Mẫu tờ khai ghi vào sổ hộ tich việc nuôi con nuôi

Mẫu tờ khai về việc ghi vào sổ hộ tich việc nuôi con nuôi

Mẫu tờ khai về việc ghi vào sổ hộ tich việc nuôi con nuôi là mẫu bản tờ khai được lập ra để khai về việc ghi vào sổ hộ tích việc nuôi con nuôi. Mẫu tờ khai nêu rõ thông tin người nhận nuôi và người được nhận nuôi... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu tờ khai về việc ghi vào sổ hộ tich việc nuôi con nuôi như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

TỜ KHAI GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC NUÔI CON NUÔI

Kính gửi: (1) .............................

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: .................................................................

Nơi cư trú: (2) ................................................................................................

Giấy tờ tùy thân: (3) .......................................................................................

Đề nghị ghi vào sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho người dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên: ........................................................ Giới tính ...................

Ngày, tháng, năm sinh: ...................................................................................

Dân tộc:......................................................................Quốc tịch: .....................

Nơi cư trú: (2) .................................................................................................

Giấy khai sinh/Giấy tờ tùy thân: (3) ................................................................

Là con nuôi của: .............................................................................................

Họ, chữ đệm, tên cha: ....................................................................................

Năm sinh: ......................... Dân tộc: .............................Quốc tịch: .................

Nơi cư trú: (2) .................................................................................................

Họ, chữ đệm, tên mẹ: ....................................................................................

Năm sinh: ......................... Dân tộc: .............................Quốc tịch: ................

Nơi cư trú: (2) ................................................................................................

Theo (4) .........................................................................................................

số ............................do (5)...............................cấp ngày........... tháng ........ năm .......................

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

.........., ngày...tháng...năm...

Tài liệu gửi kèm theo Tờ khai:

.................................................................

.................................................................

Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan thực hiện ghi chú hộ tịch.

(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo địa chỉ nơi đang sinh sống.

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 00108912345 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004).

(4) Ghi rõ tên giấy tờ chứng minh sự kiện hộ tịch đã được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp.

(5) Ghi rõ tên cơ quan nước ngoài đã giải quyết sự kiện hộ tịch.

Mẫu tờ khai về việc ghi vào sổ hộ tich việc nuôi con nuôi

Mẫu tờ khai về việc ghi vào sổ hộ tich việc nuôi con nuôi

Đánh giá bài viết
1 161
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.