Công văn 10/2013/TCHQ-TXNK

Công văn 10/2013/TCHQ-TXNK về khoanh nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------
Số: 10/TCHQ-TXNK
V/v khoanh nợ thuế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------------

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2013

Kính gửi:

Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam.
(172 Ngọc Khánh - Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 4179/CNT-TCKT ngày 12/12/2012 của Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam về việc xin khoanh nợ khoản nộp thuế tài liệu kỹ thuật theo hợp đồng No.PL/002159650/062903 trong thời gian làm thủ tục xin cơ chế miễn thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo Luật Quản lý thuế và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành thì không có quy định về việc khoanh nợ. Hơn nữa, tra cứu trên hệ thống KTT559 ngày 21/12/2012 tại Tổng cục Hải quan thì ngoài nợ thuế của 03 tờ khai tại Chi cục Hải quan CK Sân bay quốc tế Nội Bài (Cục Hải quan TP Hà Nội) như Tập đoàn nêu thì Tập đoàn còn có nợ thuế quá hạn quá 90 ngày của nhiều tờ khai khác tại Cục Hải quan TP Hải Phòng. Căn cứ Điều 92 Luật Quản lý thuế thì người nộp thuế nợ tiền thuế đã quá 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế thì bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế và bị áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế quy định tại Điều 93 Luật Quản lý thuế. Do vậy, kiến nghị của Tập đoàn về khoanh nợ và giải tỏa cưỡng chế 3 tờ khai 8021/NKD, 8027/NKD và 8028/NKD ngày 13/6/2011 là không có cơ sở để xem xét, giải quyết. Đề nghị Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam thực hiện nộp thuế theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-QLN (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Hoàng Tuấn

Đánh giá bài viết
1 86
0 Bình luận
Sắp xếp theo