Quyết định 1012/QĐ-SGDĐT Hà Nội 2019

Quyết định số 1012/QĐ-SGDĐT

Quyết định 1012/QĐ-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên năm học 2019-2020.

Điểm chuẩn bổ sung vào lớp 10 THPT chuyên 2019-2020 Hà Nội

Điểm chuẩn vào lớp 10 bổ sung Hà Nội

Điểm trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 THPT chuyên ở 04 trường tại Hà Nội

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định 1012/QĐ-SGDĐT về điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên năm học 2019-2020 ngày 23/6/2019.
Cụ thể, điểm chuẩn trúng tuyển vào trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam lớp chuyên môn tiếng Nga là 39.90 điểm, lớp chuyên môn tiếng Trung là 41.25 điểm, lớp chuyên môn tiếng Pháp là 36.95 điểm và lớp chuyên môn Sinh học là 34.00 điểm.

Điểm trúng tuyển vào trường THPT chuyên Nguyễn Huệ như sau: Lớp chuyên môn Địa lý là 32.00 điểm, lớp chuyên môn Tiếng Anh là 37.30 điểm, lớp chuyên môn tiếng Nga là 35.00 điểm, lớp chuyên môn tiếng Pháp là 36.60 điểm, lớp chuyên môn Toán là 34.50 điểm, lớp chuyên môn Vật lý là 32.50 điểm, lớp chuyên môn Hóa học 32.75 điểm và lớp chuyên môn Sinh học là 30.50 điểm.

Cũng trong Quyết định này, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào trường THPT Chu Văn An và trường THPT Sơn Tây. Trong đó, điểm trúng tuyển trường THPT Chu Văn An cụ thể như sau: Lớp chuyên môn tiếng Pháp là 29.15 điểm, lớp chuyên môn Toán là 33.00 điểm, lớp chuyên môn Tin học là 37.00 điểm, lớp chuyên môn Vật lý là 34.00 điểm và lớp chuyên môn Sinh học là 31 điểm.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

UBND
THANH PHo
ua
x6t
so
crAo DIJC
vA
DAo rAo
CQNG
HOA
XA
HQI CHU
NCUia
VIpr
NAM
DQc
lflp
-
Ts
do
-
H4
nh
phtic
SOr.fO,tt
/QD-SGDDT
HA N1i
ngdy'$
thdng
6
ndm
2019
-
QTIYET
EINH
,
Di6m chuAn
trring
tuy6n bd sung
vio
ltrp l0
trung
hgc
ph6 th6ng
chuyOn
nIm
hgc 2019-2020
crAM
Doc so
GIAo DUC
vA DAo
rAo
HA NQI
Can
cu
Quy6t
dinh sO:812016/QD-UBND
ngiy
081912016
cua
Uy
banNhdn
dAn thanh
ph6
Ha Ngi
v0
viqc
quy
dinh chuc
ning,
nhiQm
v.u,
quy6n h4n, co
c6u
t6
chric
ctra Sd Gi6o
dgc
vi Dio tao
(GDDT)
Hd NOi;
CIn ct V[n
ban
hqrp nnat sO
ZOnfBHN-BGDET
ngay 301512014
cua B0
GDDT
vA
quy
ctr6 tO chuc
vd
ho4t ilQng
cira trudrng
trung hgc
ph6
th6ng
(THPT)
chuy6n;
C[n cri C6ng
vln
s6
1094/SGDET-QLT
ngay 291312019
cua
S0 GDDT
Ha
Ngi ve huong d6n
tuy6n
sinh
vao l6p l0 THPT
n6m
hqc 20
19-2020;
Can cu
phucrng
an dC xu6t di6m
chulin
trung
tuy6n b6 sung
vao l6p
l0
TIIPT chuy6n cria c6c clcm vi;
Xdt d6 nghi cria Trucrng
phong
Quin
ly thi
vd
Ki6m
dinh
ch6t lugmg
gi6o
duc,
QI.IYET
D[NH:
Didu L. DuyQt diOm chuAn trung tuy6n b6
sung
vio lop l0 THPT
chuy6n
ndm hqc 20
19-2020 theo bing
di6m
chuAn
dinh kdm.
Didu 2.
CAn cri
vio
di6m chuAn trung
tr-ry6n, HiEu
truong c6c trudrng
TFIPT
chuyCn vi
trudrng
TFIPT co l6p chuy€n t6 chuc
tiiip nhan hgc sinh
trung tuy6n
theo
Quy
cfr6
tuyen
sinh cua BQ GDET
vi
Hu&ng d6n
tuy6n sinh cria S& GDET Ha
NOi.
Didu 3. Chenh Vdn
phong
Sd,
Truong c6c
phdng
cria 36, Hieu tru6rn
g
circ
trudrng
THPT
chuy0n
vd
trudrng THPT co
lop
chuy6n chiu tr6ch nhiqm
thi hanh
Quy6t
dinh
niry.l.{
KT. GIAM O6C
PHO GIAM DOC
Nai
nhQn:
-
Nhu
Ei6u 3;
-
Elc
Gi6m tl6c
So;
-
Dlc PGD
LE Ngqc
Quang;
-
Luu:
VT,
QLT.
H.c.ru
,
(!
?
o
o
t
F
*
pHo
\A'
L0 Nggc
Quang
sANc
DIEM
cuuAx
rRUNG
TUYEN
nO
suNc
vAo
Lop
10
TRUNG
HQc
pu6
rHoNc
cuuynN
NAtrl
HQC
2o1e
-2o2of
(Kim
theo
Quyil
dinh sA.,tUt
U
/}D-SGDDT
ngdy 23
/6/2019
cua Sd
GDDT)
1.
Trulng
THPT
chuyOn
Hn
NQi
-Amsterdam
LorP
chuyOn
TiOng
Nga
Ti€ng
Trung
TiOng
Phdp
Sinh
hgc
Di6m
chuAn
39.90
41.25
36.95
34.00
2.
Trulng
THPT
chuy6n
Nguy6n
HuC
3. Truhg
THPT
Chu
VIn An
4. Trulng
THPT Son
TAy
Lorp
chuy€n
Dia
l)?
Ti6ng
Anh
Ti6ng
Nga
Ti6ng
Ph6p
Toan
vat
l),
Hoa
hec
Sinh
hoc
Di€m
chuAn
32.00
37.30
35.00
36.60
34.50
32.s0
32.7
5
30.s0
Lorp
chuyOn
Ti6ng
Ph6p
Toan
Tin
hoc
vat
l)t
Sinh
hgc
Ei6m
chudn
29.15
33.00
37.00
34.00
31.00
Lorp
chuyOn
Lich
SU
Dia
lj,
Toan
Tin
hoc
Di6m
chuAn
25.s0
26.50
31.75
27.00
)
Đánh giá bài viết
1 23
0 Bình luận
Sắp xếp theo