Quyết định 1268/QĐ-TTg 2019

Quyết định số 1268/QĐ-TTg

Quyết định 1268/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án hoàn thiện pháp luật về hợp đồng và giải quyết tranh chấp hợp đồng bằng phương thức trọng tài thương mại, hòa giải thương mại.

Ngày 02/10/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1268/QĐ-TTg phê duyệt Đề án hoàn thiện pháp luật về hợp đồng và giải quyết tranh chấp hợp đồng bằng phương thức trọng tài thương mại, hòa giải thương mại. Mục tiêu cụ thể của Đề án xác định những hạn chế, bất cập, chồng chéo và những vấn đề chưa có quy định của pháp luật điều chỉnh hoặc quy định chưa rõ cần ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện của pháp luật về hợp đồng và pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng bằng phương thức trọng tài thương mại, hòa giải tương mại; đồng thời phân công trách nhiệm cụ thể cho các Bộ, ngành thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ.

Tóm tắt nội dung Quyết định 1268/QĐ-TTg

Năm 2019, nâng xếp hạng chỉ số Giải quyết tranh chấp hợp đồng lên 3 bậc

Nhiệm vụ nổi bật của Đề án là cải thiện chỉ số giải quyết tranh chấp hợp đồng. Nhiệm vụ này giao Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao thực hiện. Cụ thể: Nâng xếp hạng chỉ số Giải quyết tranh chấp hợp đồng lên 08-12 bậc; năm 2019 ít nhất 03 bậc. Thời gian hoàn thành nhiệm vụ vào tháng 12/2021.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 02/10/2019.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Thương mại được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Ký bởi: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn
Cơ quan: Văn phòng Chính phủ
Thời gian ký: 03.10.2019 16:36:35 +07:00
Đánh giá bài viết
1 28

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo