Công văn 1318/BGDĐT-QLCL hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Kế hoạch tổ chức thi THPT 2021

Ngày thi THPT Quốc gia 2021 là ngày nào? Mới đây Bộ GD&ĐT vừa có Công văn 1318/BGDĐT-QLCL hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Để nắm được chi tiết lịch thi THPT 2021 và các mốc thời gian quan trọng của kỳ thi THPT quốc gia 2021, mời các bạn tham nội dung bên dưới.

Theo đó, lịch thi Tốt nghiệp THPT năm 2021 bắt đầu từ ngày 06/7/2021 đến chiều ngày 08/7/2021 và thêm 01 ngày dự phòng là ngày 09/7/2021, cụ thể như sau:

- Ngày 06/7/2021: Chiều từ 14 giờ 00 các thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi;

- Ngày 07/7/2021:

+ Môn Ngữ Văn: Từ 07 giờ 35 bắt đầu làm bài (Thời gian làm bài 120 phút);

+ Môn Toán: Từ 14 giờ 30 bắt đầu làm bài (Thời gian làm bài 90 phút);

- Ngày 08/7/2021:

Sáng, thi tổ hợp bài thi KHTN hoặc KHXH:

+ Bài thi KHTN: Vật lý, Hóa học, Sinh học (bắt đầu làm bài từ 7h35 với môn Vật lý).

+ Bài thi KHXH: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân (bắt đầu làm bài từ 7h35 với môn Lịch sử).

Chiều, thi ngoại ngữ: Từ 14 giờ 30 bắt đầu làm bài (Thời gian làm bài 60 phút).

- Ngày 09/7/2021: Ngày dự phòng.

Xem thêm chi tiết tại Công văn 1318/BGDĐT-QLCL ngày 05/4/2021.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

BQ GIAO DUC VA DAO TAO LONG 110A
XA
1-19I CHU NGHIA VIVT NAM
Hoc
l4p - Tv do - Hanh phtic
SO:
/BGDDT-QLCL
V/v huang dan t6 chirc Ky thi
tot nghi0 trung hoc phO thong
nam 2021
Ha N0i, ngay Mang 4 nam 2021
Kinh
-
Cac sb gido dlac va dAo tao;
-
Cvc NhA truing - BO Quoc phong.
Ky thi tot nghiep trung hoc phO thong nam 2021 (ggi tat la KY thi) dugc thgc
hien theo Quy the thi tot nghi'esp trung hgc pho thong (THPT) ban hank kern theo
Thong tu so 15/2020/TT-BGDDT ngdy 26 thang 5 nam 2020 va dugc sira doi, bo sung
tai Thong tu sO 05/2021/TT-BGDDT ngdy 12 thang 3 nam 2021 dm BO truOng Bo
Gido dvc va Dao tao (pi tat la Quy ch6 thi).
BO Gido dvc va. Dao tao (GDDT) huOng dan cac so• GDDT, soy Gido dvc, Khoa
hgc va Cong nghe (GD-KH-CN), Cue MIA tnrong - BO Quoc phong (ggi chung IA cac
so GDDT) mot sO nOi dung sau:
1. Lich thi
Ngay
Duet
Bat thi/Mon thi
thanh phan vita bat
thi to hvp
Thai
gian lam
bai
Gib' phat
de thi cho
thi sinh
Gib' bit
'JAI' lam
bai
06/7/2021
SANG
08 gig 00:
H9p
can bO
lam cling tic coi thi tai Diem thi
CHIEU
14
gi6 00: Thi sinh den phong thi lam thit tvc du thi, dinh
chinh
sai sot
(nett
co) va
nghe phe bien Quy the thi, Lich thi
07/7/2021
SANG
NO van
120 phut.
07 gib
.
30
07 gib' 35
CHIEU
Toan
90 phitt
14 gib
.
20
14 gib
.
30
08/7/2021
SANG
KH
BM
TN
thi
Vat li
50 phut
07 gib
.
30
07 gio• 35
Hoa hoc
50 phut
08 gib
.
30
08 giir 35
Sinh
hoc
50 phut
09 gilr 30
09 06
.
35
Bai thi
KIDCH
Lich sir
50 phitt
07 gib
.
30
07 gib
.
35
Dia li
50 phia
08 gib
.
30
08 giZr 35
Gido dijc
cong
dan
50 phirt
09 gi?r 30
09 gib
.
35
CHIEU
Ngogi ngil
60 phiit
14 gib' 20
14 gio• 30
09/7/2021
SANG
Dv
phong
1318
05
2
2. Hung din cong tic to civic Ky thi
a)
De bao dam tinh th6ng nhat tren toan qu6c, cac don vi thgc hien dung Lich
cong tac Ky thi quy dinh tai Phu luc I;
b)
Viec to chirc cac Hoi deng thi va (tang ky du thi thuc hien theo quy dinh tai
Chuang
II
va Chuang
III
Quy the thi va hu8ng dan chi tiet tai Phu luc II;
c)
Viec in sao, van chuyen va ban giao de thi thuc hien theo Dieu 18, Dieu 19
Quy the thi va huong clan chi tiet tai Phu Luc
III;
d)
Coi thi dux hien theo quy dinh tai Chuang V Quy the thi va huong clan chi
tiet tai Phu luc IV;
d) Cham thi, cham kiem tra va phirc khao thuc hien theo quy dinh tai Chuang
VI, Chuang VII Quy the thi va huong dan chi tiet Phu luc V;
e)
Xet cong nhan tot nghiep THPT thuc hien theo quy dinh tai Chuang VIII
Quy the thi va huong dan chi fiat Phu luc VI;
g)
De bao dam tinh th6ng nhat trong qua trinh to chirc thi, cac don vi can thuc hien
dung cac quy dinh ve: Ma so Hoi dong thi tai Phu luc VII; Mau ho so clang kST du thi tai
Phu luc VIII; Phieu (tang 14
,
xet cong nhan tot nghiep THPT tai Phu luc IX va cac bieu
mau tai Phu luc X, XI, XII, XIII, XIV;
h)
De thuan tien trong cong tac quan ly va thuc hien nhiem vu, cac Hoi deng thi to
chirc in the deo cho tat ca nhting nguOi tham gia to chirc KS, thi; the deo phai &roc dOng
dau treo
GDDT (hoac dm Diem thi doi vori niang nguiii lam nhiem vu tai Diem
thi). Tren the deo can ghi ro ten HOi &mg thi, ten Diem thi (hoac ten Ban), h9 ten ngtroi
lam nhiem vu, nhiem vu thuc hien (co the sir dung mau the deo khac nhau cho cac nhOm
ri/Om vu);
i)
Ngued lam nhiem vu thanh tra cua sa GDDT a cac khau cua 1(5r thi (sau day g9i
la thanh tra) thuc hien theo huong dan thanh tra, kiem tra thi tot nghiep THPT nam 2021
cna BO GDDT.
3. Cong tic phi hop trong
to
chtic Ky thi
Sor
GDDT can phi hop chat the vori cac so, nganh de thuc hien cac chi dao cna
Chu tich UBND tinh/thanh ph6 true thuc Trung uong (g9i chung la tinh), Ban Chi
dao cap tinh va Ban Chi dao cap quoc gia bao dam thgc hien dung Quy che thi, C8ng
van huOng clan nay va cac htrOmg dan thuc hien ding tac phoi hop to chirc thi cua cac
cap co tham quyen (neu co).
4. Cfic phAn mem dung trong Kjr thi
Cac don vi th'6ng nhat sir dung cac phan mem trong KST thi do BO GDDT cung cap:
- Phan mem quan ly KS' thi tot nghiep THPT va xet tuy6n sinh dai hoc (DH), cao
dang (CD) nam 2021, Phan mem 1-18 try cham thi (goi tat la He th6ng QLT);
3
- Phan mem chAm thi trac nghiem.
Cac dan vi phai bao dam dung quy dinh cira Quy the thi ve phan cong cong
chirc, vien chirc,
,
ngtriyi lao dOng thq
rn
c hien nhie
,
vu sir dung He thong QLT, phan
mem chain thi trac nghiem va sir dung thiet bi, phan mem cong nghe thong tin khac
phuc vu cac khan to chirc thi.
5. Cite di) bac, cao, Itru tar
a)
Che d6 bao cao: Cac so GDDT phai thvc hien the do bao cao nghiem tac,
kip th6i, dung bieu ma
z
u quy dinh; phai cap nhat day du s6 lieu, kiem tra bao dam d6
chinh xac
-
fru& khi bao cao B6 GDDT;
b)
Dia chi nhan bao cao: Cuc Quail ly chAt luarng (QLCL) - BO GDDT, 35 Dai
Co Viet, Quan Hai BA Trung, Thanh phi') Ha N6i; email: qlthi@moet.gov.vn;
dien
thoai: (024).38683992 va (024).36231655;
c)
Neu phat sinh tinh hung dac biet trong qua trinh chuan bi va to chirc thi,
nhat la cac ngay in sao
thi, coi thi, cham thi, phuc khao, cac dan vi phai bao cao
ngay ve B6 GDDT qua dia chi email va dien thoai neu tren.
B6 GDDT yeu cau cac so
.
GDDT nghiem tirc thgc hien Cong van hixong dan
nay. Neu di vtrOng mac hoac de
,
xuat trong qua trinh thirc hien can bao cao ngay
ve 136 GDDT (qua Cuc QLCL) de kip thad xem xet, giai quyet./.
Noi nhifrn:
KT.
BO
TRUING
THIS TRUONG
Nguyen Him DO
-
Nhu tren;
-
Bo tnr&ng (de b/c);
.
- Cac Thu truorng (de
,
p/h chi dao);
-
Ban Chi dao cap quOc gia;
- Bo Quoc phong;
-
Bo Cong an;
- Thanh tra Chinh phi;
-
UBND cac tinh/thanh ph6 trtrc thu'Oc TU
.
;
-
Cac don vi lien quan thuOc BO;
-
C6ng TTDT BO GDDT;
-
SO
.
GD, KH&CN Bac Lieu;
- Ltru: VT, Cuc QLCL.
Nki
%1
Đánh giá bài viết
1 1.191
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo