Thông tư 67/2019/TT-BTC

Thông tư số 67/2019/TT-BTC

Thông tư 67/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định nội dung và mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách Nhà nước.

Ngày 23/9/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 67/2019/TT-BTC về việc quy định nội dung và mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách Nhà nước.
Cụ thể, mức chi thù lao cho cán bộ khoa học, kỹ thuật (là người của cơ quan có chức năng thực hiện dự án thăm dò, khai quật khảo cổ hoặc được cử tham gia thường xuyên và trực tiếp vào dự án thăm dò, khai quật khảo cổ) là 300.000 đồng/người/ngày.

Tóm tắt nội dung Thông tư 67/2019/TT-BTC

Mức chi viết 01 báo cáo khoa học khai quật khảo cổ tối đa là 12 triệu đồng

Bên cạnh đó, mức chi cho chuyên gia tư vấn khoa học tham gia tư vấn dự án thăm dò, khai quật khảo cổ theo hình thức hợp đồng tư vấn là 650.000 đồng/người/ngày; ngoài mức thù lao này, chuyên gia tư vấn khoa học được thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác, tiền tàu, xe (nếu có) theo mức chi quy định về chế độ công tác phí áp dụng đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Đặc biệt, mức chi viết báo cáo sơ bộ kết quả thăm dò, khai quật khảo cổ tối đa không quá 04 triệu đồng/báo cáo và mức chi viết báo cáo khoa học kết quả thăm dò, khai quật khảo cổ tối đa không quá 12 triệu đồng/báo cáo. Đối với mức chi cho công tác dập hoa văn và văn bia: Tối đa không quá 100.000 đồng/bản (khổ A4), 150.000 đồng/bản (khổ A3), 250.000 đồng/bản (khổ A2), 450.000 đồng/bản (khổ A0).

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 08/11/2019.

Thông tư này làm hết hiệu lực Thông tư liên tịch 104/2007/TTLT-BTC-BVHTTDL.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Tài chính được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

B I CHÍNH CỘNG HOÀ HI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đc lập - T do - Hnh phúc
S: 67 /2019/TT-BTC Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2019
THÔNG T ư
Quy định nội dung và mc chi thc hiện công tác thăm dò,
khai qut khảo cổ t ngun ngân sách n nưc
Căn c Lut Ngân sách n nước ngày 25 thng 6 năm 2015;
Căn c Lut Di sản văn hóa ngày 29 tng 6 nám 2001 Lut sửa đoi,
bo sung một so điều của Lut Di sản văn hóa ny 18 tng 6 năm 2009;
n c Nghị định s 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của
Chính ph quy định chức năng, nhiệm v, quyển hạn cơ cấu chức của Bộ
i chính;
n c Ngh định s 98/2010/NĐ-CP ngày 21 thng 9 năm 20 0 của Chính
ph quy định chtiết thi hành một s điểu của Lut Di sản văn a Lut sửa
đoi, bố sung một số điểu của Lut Dì sản n hóa;
Theo đ nghcủa V trưởng V i chính hành chính s nghiệp;
Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định ni dung mức chi thực hiện
công tác thăm dò, khai quật khảo co từ nguồn ngân sách nhà nưc.
Điu 1. Phm vi điu chỉnh và đi tưng áp dng
1. Phạm vi điều chỉnh:
a) Thông tư này quy định nội dung mức chi thực hiện công tác thăm ,
khai quật khảo c từ nguồn ngân sách nhà nưc.
b) Đối với c khoản viện trợ không hoàn li hoặc các khoản hỗ trợ mục
đích, địa chcủa các tchức, nhân trong ngoài nước cho c dự án thăm ,
khai quật khảo cổ thì thực hiện theo quy định của nhà tài tr(nếu ) hoặc theo quy
định của quan chủ quản sau khi có sự thỏa thuận của đại diện nhà trợ B
Tài chính (nếu ); trường hợp nhà tài trợ hoặc đi diện nhà tài trợ Bộ i chính
không có quy định riêng thì áp dụng theo quy định tại Thông tư y.
2. Đối tượng áp dụng:
Thông này áp dụng đối với c quan, đơn vị, tổ chức, nhân liên
quan đến công c thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân ch nhà nước.
Điu 2. Ngun kinh phí thc hiện
1. Nguồn ngân sách nhà nước:
Kinh phí nn sách n nước thực hiện công c tm dò, khai quật khảo
cổ theo phân cấp quản ngân sách hiện hành.
2
2. Nhà nước khuyến khích huy động nguồn vốn xã hội hóa các nguồn
vốn hợp pháp kc từ các đơn vị, tổ chức nn để thực hiện công tác thăm
, khai quật khảo cổ đảm bảo hợp pháp.
Điu 3. Ni dung chi
1. Chi điều tra khảo cổ, bao gồm: Chi thù lao cán bộ khoa học, kỹ thuật
trực tiếp tham gia điều tra; thù lao chuyên gia tư vấn; thuê nn công; mua sắm
hoặc th trang thiết bị điều tra; thuê pơng tiện đi lại, nơi của cán bkhoa
học, kỹ thuật và chuyên gia tư vấn.
2. Chi thăm khảo cổ, bao gồm: Chi thù lao n bộ khoa học, kỹ thuật
trực tiếp tham gia thăm ; thù lao chuyên gia tư vấn; thuê nn công đào thăm
; mua sắm hoặc th trang thiết bị vật tư, dụng cụ, n png phẩm; lán trại
trên ng trường; thuê pơng tiện đi lại, nơi của n bộ khoa học chuyên
gia tư vấn; các công việc vẽ kỹ thuật, dập hoa n, chụp ảnh di tích, di vật; đền
bù hoa màu khu vực đào thăm .
3. Chi khai quật khảo cổ, bao gồm: Chi thù lao cán bộ khoa học, kỹ thuật
trực tiếp tham gia khai quật; thù lao chuyên gia vấn; thuê nn công khai quật,
bảo vệ hiện trường; mua sắm hoặc thtrang thiết bị vật tư, dụng cụ, văn phòng
phẩm phục vụ khai quật; th pơng tiện đi lại, i của cán bộ khoa học trực
tiếp tham gia khai quật và chuyên gia vấn; vẽ kỹ thuật, dập hoa văn, chụp ảnh
di tích, di vật; đền hoa màu và giải phóng mặt bằng khu vực khai quật; mua
hoặc thmáy móc phục vụ khai quật; x bảo quản tạm thời di tích, di vật.
4. Chi chỉnh lý, nghn cứu di tích, di vật sau thăm khai quật, bao
gồm: Chi thù lao cán bộ khoa học, kỹ thuật trực tiếp tham gia chỉnh , nghiên
cứu; thù lao chuyên gia vấn; th nhân ng phục vụ chỉnh , bảo quản di vật;
mua sắm hoặc thuê trang thiết bị, vật tư, văn phòng phẩm phục vụ chỉnh lý; thuê
kho, bãi hoặc làm n kho tạm nhằm bảo quản di tích, di vật để chỉnh , nghiên
cứu lập hồ sơ khoa học; thuê phân tích mẫu hiện vật; gắn chắp, phục dựng
hiện vật; đo vẽ, chụp ảnh, lập hồ sơ khoa học cho các di vật; đóng gói vận
chuyển hiện vật về bảo ng hoặc địa điểm lưu giữ hiện vt sau khi khai quật của
từng địa phương.
5. Chi hội thảo phục vụ công tác thăm , khai quật khảo ; hội thảo báo
cáo kết quthăm dò, khai quật khảo c kết quả nghn cứu, chỉnh di tích, di
vật.
6. Chi xây dựng hồ sơ khoa học về kết quả thăm dò, khai quật khảo cố, bao
gồm: Chi viết báo cáo bộ, báo các- khoa học; tập hợp các két qunghiên cứu,
liệu lịch sử; lựa chọn ảnh, bản vẽ, bản dập hoa văn phục vbáo cáo; in ân,
nhân bản báo cáo.
7. Chi hoạt động bộ máy của đoàn khai quật hoặc của dự án thăm , khai
quật khảo cbao gồm: Chi cho điện nước, tng tin liên lạc, vệ sinh môi trường,
chi lương, phụ cấp cho bộ máy quản , chi khác (nếu ).
Điu 4. Mc chi
1. Chi thù lao cho cán bộ khoa học, kỹ thuật (là người của quan chức
ng thực hiện dự án thăm dò, khai quật khảo cổ hoặc được cử tham gia thường
3
xun trực tiếp vào d án thăm dò, khai quật khảo cổ): mức chi 300.000
đồng/người/ngảy. s ny làm n cđể thanh toán chi bồi dưỡng s ngày
thực tế trực tiếp làm việc tại hiện trường khai quật hoặc trực tiếp thực hiện các
nhiệm vụ chỉnh lý hiện vật khảo cổ theo sự phân công và sự xác nhận của thủ
trưởng đơn vi hoăc chủ nhm đề tải/dư án trong phạm vi dự toán được cấp
thẩm quyền p duyệt.
Ngoài mức chi bồi dưỡng u trên, n b khoa học, kỹ thuật vẫn được
ởng chế độ lương, c loại phụ cấp đang hiện hưởng, chế đcông tác phí theo
quy định đối với các cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp ng lập.
2. Chi t lao đối với chuyên gia tư vấn khoa học cho ng tác thăm ,
khai quật khảo c (là người ký hợp đồng tham gia vấn khoa học trong quá
trình y dựng và thực hiện dự án thăm dò, khai quật khảo cổ):
Chuyên gia vấn khoa học tham gia vấn dự án thăm dò, khai quật khảo
cổ theo nh thức hợp đồng tư vấn. Mức chi cho chuyên gia tư vấn khoa học m
căn cđể kết hợp đồng trọn gói cho những ngày tham gia tư vấn: mức chi
650.000 đồng/ny/nời; ngi mức thù lao trên, chuyên gia tư vấn khoa
học được thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến ng tác, tiền tàu, xe (nếu
có) theo mức chi quy định về chế độ ng tác phí áp dụng đối với các quan
nh chính và đơn vị sự nghiệp ng lập.
3. Chi hội thảo phục vụ công tác thăm dò, khai quật khảo cổ; hội thảo báo
cáo kết quthăm dò, khai quật khảo c kết qu nghn cứu, chỉnh di ch, di
vật: Mức chi theo quy định hiện hành về công tác phí, chế độ chi hội nghị.
4. Mức chi thuê khoán nhân công phục vụ ng tác điều tra, đào thăm ,
khai quật khảo cổ, pn loại chỉnh lý di vật; chi th khoán bảo vệ ng trường
kho tạm 24/24h: Chi theo hợp đồng thothuận theo mức giá thkhoán nhân
công trên địa bàn; mức chi từ 250.000 đồng/ngày/nời đến 350.000
đồng/ngày /người.
5. Mức chi viết báo cáo kết quả thăm dò, khai quật khảo cổ:
a) Mc chi viết báo o bộ: tối đa không quá 4.000.000 đồng/báo o.
b) Mức chi viết o cáo khoa học: tối đa kng q 12.000.000 đồng/báo
cáo.
6. Mức chi cho ng tác lập hồ sơ khoa học:
a) Chi dập hoa văn văn bia: Tối đa không q 100.000 dồng/bản (khổ
A4), tối đa kng quá 150.000 áồng/bản (khổ À3), tối đa không q 250.000
dồng/bản (khổ A2), tối đa không quá 450.000 đồng/bản (khổ A0).
b) Chi chụp ảnh chụp di tích di vật: Tối đa kng quá 25.000 đồng/ảnh
(bao gồm công chụp, chỉnh sửa chi phí làm ảnh cỡ 9x12).
c) Phiếu đăng hiện vật (mô tả đặc trưng, niên đại, nguồn gốc tính
chất hiện vật): tối đa không q 30.000 đồng/phiếu.
d) Mức chi đo vẽ di tích, di vật (mặt bằng tổng thkhu di tích, mặt bằng
hiện trạng di tích, mặt cắt địa tầng, chi tiết các dấu vết kiến trúc..., hình ng,
hoa văn của các loại di vt...): Chi theo hợp đồng thoả thun tn sở ngày
Đánh giá bài viết
1 179

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo