Nghị định 136/2018/NĐ-CP

Nghị định số 136/2018/NĐ-CP

Nghị định 136/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Tóm tắt nội dung Nghị định 136/2018/NĐ-CP

Thay đổi điều kiện đầu tư kinh doanh lĩnh vực tài nguyên môi trường

Nghị định 136/2018/NĐ-CP sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường được Chính phủ ban hành ngày 05/10/2018.

Cụ thể:

- Chỉ cần có ít nhất 02 cá nhân đủ điều kiện thì tổ chức được thực hiện điều tra, đánh giá đất đai thay vì phải có ít nhất 05 cá nhân như quy định tại Nghị định 01/2017/NĐ-CP;

- Giảm thời gian yêu cầu cá nhân phải công tác trong lĩnh vực quản lý tài nguyên đất hoặc điều tra, đánh giá đất đai từ 36 tháng xuống còn 30 tháng trở lên thì đủ điều kiện thực hiện điều tra, đánh giá đất đai tại Nghị định 01/2017/NĐ-CP;

- Bãi bỏ quy định phải có cán bộ được cấp chứng chỉ huấn luyện nghiệp vụ về bảo vệ môi trường trong điều kiện về con người đối với cơ sở phá dỡ tàu biển tại Nghị định 19/2015/NĐ-CP

Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký.

