Công văn 2411/BGDĐT-TĐKT về hướng dẫn bình xét thi đua các đơn vị trực thuộc Bộ giáo dục

Công văn 2411/BGDĐT-TĐKT 2021

Ngày 10/6/2021 Bộ giáo dục đào tạo ban hành Công văn 2411/BGDĐT-TĐKT về hướng dẫn bình xét thi đua các đơn vị trực thuộc Bộ giáo dục.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn bổ sung việc tổ chức hoạt động, bình xét thi đua, khen thưởng khối các đơn vị trực thuộc Bộ năm học 2020-2021 và năm 2021 như sau:

1. Phân công Cụm trưởng, Cụm phó năm học 2020-2021 và năm 2021

2. Thời gian, hình thức tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ: Tùy vào tình hình thực tế, Cụm trưởng quyết định thời gian và hình thức tổ chức Hội nghị phù hợp (họp trực tiếp, họp trực tuyến hoặc hình thức khác).

3. Thời gian, hình thức tổ chức Hội nghị tổng kết năm: Tùy vào tình hình thực tế, Cụm trưởng quyết định thời gian và hình thức tổ chức Hội nghị phù hợp (họp trực tiếp, họp trực tuyến hoặc hình thức khác), bảo đảm yêu cầu gửi báo cáo tổng hợp kết quả tự chấm điểm, đề nghị xét khen thưởng về các đơn vị thuộc Bộ được giao đánh giá và Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Giáo dục (Vụ Thi đua – Khen thưởng) trước ngày 30 tháng 8 hằng năm đối với các cụm từ 1 đến 7 và trước ngày 30 tháng 01 hằng năm đối với Cụm 8.

Trước khi tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ và Hội nghị tổng kết năm theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến, Cụm trưởng gửi giấy mời về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Thi đua - Khen thưởng) để tham mưu phân công lãnh đạo Bộ và một số thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành tham dự.

.................................

Nội dung chi tiết Công văn 2411/BGDĐT-TĐKT mời các bạn trên file PDF.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
S: /BGDĐT-TĐKT
V/v hướng dn t chc hoạt động,
bình xét thi đua, khen thưởng các đơn
v trc thuc B năm học 2020-2021
và năm 2021
CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIỆT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
Hà Ni, ngày tháng 6 năm 2021
Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc B
Trước din biến phc tp ca dch bnh Covid-19, B Giáo dục Đào tạo
ng dn b sung vic t chc hoạt động, bình xét thi đua, khen thưng khi các
đơn v trc thuc B năm hc 2020-2021 và năm 2021 như sau:
1. Phân công Cụm trưởng, Cm phó năm học 2020-2021 và năm 2021
TT
Cm
Cụm trưng
Cm phó
1.
Cm 1
Đại hc Đà Nng
Đại hc Thái Nguyên
2.
Cm 2
Trường Đi học Sư phạm Hà
Ni
Trường Đại học phm K
thut Thành ph H CMinh
3.
Cm 3
Hc vin Qun go dc
Trường Cao đẳng Sư phạm
Trung ương Nha Trang
4.
Cm 4
Trường Đi hc Kinh tế Quc
dân
Trường Đại hc Kinh tế Thành
ph H Chí Minh
5.
Cm 5
Trường Đi hc Bách khoa Hà
Ni
Trường Đại hc M Hà Ni
6.
Cm 6
Trường Đi hc Đà Lạt
Trường Đại hc Ni
7.
Cm 7
Trường D b Đại hc Dân tc
Thành ph H Chí Minh
Trường Hu ngh T78
8.
Cm 8
Vin Nghiên cu Thiết kế
trưng hc
Nhà xut bn Giáo dc Vit
Nam
2. Thời gian, hình thức tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ: Tùy vào tình
hình thực tế, Cụm trưởng quyết định thời gian và hình thức tổ chức Hội nghị phù
hợp (họp trực tiếp, họp trực tuyến hoặc hình thức khác).
3. Thời gian, hình thức tổ chức Hội nghị tổng kết năm: Tùy vào tình hình
thực tế, Cụm trưởng quyết định thời gian và hình thức tổ chức Hội nghị phù hợp
(họp trực tiếp, họp trực tuyến hoặc hình thức khác), bảo đảm yêu cầu gửi báo cáo
tổng hợp kết quả tự chấm điểm, đề nghị xét khen thưởng về các đơn vị thuộc B
được giao đánh giá và Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Giáo
dục (Vụ Thi đua Khen thưởng) trước ngày 30 tháng 8 hằng năm đối với các cụm
từ 1 đến 7 và trước ngày 30 tháng 01 hằng năm đối với Cụm 8.
Trước khi t chc Hi ngh trin khai nhim v Hi ngh tng kết năm
theo hình thc trc tiếp hoc trc tuyến, Cụm trưng gi giy mi v B Giáo dc
và Đào tạo (qua V Thi đua - Khen thưởng) để tham u phân công lãnh đạo B
mt s thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưng ngành tham d.
2411
2
4. Nội dung tiêu chí thi đua và tng s đim
4.1. Các cm t 1 đến 6: Nội dung tiêu chí thi đua ti Ph lc 1 kèm theo;
tổng điểm tối đa cho 01 đơn v 2.100 điểm, trong đó 1.900 điểm theo các tiêu
chí và 200 điểm thưởng.
4.2. Cm 7: Ni dung tiêu chí thi đua ti Ph lc 2 kèm theo; tổng điểm ti
đa cho 01 đơn vị 1.600 điểm, trong đó 1.400 điểm theo các tiêu chí 200 đim
thưng.
4.3. Cm 8: Nội dung tiêu chí thi đua ti Ph lc 3 kèm theo; trong đó:
- Tối đa 1.500 điểm đối với 04 đơn vị (Vin Khoa hc Giáo dc Vit Nam,
Trung tâm đào to khu vc ca t chc SEAMEO ti Vit Nam, Trung tâm khu
vc v hc tp suốt đời ca t chc SEAMEO ti Việt Nam, Trường Cán b qun
lý giáo dc TP HCM), bao gm tối đa 200 điểm thưởng;
- Tối đa 1.400 điểm đối vi 01 đơn vị (Vin Nghiên cu cao cp v Toán),
bao gm tối đa 200 điểm thưởng;
- Tối đa 1.200 điểm đối vi 06 đơn vị (Vin Nghiên cu Thiết kế trưng hc,
Báo Giáo dc và Thi đại, Tp c Giáo dc, Trung tâm h tr đào tạo cung ng
nhân lc, Ban Qun các D án B GDĐT, Nhà xut bn Giáo dc Vit Nam),
bao gm tối đa 200 điểm thưởng.
5. Các nội dung khác được tiếp tục thực hiện theo các quy định tại Công
văn số 32/BGDĐT-KT ngày 06/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc
hướng dẫn tổ chức hoạt động, bình xét thi đua, khen thưởng các đơn vị trực thuộc
Bộ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm và Công văn số
3106/BGDĐT-KT ngày 17/8/2020 của Bộ Giáo dục Đào tạo về việc triển
khai thực hiện một số quy định của thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT hướng dẫn
công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục.
Trong quá trình thc hin, nếu vướng mắc, đ ngh phn ánh kp thi v
B Giáo dục và Đào tạo (qua V Thi đua - Khen thưởng) để xem xét, sửa đi cho
phù hp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban TĐKTTW (để báo cáo);
- B trưởng (để báo cáo);
- Các Th trưởng (để ch đạo);
- Công đoàn GDVN (để phi hp);
- Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ thc hin);
- Cổng thông tin điện t B GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ TĐKT (15).
KT. B TRƯỞNG
TH TRƯỞNG
Ngô Th Minh
Đánh giá bài viết
1 130
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo