Công văn 5714/VPCP-KTN

Công văn 5714/VPCP-KTN xử lý Trạm thu phí Nam Cầu Giẽ do Văn phòng Chính phủ ban hành.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

Số: 5714/VPCP-KTN
V/v xử lý Trạm thu phí Nam Cầu Giẽ

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 3461/BGTVT-ĐTCT ngày 18 tháng 4 năm 2013) và ý kiến của Bộ Tài chính (công văn số 6623/BTC-HCSN ngày 24 tháng 5 năm 2013) về phương án xử lý Trạm thu phí Nam Cầu Giẽ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Bộ Giao thông vận tải thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 5435/VPCP-KTN ngày 04 tháng 7 năm 2013, khẩn trương lập phương án tài chính và tổ chức đàm phán với nhà đầu tư để thực hiện Dự án nâng cấp đường Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hình thức BOT.

2. Đối với trạm thu phí Nam Cầu Giẽ, Bộ Giao thông vận tải thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 về Quỹ bảo trì đường bộ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 2250/TTg-KTN ngày 28 tháng 12 năm 2012.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Trợ lý TTgCP, các Vụ: KTTH, TH;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

Đánh giá bài viết
1 59
0 Bình luận
Sắp xếp theo