Công văn 579/2013/TCHQ-TXNK

Công văn 579/2013/TCHQ-TXNK về xác định mã số của mặt hàng "Máy in kết quả siêu âm trắng đen và màu" do Tổng cục Hải quan ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----------
Số: 579/TCHQ-TXNK
V/v: Xác định mã số của mặt hàng
Máy in kết quả siêu âm trắng đen và màu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Thiết bị y tế Y Nhật.
Đ/c: 20, C22, Phường 12, Tân Bình, TP.HCM

Trả lời công văn số 01-13/YN-TCHQ ngày 07/01/2013 của Công ty TNHH Thiết bị y tế Y Nhật về việc xác định mã số của mặt hàng "Máy in kết quả siêu âm trắng đen và máy in kết quả siêu âm màu", Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc phân loại hàng hóa cần phải căn cứ vào tài liệu kỹ thuật mô tả cấu tạo, tính năng hoạt động, công dụng … và thực tế hàng hóa. Theo nội dung công văn của Công ty thì chưa đủ cơ sở xác định mã số cụ thể. Đề nghị quý Công ty nghiên cứu Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011; Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính. Công ty có thể tham khảo các nhóm 84.43, nhóm 90.10 … của Biểu thuế, đối chiếu với thực tế hàng hóa để xác định mã số cụ thể hoặc liên hệ với Chi cục hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn.

Tổng cục Hải quan thông báo Công ty TNHH Thiết bị y tế Y Nhật biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)


Nguyễn Hải Trang

Đánh giá bài viết
1 45
0 Bình luận
Sắp xếp theo