Hướng dẫn chăm sóc và hỗ trợ y tế cho người bị xâm hại tình dục

Quyết định số 3133/QĐ-BYT 2020

Quyết định 3133/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Tài liệu "Hướng dẫn chăm sóc và hỗ trợ y tế cho người bị xâm hại tình dục".

Người thăm khám cho trẻ em gái nghi bị xâm hại tình dục phải là nữ

Đây là nội dung đáng chú ý được Bộ Y tế thông qua tại Quyết định 3133/QĐ-BYT về việc ban hành Tài liệu "Hướng dẫn chăm sóc và hỗ trợ y tế cho người bị xâm hại tình dục" ngày 17/7/2020.
Theo đó, mỗi năm cả nước có trên 1200 trẻ em báo cáo bị xâm hại tình dục (XHTD). Theo báo cáo của Tòa án Nhân dân Tối cao, trong 5 năm từ 2013-2018, tòa tiếp nhận 8254 vụ XHTD trẻ em.

Trước tình hình đó, Bộ Y tế hướng dẫn chăm sóc và hỗ trợ y tế đối với người bị hại là vị thành niên từ đủ 16 tuổi cho đến dưới 18 tuổi có thể tự ký Mẫu phiếu đồng ý thăm khám. Với trẻ em (dưới 16 tuổi), phải có cha/mẹ hoặc người giám hộ thay mặt cho trẻ ký Mẫu phiếu đồng ý thăm khám để thu thập chứng cứ pháp y, trừ khi chính người này là nghi phạm XHTD trẻ. Trong trường hợp này, một đại diện của cơ quan công an, tổ chức hỗ trợ cộng đồng hoặc toà án có thể đại diện ký Mẫu phiếu.

Cần lưu ý, không thăm khám nếu trẻ không đồng ý, trừ khi việc thăm khám là cần thiết để chăm sóc y tế. Cố gắng bố trí cán bộ y tế thăm khám là người cùng giới với trẻ. Trong trường hợp là trẻ em gái, cán bộ y tế phải là nữ.

Đồng thời, cán bộ y tế phải tạo môi trường riêng tư, kín đáo, an toàn. Lưu ý khi quyết định những người cần có mặt trong lúc hỏi bệnh và khám cho người bị XHTD (rất có thể nghi phạm chính là một người thân trong gia đình trẻ). Giữ thái độ thân thiện; kiên nhẫn, tôn trọng ý kiến của trẻ, dùng các kỹ năng phù hợp với lứa tuổi của trẻ, không phán xét, không đổ lỗi.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Y tế sức khỏe được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

B Y T
_______________
Số: 3133/QĐ-BYT
CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIỆT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
___________________________________________________
Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH
V vic ban hành tài liu
“Hướng dẫn chăm sóc và hỗ tr y tế cho người b xâm hi tình dc
B TRƯNG B Y T
Căn cứ Ngh định s 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 ca Chính ph Quy đnh chc
năng, nhiệm v, quyn hạn và cơ cấu t chc ca B Y tế;
Theo đề ngh ca V trưởng V Sc khe Bà m - Tr em, B Y tế,
QUYẾT ĐỊNH
Điu 1. Ban hành m theo Quyết định y ng dẫn chăm sóc h tr y tế
cho ngưi b xâm hi tình dc”.
Điu 2. Quyết đnh này có hiu lc k t ngày ký, ban hành.
Điu 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng B, V trưng V Sc khe m - Tr
em, Cục trưởng Cc Qun lý khám, cha bnh, Chánh thanh tra Bcác V trưng, Cc
trưng, Tng cục trưng ca B Y tế; Giám đốc các Vin, Bnh vin trc thuc B Y tế;
Giám đc c Hc vin, Hiệu trưởng các trường Đại học đào tạo nhân lc y tế; Th
trưng Y tế ngành; Giám đốc S Y tế các tnh, thành ph trc thuc Trung ương và Thủ
trưởng các đơn vị liên quan chu trách nhim thi hành Quyết đnh này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- B trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng (để biết);
- Website B Y tế;
- Cổng TTĐT BYT (để đăng tải)
- Lưu: VT, BMTE.
KT. B TRƯỞNG
TH TRƯỞNG
Nguyễn Trường Sơn
- i -
MC LC
T viết tt
I. Gii thiu
1. Đặt vấn đề
2. Khái nim, thut ng
II. Nguyên tắc chămc, hỗ tr y tế cho người b xâm hi tình dc
III. Chăm sóc y tế cho người b xâm hi tình dc
1. Tiếp nhn, sàng lọc trưng hp nghi bm hi tình dc
2. Hỏi thông tin và thăm khám
3. X trí
4. Tư vấn v việc báo cáo trường hp b xâm hi tình dc và giám
định
5. Chăm sóc tiếp theo
IV. Chăm sóc y tế cho mt s nhóm đặc thù b xâm hi tình dc
1. Chăm sóc đối vi tr em
2. Chăm sóc đối vi ph n cao tui
3. Chăm sóc đối với người khuyết tt
4. Chăm sóc đối vi nam gii
5. Chăm sóc đối vi nời đồng tính, song tính, chuyn gii
V. Báo cáo v xâm hi tình dc
1. Báo cáo trong h thng y tế
2. Báo cáo cơ quan chức năng
Phn Ph lc
Ph lc 1a. Mt s khái nim v bo lc và bo lc tình dc
Ph lc 1b. Mt s thut ng liên quan đến xâm hi tình dc
Ph lc 1c. Mt s khái nim v đa dạng gii tính, giới và xu hướng
tình dc
Ph lc 2. Mu phiếu đồng ý thăm khám
Ph lục 3. Cơ sở kết ni và chuyn gi
Ph lc 4.1. Mu giy xác nhận khám và điều tr dành cho khách
hàng
Ph lc 4.2. Mu giy xác nhận khám và điều tr cho cán b y tế
Ph lc 5. Mu thng kê, báo cáo các trường hp nghi b xâm hi
tình dc
Ph lục 6. Quy định v giám định tư pháp đối với các trường hp b
hiếp dâm
Đánh giá bài viết
1 53

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo