Thông tư 11/2019/TT-BNV

Thông tư 11/2019/TT-BNV

Thông tư 11/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.

Ngày 30/9/2019, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 11/2019/TT-BNV về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.Theo đó, Bộ Nội vụ bãi bỏ 21 văn bản quy phạm pháp luật. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung sau đây để nắm được danh mục văn bản quy phạm pháp luật bị bãi bỏ năm 2019 do Bộ nội vụ ban hành.

Tóm tắt nội dung Thông tư 11/2019/TT-BNV

Bộ Nội vụ bãi bỏ 21 văn bản quy phạm pháp luật

- Thông tư 832/TCCP-ĐP hướng dẫn giải quyết tranh chấp đất đai có liên quan đến địa giới hành chính các cấp trong tổ chức thực hiện Chỉ thị 364-CT ngày 06/11/1991 của Hội đồng Bộ trưởng;

- Thông tư 252/TCCP.TC hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 254 ngày 16/5/1994 của Thủ tướng Chính phủ;

- Thông tư 22/2003/TT-BNV hướng dẫn việc bổ nhiệm và miễn nhiệm các ngạch Giáo sư, Phó giáo sư trong các cơ sở giáo dục đại học và sau đại học công lập;

- Thông tư 89/2003/TT-BNV hướng dẫn thực hiện về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước;

- Thông tư 07/2006/TT-BNV hướng dẫn việc xây dựng và thực hiện chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;

- Thông tư 09/2010/TT-BNV ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ…

- Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/11/2019.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Hành chính được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

B NI V
CNG HÒA HI CH NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T do - Hạnh phúc
S: 1 1 /2019/TT-BNV Hà Nội, ngày oo tháng 9 năm 2019
THÔNG TƯ
i bmột số n bản quy phạm pháp luật
do Bộ tởng Bộ Nội vban nh
Căn c Lut Ban hành văn bản quy phm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm
2015;
Căn c Ngh định s 34/2016/NĐ-CP ny 14 tng 5 năm 2016 của Chính
ph quy định chi tiết một s điều biện pháp thi nh Lut Ban nh văn bản quy
phm pháp luật;
Căn c Ngh định s 34/2017/NĐ-CP ny 0S tháng 4 năm 2017 của Chính
ph quy định chức năng, nhiệm v, quyền hạn cơ cấu tổ chức của B Ni vụ;
Theo đề nghị của V tng V Pháp chế;
B tng BNi vụ ban hành Thông tư bãi bỏ mt s văn bản quy phm
pháp luật do Btrưởng Bộ Ni vụ ban hành.
Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật
Bãi bỏ toàn bộ các văn bn quy phm pháp lut do Bộ trưởng Bộ Ni v ban
hành sau đây:
1. Thông tư số 832/TCCP-ĐP ny 25 tháng 10 năm 1993 ca Btrưởng -
Tng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phhướng dẫn giải quyết tranh chấp đất đai
ln quan đến địa giới hành cnh các cấp trong tổ chức thực hiện Chth364-CT
ngày 06 tng 11 m 1991 của Hi đồng Bộ trưởng giải quyết những tranh chấp
đất đai liên quan đến đa giới nh chính tỉnh, huyện, .
2. Tng tư số 252/TCCP.TC ny 20 tháng 11 năm 1995 của Bộ trưởng-
Tng Ban Tổ chức - n bộ Chính ph hướng dẫn thc hiện Chỉ thị s254 ngày
16 tháng 5 năm 1994 của Thủ ng Chính ph về việc các cấp chính quyền hỗ trợ,
tạo điều kin để nâng cao hiệu quả hoạt động ca Hội ch thập đỏ Việt Nam.
3. Thông tư số 151-TCCP/TC ngày 04 tháng 8m 1997 ca Bộ trưởng-
Tng Ban Tổ chức - n bộ Cnh phớng dẫn v công tác tổ chức và tiền
ơng của Ban quảnkhu ng nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.
4. Thông tư số 22/2003/TT-BNV ngày 15 tng 5 năm 2003 của Btrưởng
Bộ Ni v hướng dẫn việc bổ nhiệm và miễn nhim các ngạch Giáo , Pgiáo
trong các sở giáo dục đại học và sau đại học ng lập.
5. Tng tư số 89/2003/TT-BNV ny 24 tng 12 năm 2003 ca Bộ trưởng
Bộ Ni v về việc hướng dẫn thực hiện về phân cấp qun biên chế hành chính, sự
nghiệp nhà nước.
6. Thông tư số 05/2006/TT-BNV ny 30 tng 5 năm 2006 ca Bộ trưởng
Bộ Ni v hướng dẫn thực hin mt s điều quy định tại Nghị định s
159/2005/NĐ-CP ngày 27 tng 12 năm 2005 ca Chính ph v phân loại đơn vị
hành chính xã, phường, thị trấn.
7. Tng tư số 07/2006/TT-BNV ngày 01 tng 12 năm 2006 của Btrưởng
Bộ Ni v hướng dẫn việc y dựng và thực hiện chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,
ng chức.
8. Thông tư số 05/2007/TT-BNV ny 21 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng
Bộ Ni v hướng dẫn thực hiện một số điều quy định ti Nghđịnh số 15/2007/NĐ-
CP ny 26 tng 01 năm 2007 của Cnh ph về phân loại đơn vhành chính cấp
tỉnh và cấp huyện.
9. Thông tư số 09/2010/TT-BNV ny 11 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng
Bộ Ni v ban nh tu chuẩn nghiệp v các ngạch công chức chuyên ngành kế
toán, thuế, hải quan, d trữ.
10. Thông tư số 02/2012/TT-BNV ny 15 tháng 6 m 2012 ca Bộ tởng
Bộ Ni v hướng dẫn thực hiện một số điều ca Ngh định số 62/2011/NĐ-CP ngày
26 tháng 7 năm 2011 ca Cnh phủ về thành lập tnh phố thuộc tỉnh, th, quận,
phường, thtrấn.
11. Thông tư số 03/2012/TT-BNV ny 26 tháng 6 m 2012 ca Bộ trưng
Bộ Ni v hướng dẫn thực hin Nghđịnh s 66/2011/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 m
2011 của Chính ph quy định việc áp dụng Lut n bộ, ng chức đối với các chức
danh nh đạo, quản công ty trách nhiệm hu hn một tnh vn do Nhà nước
2
m chủ sở hu và người được c làm đại diện ch sở hu phn vn ca Nhà nước
tại doanh nghiệp có vn góp của Nhà nước.
12. Quyết định số 04/2002/-BNV ny 13 tháng 9 năm 2002 ca Bộ
trưng BNi v về việc sa đổi Điều 6 Cơng II quy định ban hành kèm theo
Quyết định số 15/QĐ-TCCP ny 05 tng 6 năm 1999 của Btng - Trưởng
Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.
13. Quyết định số 22/2002/QĐ-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2002 ca Bộ
trưng Bộ Ni v về việc ban hành bn quy định v nội dung, quy tnh nhận t,
đánh gn bộ, công chức thuộc Bộ Nội vụ.
14. Quyết định số 30/2004/QĐ-BNV ngày 04 tháng 05 năm 2004 ca Bộ
trưng Bộ Ni v về việc ban nh chương tnh bồi dưỡng kiến thức nh chính và
quảnnhàớc cho n bộ, ng chức cấp xã các tỉnh Tây Nguyên.
15. Quyết định số 88/2004/QĐ-BNV ngày 10 tháng 12 năm 2004 ca Bộ
trưng Bộ Ni v ban hành quy đnh về chế độ thông tin báo cáo trong Bộ Ni vụ.
16. Quyết định số 57/2005/QĐ-BNV ngày 18 tng 5 năm 2005 ca Bộ
trưng Bộ Nội v ban hành quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân của
Bộ Ni vụ.
17. Quyết định số 135/2005/QĐ-BNV ny 15 tháng 12 năm 2005 của Bộ
trưng Bộ Ni v vviệc ban hành quy chế bồi dưỡng Tởng thôn, Tổ trưởng tổ
dân phố.
18. Quyết định số 07/2006/-BNV ny 05 tng 4 m 2006 ca Bộ
trưng Bộ Ni v về việc ban hành Cơng trình khung bồi dưỡng ngch n s.
19. Quyết định số 07/2007/-BNV ny 13 tháng 7 năm 2007 của Bộ
trưng Bộ Ni v về việc pt ngôn và cung cấp thông tin cho báo c.
20. Quyết định số 08/2007/QĐ-BNV ngày 14 tháng 11 năm 2007 ca Bộ
trưng BNi v vviệc ban nh bộ cơng trình khung đào tạo, bồi dưỡng Ch
tịch Hi đng nhân dân, Chtịch y ban nhân dân , png, thtrấn giai đoạn
2006 - 2010.
21. Quyết định số 04/2008/QĐ-BNV ngày 17 tháng 11 năm 2008 ca Bộ
trưng Bộ Ni v vviệc ban hành tu chuẩn nghiệp v các ngch ng chức ngành
thanh tra.
3
Đánh giá bài viết
1 145

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo