, có hiểu biết phong tục tập quán trong cộng đồng dân cư.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2023.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc đề xuất, kiến nghị, đề nghị phản ánh về Tòa án nhân dân tối cao (qua Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học) đ ể có hướng dẫn kịp thời. Việc sửa đổi bổ sung Thông tư này do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;

- Ủy ban Tư pháp của Quốc hội;

- Ủy ban Xã hội của Quốc hội;

- Ban Dân nguyện của UBTVQH;

- Ban Nội chính Trung ương;

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Chính phủ 02 bản (để đăng Công báo);

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Bộ Tư pháp;

- TAND và TAQS các cấp;

- Thành viên HDTP TANDTC;

- Các đơn vị thuộc TANDTC;

- Cổng TTĐT TANDTC (để đăng tải);

- Lưu: VT, Vụ PC&QLKH TANDTC.

CHÁNH ÁN

Nguyễn Hòa Bình

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Dịch vụ pháp lý được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
Thuộc tính văn bản
Cơ quan ban hành:Toà án nhân dân tối caoNgười ký:Nguyễn Hòa Bình
Số hiệu:01/2023/TT-TANDTCLĩnh vực:Pháp lý
Ngày ban hành:09/03/2023Ngày hiệu lực:25/04/2023
Loại văn bản:Thông tưNgày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:Còn hiệu lực
Đánh giá bài viết
1 11
0 Bình luận
Sắp xếp theo