Quyết định 5388/QĐ-UBND Hà Nội 2019

Quyết định số 5388/QĐ-UBND 2019

Quyết định 5388/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Tóm tắt nội dung Quyết định 5388/QĐ-UBND Hà Nội

Theo đó, phê duyệt kèm theo Quyết định này 97 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Trong đó có 62 quy trình nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo; 30 quy trình nội bộ thuộc UBND cấp huyện, 05 quy trình thuộc UBND cấp xã.

UBND thành phố giao Văn phòng UBND thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị có liên quan, căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử giải quyết các TTHC tại phần mềm của hệ thống thông tin một cửa điện tử của thành phố theo quy định.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ NỘI
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T do - Hạnh phúc
---------------
Số: 5388/QĐ-UBND
Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2019
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC
HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI
QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NỘI
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện chế
một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông s 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ ớng
dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính
phủ về thực hiện chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tại T trình số 3260/TTr-SGDĐT ngày
31/7/2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 97 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục
hành chính (TTHC) lĩnh vực giáo dục đào tạo. Trong đó có 62 quy trình nội bộ thuộc
thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục Đào tạo; 30 quy trình nội bộ thuộc UBND cấp
huyện, 05 quy trình thuộc UBND cấp (chi tiết tại phụ lục số I, II).
Điều 2. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố chủ trì, phối hợp với S Giáo dục
Đào tạo các quan, đơn vị liên quan, căn c Quyết định này xây dựng quy trình điện
tử giải quyết các TTHC tại phần mềm của hệ thống thông tin một cửa điện tử của Thành
phố theo quy định.
Điều 3. Quyết định này hiệu lực từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các
Ban, Ngành thuộc Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị các tổ
chức, nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Giáo dục Đào tạo;
- Thường trực: TU, HĐND thành phố;
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- VP UBTP: CVP, PVP L.T Lực; các phòng:
TKBT, KSTTHC, HC-TC;
- Cổng Giao tiếp điện tử Thành phố;
- Trung tâm Tin học-Công báo TP;
- Lưu: VT, SGDĐT, KSTTHC.
FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
Đánh giá bài viết
1 55

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo