Nghị định 79/2018/NĐ-CP

Nghị định 79/2018/NĐ-CP - Hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Chính phủ ban hành Nghị định 79/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Nghị định này quy định về quản lý, bảo quản vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ; nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, sửa chữa vũ khí...

Thuộc tính văn bản: Nghị định 79/2018/NĐ-CP

Số hiệu79/2018/NĐ-CP
Loại văn bảnNghị định
Lĩnh vực, ngànhLĩnh vực khác
Nơi ban hànhChính phủ
Người kýNguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành16/05/2018
Ngày hiệu lực01/07/2018
CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 79/2018/NĐ-CP
Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2018
NGHỊ ĐỊNH
QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT QUẢN
LÝ, S DỤNG KHÍ, VẬT LIỆU NỔ CÔNG CỤ HỖ TR
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng khí, vật liệu nổ công cụ hỗ trợ ngày 20 tháng 6
năm 2017;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an;
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều biện pháp thi hành
Luật Quản lý, sử dụng khí, vật liệu nổ công c hỗ trợ.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định về quản lý, bảo quản khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ
hỗ trợ; nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, sửa chữa
khí; huấn luyện, cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận sử dụng, chứng chỉ quản
khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ; thẩm quyền, trình tự, thủ tục làm mất tính
năng, tác dụng xác nhận tình trạng khí, công cụ hỗ trợ được sử dụng để triển
lãm, trưng y hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật; thu hồi khí,
vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận,
chứng chỉ về quản lý, sử dụng khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ; kiểm tra
công tác quản lý, sử dụng khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ; trách nhiệm
quản nhà nước về khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Nghị định y áp dụng đối với quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhân liên quan đến
quản lý, sử dụng khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Làm mất tính năng, tác dụng của khí, công c hỗ trợ việc t chức, doanh
nghiệp chuyên môn kỹ thuật về khí, công cụ hỗ trợ thực hiện các biện pháp làm
mất khả năng sử dụng của khí, công cụ hỗ tr theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
của nhà sản xuất.
2. Huấn luyện về quản lý, sử dụng khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ là
hoạt động của quan thẩm quyền trong việc phổ biến các quy định của pháp luật,
hướng dẫn bảo quản, vận chuyển, cấu tạo, tính năng, tác dụng, kỹ năng sử dụng đối
với từng loại khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ.
3. Kho khí, vật liệu nổ quân dụng, công c hỗ trợ công trình được xây dựng trên
một địa điểm được quan thẩm quyền phê duyệt phương án bố trí, thiết kế, xây
dựng đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật để cất giữ, bảo quản khí, vật liệu
nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ.
4. Nơi cất giữ khí, công cụ hỗ trợ địa điểm được quan, tổ chức, doanh nghiệp
bố trí để cất giữ, bảo quản khí, công cụ hỗ trợ bảo đảm an toàn, an ninh, phòng
chống cháy, nổ.
5. Phân loại khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ việc phân chia, đánh giá,
phân cấp chất lượng, giá trị sử dụng, tính chất nguy hiểm thống theo từng loại
khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ.
Điều 4. Quản lý, bảo quản khí, vật liệu n quân dụng, công cụ hỗ trợ
1. Việc quản lý, bảo quản khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ thực hiện theo
quy định tại Điều 9 Luật Quản lý, s dụng khí, vật liệu nổ công cụ hỗ trợ quy
định sau đây:
a) quan, tổ chức, doanh nghiệp sau khi được trang bị khí, vật liệu nổ quân dụng,
công cụ hỗ trợ phải quản lý, bảo quản tại kho, nơi cất giữ làm thủ tục đề nghị
quan có thẩm quyền cấp giấy phép sử dụng, giấy xác nhận đăng theo quy định; chỉ
được sử dụng khi giấy phép sử dụng hoặc giấy xác nhận đăng ký;
b) Kho, nơi cất giữ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ phải được bố trí địa
điểm bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự, phòng, chống cháy, nổ; xây dựng phương án
bảo vệ; nội quy được người đứng đầu quan, tổ chức, doanh nghiệp được trang
bị khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ phê duyệt.
Kho khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc
phòng được thiết kế, xây dựng theo tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực quân sự do Bộ
trưởng Bộ Quốc phòng quy định; kho khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ
không thuộc phạm vi quản của Bộ Quốc phòng được thiết kế, y dựng theo tiêu
chuẩn quốc gia trong lĩnh vực an ninh do Bộ trưởng B Công an quy định;
c) khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ được bảo quản trong kho, nơi cất giữ,
phải sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng theo từng chủng loại, nhãn hiệu. Trường hợp khí,
công cụ hỗ trợ đạn sử dụng cho các loại khí, công cụ hỗ trợ để cùng kho, nơi cất
giữ phải sắp xếp độc lập; không để chung vật liệu nổ quân dụng với khí, công cụ
hỗ trợ trong cùng kho, nơi cất giữ.
2. Chế độ quản lý, bảo quản khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ
a) quan, tổ chức, doanh nghiệp được trang bị, sử dụng khí, vật liệu nổ quân
dụng, công c hỗ trợ phải lập hồ sơ, sổ sách theo dõi; khi sử dụng phải được người
đứng đầu quan, t chức, doanh nghiệp cho phép ghi vào hồ sơ, sổ sách theo dõi;
sau khi sử dụng phải bàn giao cho người được giao quản kho, nơi cất giữ để bảo
dưỡng, bảo quản nhận vào sổ theo dõi;
b) Hàng năm, quan, tổ chức, doanh nghiệp phải kế hoạch tổ chức kiểm tra kỹ
thuật, đánh giá chất lượng, phân loại khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ
được trang bị, sử dụng. Đối với khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ không
còn khả năng sử dụng, hết hạn sử dụng phải báo cáo quan trang bị, cấp giấy phép
sử dụng giấy c nhận đăng để thu hồi, thanh lý, tiêu hủy;
c) Định kỳ 06 tháng, 01 năm quan, tổ chức, doanh nghiệp phải văn bản báo cáo
quan cấp giấy phép sử dụng giấy xác nhận đăng về tình hình, kết quả công tác
quản lý, sử dụng khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ;
d) Trường hợp mất khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ hoặc xảy ra sự cố đối
với kho, nơi cất giữ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ phải văn bản báo
cáo ngay quan đã cấp giấy phép, giấy xác nhận để biện pháp xử theo quy
định;
Đánh giá bài viết
1 712

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo