Quyết định 5188/QĐ-BYT Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám chữa bệnh

Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám chữa bệnh

Quyết định 5188/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Ngày 14/12/2020, Bộ Y tế đã ra Quyết định 5188/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Cụ thể, người không có triệu chứng hô hấp nên tránh tụ tập và thường xuyên đến nơi đông đúc; Duy trì khoảng cách ít nhất 2 m với bất kỳ người nào có triệu chứng hô hấp (ví dụ: ho, hắt hơi). Nếu ho hoặc hắt hơi che mũi và miệng bằng khuỷu tay gấp hoặc khăn giấy, vứt bỏ khăn giấy ngay sau khi sử dụng và thực hiện vệ sinh tay; Hạn chế không chạm tay vào mắt, mũi và miệng…

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng hướng dẫn phòng ngừa lây truyền qua đường giọt bắn cần chú ý các điểm sau:

Thứ nhất, cho người bệnh nằm phòng cách ly riêng. Nếu không có phòng riêng, xếp người bệnh ở cùng phòng với người bệnh nhiễm cùng tác nhân gây bệnh nhưng phải giữ khoảng cách tối thiểu 2 m.

Thứ hai, hạn chế tối đa vận chuyển người bệnh ra ngoài buồng cách ly, nếu cần phải vận chuyển thì phải cho người bệnh mang khẩu trang y tế, sử dụng lối đi riêng để vận chuyển người bệnh nhằm tránh lây nhiễm cho nhân viên y tế, người bệnh khác và người khác...

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Y tế sức khỏe được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

1
Ộ  
Ớ Ẫ
Õ  Ể   Ễ -COV-2
  Ở  ỆỮ Ệ
 Q  Q-T  /12  
Hà Nội, tháng 12/2020
2
MC LC
Các t viết tt............................................................................................................. 3
Gii thích t ng ........................................................................................................ 4
Nguyên tc và bin pháp kim soát lây nhim SARS-CoV-2 .................................. 6
Phân lung, tiếp nhn, sàng lc cách ly ngƣời nhim hoc nghi ng nhim
SARS-CoV-2 ........................................................................................................... 15
Thiết lp khu vc, bung cách ly ............................................................................ 24
S dụng phƣơng tiện phòng h cá nhân .................................................................. 29
V sinh tay ............................................................................................................... 40
X lý dng c .......................................................................................................... 44
X lý dng c ăn uống ............................................................................................ 52
X lý đồ vi ............................................................................................................. 54
V sinh kh khun b mặt môi trƣng .................................................................... 57
V sinh kh khuẩn phƣơng tiện vn chuyn ngƣời nhim hoc nghi nhim SARS-
CoV-2 ...................................................................................................................... 63
Ly, bo quản, đóng gói và vận chuyn bnh phm ............................................... 66
Phòng nga lây nhim SARS-CoV-2 ti khoa vi sinh, khoa xét nghim ............... 76
Phòng và kim soát lây nhim SARS-CoV-2 ngƣời bnh thn nhân to ............ 80
X lý thi hài ngƣời nhim hoc nghi ng nhim SARS-CoV-2 ............................. 90
Hƣớng dn phòng nga lây nhim SARS-CoV-2 cho ngƣời nhà và khách thăm .. 95
Phòng nga lây nhim SARS-CoV-2 nhân viên y tế ........................................... 98
Phòng kim soát COVID-19 tại các đơn vị dinh ng cung cp dch v ăn
ung ....................................................................................................................... 103
Kim soát thông khí ti khu vực thăm khám, điều tr ngƣời bnh COVID-19 .... 107
X lý cht thi ....................................................................................................... 111
Phòng nga lây nhim SARS-CoV-2 trong chẩn đoán hình ảnh thăm chức
ng ................................................................................................................... 114
Phụ lục ................................................................................................................... 118
Đánh giá bài viết
1 702
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo