Quyết định 38/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Quyết định 38/2012/QĐ-UBND về đặt tên cho cầu đường bộ qua sông Hương của tỉnh Thừa Thiên Huế.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-----------

Số: 38/2012/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------------

Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐẶT TÊN CHO CẦU ĐƯỜNG BỘ QUA SÔNG HƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hoá Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về việc Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đặt tên cho cầu đường bộ qua sông Hương;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc Sở Giao thông Vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đặt tên cho cầu đường bộ qua sông Hương (nối từ đường Lê Duẩn sang đường Bùi Thị Xuân - thành phố Huế) là cầu Dã Viên.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Huế và các cơ quan liên quan tổ chức khảo sát để cắm bảng tên cầu tại địa điểm phù hợp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Giao thông Vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

Ngô Hòa

Đánh giá bài viết
1 44
0 Bình luận
Sắp xếp theo