CHINHPHU
86: 136/2018/ND-CP
CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI~T NAM
DQc l~p - Tlf do - H~nh phuc
Ha N(Ji,ngay 05 thang 10 nam 2018
11lrr(Zj
CONG THONG TIN D1~N
nl
CHiNH PHU
,,' GoO
r
DEN
10: \,.,- .
Ngay: .. ~.
{Ao..I.A~ .
NGHIDINH
Sua dBi mQt
sa
di~u cua c~c Nghi dinh lien quan d~n
di~u ki~n dAu tll' kinh doanh thuQc linh VlfCtai nguyen va moi trll'O'ng
Can cu Luq,tT6 chuc Chinhphil ngay
19
thang
6
nam 2015;
Can cu Luq,tKhi tur;rngthity van ngay 23 thang 11 nam 2015;
Can cu Luq,tBao
V?
moi truirng ngay 23 thang 6 nam 2014;
Can cu Luq,tDdt dai ngay 29 thang 11 nam 2013;
Can cu Luq,tTai nguyen nuac ngay 21 thang 6 nam 2012;
Can cu Luq,tKhoang san ngay
17
thang
11
nam 2010;
Can cu Luq,t D6u tu ngay
26
thang
11
nam 2014;
Theo dJ nght cila B(Jtruirng B(JTai nguyen va M6i truimg;
Chinh phil ban hanh Nght dtnh sua d6i m(Jt
s6
diJu cila cac Nght dtnh lien
quan din diJu ki?n d6u tu kinh doanh thu(Jcl'inh VlfC tai nguyen va moi truimg.
Di~u 1. Sua dBi, biii bo mQt
sa
di~m, khmin t~i cac di~u clla Nghi dinh
sa
43/2014/ND-CP ngay 15 thang 5 nam 2014 clla Chinh phll quy dinh chi ti~t
thi hanh mQt
sa
di~u cua Lu~t D~t dai (da:duQ'c sua d6i, b6 sung Nghi dinh
s6 01/20 17/ND-CP ngay 06 thang 01 nam 2017 cua Chinh phu sua d6i, b6 sung
rnQts6 nghi djnh quy dinh chi tiStthi hanh Lu~t fl~t dai)
1. Sua d6i fli@uSa nhu sau:
"Di~u Sa. Di~u ki~n nang l\fc clla ta chrrc, ca nhan th\fc hi~n di~u tra,
danh gia d~t dai
1. T6 chilc S\I nghi~p, doanh nghi~p duQ'cth\Ic hi~n di@utra, danh gia d~t
dai khi co du cac di@uki~n sau day:
a) Co chilc nang th\Ic hi~n di@utra, danh gia d~t dai d6i v6i cac t6 chilc S\I
nghi~p cua Nha nu6c;
b) Co it nh~t 02 (hai) ca nhan du di@uki~n theo quy djnh 4li khoan 2 fli@unay.
2. Ca nhan th\Ic hi~n di@utra, danh gia d~t dai trong t6 chilc co chilc nang
di@utra, danh gia d~t dai khi co du cac di@uki~n sau day:
__________ •••••••• ~=~ ...==T~-7'.••
'~,~====~
J
2
a) Co trinh dQ tit d~i hQc
tra
len thuQc cac chuyen nganh v@quan ly d~t
dai, dia chinh, khoa hQc d~t, th6 nhuOng, moi truemg va cac chuyen nganh khac
co lien quan dSn di@utra, danh gia d~t dai;
b) Co thai gian cong tac trong linh VlJC quan ly tai nguyen d~t ho~c di8u
tra, danh gia d~t dai ill 30 (ba muO'i)thang tra len.
3. T6 chuc thgc hi~n phan tich mftu d~t co phong phan tich d~t ho~c thue
phong phan tich d~t duQ'ccO'quan nha
nuac
co thfim quy@nc~p chUng nh?fi".
2. Sua d6i khoan 1 va khoan 2 BiSu 5b nhu sau:
"1. BiSu ki~n cua t6 chuc, ca nhan ho~t dQng v@xay d\fllg h~ tAng ~y
thu~t cong ngh~ thong tin, xay d\fllg phAn mSm cua h~ th6ng thong tin d~t dai
duQ'cthgc hi~n theo quy dinh cua phap lu~t v@quan ly dAu tu Ung d\lng cong
ngh~ thong tin va cac phap lu~t khac co lien quan.
2. T6 chuc sg nghi~p, doanh nghi~p duQ'cho~t dQng xay d\fllg cO'
So'
dfr
li~u d~t dai khi co du cac diSu ki~n sau day:
a) Co chuc nang xay d\fllg cO'
So'
dfr li~u d~t dai d6i vai cac t6 chuc s~
nghi~p cua Nha
nuac;
b) Co it nh~t 05 (nam) ca nhan d6i vai ho~t dQng xay d\fllg cO'
So'
dfr li~u
dfit dai cfip huy~n, co it nh~t 10 (muai) ca nhan d6i vai ho~t dQng xay d\fllg cO'
So'
dfr li~u d~t dai c~p tinh va xay d\fllg cO'
So'
dfr li~u d~t dai t~i Trung uang
au
diSu ki~n quy dinh t~i khoan 3 Bi@unay" .
3. Sua d6i diSmb khoan 1BiSu 10nhu sau:
"b) Co it nh~t 02 (hai) ca nhfindu diSuki~n quy dinh ~i khoan 2 Bi@unay".
4. Bfii b6 diSm a khoan 3 Bi@u5b, g~ch dAu dong thu 3 diSm a khOlin 5
BiSu 5b, diSm a khoan 2 BiSu 10.
Di~u 2. Sua d8i rnQt
s3
khmln t~i Di~u 20 ella Nghi dinh
s3
44/2014/ND-CP ngay 15 thang 5 nam 2014 ella Chinh phll quy dinh v~ dinh
gia d~t (dfi duQ'c sua d6i, b6 sung t~i Nghi dinh s6 01/2017fNf)-CP ngay 06
thang 01 nam 2017 cua Chinh phu sua d6i, b6 sung mQt s6 nghi dinh quy dinh
chi tiSt thi hanh Lu~t B~t dai)
1. Sua d6i khoan 2 nhu sau:
"2. Ca nhan chi duQ'chanh nghS tu v~n xac dinh gia d~t trong t6 chilc
to
chuc nang tu vfin xac dinh gia dc1tthuQc mQttrong cac truemg hQ'Psau day:
a) Co ChUng chi dinh gia dfitduQ'cc~ptheo quy dinh cua phap lu~tvSd~tdai;
b) Co The th~m dinh vien vS gia ho~c ChUng chi dinh gia b~t dQng san va
Gic1ychUng nh~n dfi hoan thanh khoa hQc b6i dUOngvS dinh gia d~t thea chuO'11lg
trinh b6i dUOngvS dinh gia dfitdo BQTai nguyen va M6i truang ban hanh".
2. Sua d6i khofm 3 nhu sau:
3
"3. Ca nhan duQ'cc~p ChUngchi dinh gia d~tphai co du cac diSu ki~n sau:
a) Co trinh dQ
til
d~i hQc
tra
len thuQc cac chuyen nganh vS quan ly d~t
dai, dia chinh, b~t dQng san, v~t gia, thdm dinh gia, kinh tS, tai chinh, kS toan,
kiSm toan, ngan hang, kinh tS - kYthu~t, kYthu~t, lu~t;
b) Co thai gian cong tac th\Ic tS theo chuyen nganh dao t~o
til
36 (ba
muoi sau) thing
tra
len sau khi co bfing t6t nghi~p chuyen nganh quy dinh t~i
diSm a Khoan nay tinh dSn ngay nQph6 so dS nghi c~p ChUng chi dinh gia d~t;
c) Co Gi~y chUng nh~n dil hoan thanh khoa hQc b6i du5ng vS dinh gia d~t
theo chuang trinh b6i du5ng vS dinh gia d~t do BQ Tai nguyen va Moi truang
ban hanh".
Di~u 3. Sua dBi, bili bo rnQt
s8
di~rn, khoan t~i cac di~u cua Nghi dinh
s8
127/2014/ND-CP ngay 31 thang 12 narn 2014 cua Chinh phu quy dinh quy
dinh di~u ki~n cua
tB
chuc ho~t dQng dich Vl} quan tr~c rnoi truimg
1. Sua d6i khoan 1 DiSu 8 nhu sau:
"1. Co QuySt dinh thanh l~p ho~c Gi~y chUng nh~n ho~t dQng khoa hQC
va cong ngh~ ho~c Gi~y chUng nh~n dang kY doanh nghi~p do co quan quan ly
nha nuac co thdm quySn c~p".
2. Sua d6i diSm d khoan 3 DiSu 8 nhu sau:
"d) Co tr\l
sa
lam vi~c va du di~n tich d~c thu dS bao dam ch~t luqng cong
tac quan tr~c t~i hi~n truang".
3. Sua d6i khoan 1 DiSu 9 nhu sau:
"1. Co QuySt dinh thanh l~p ho~c Gi~y chUng nh~n ho~t dQng khoa hQC
va cong ngh~ ho~c Gi~y chUng nh~ dang ky doanh nghi~p do co quan quan ly
nha nuac co thdm quySn c~p".
4. Sua d6i diSm c khoan 2 DiSu 9 nhu sau:
"c) Nguai quan ly phong thi nghi~m phai co trinh dQ d~i hQc
tra
len vai
mQt trong cac chuyen nganh vS hoa hQc, moi truang, sinh hQc, th6 nhu5ng, v~t
Iy h~t nhan, phong x~, dia Iy, dia ch~t va phai co t6i thiSu 04 (b6n) nam kinh
nghi~m d6i vai truang hQ'Pco trinh dQd~i hQc, 03 (ba) nam kinh nghi~m d6i vai
truang hQ'Pco trinh dQ Th~c sy, 01 (mQt) nam kinh nghi~m d6i vai truang hQ'P
co trinh dQTiSn sy trong lInh V\ICphan tich moi truang;".
5. Sua d6i diSm e, diSm g khoan 3 DiSu 9 nhu sau:
"e) Co tr\l
So',
di~n tich lam vi~c dS th\Ic hi~n ho~t dQng phan tich moi
truang va phai bao dam duy tri t6t diSu ki~n moi truang phong thi nghi~m (vS
anh sang, ngu6n di~n, dQ dm, nhi~t dQ,vo trung, chS dQthong gio) theo yeu cAu
Đánh giá bài viết
1 325
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo